Puslapis: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()

Sandas skiriamas pirminiams mokslinio darbo gebėjimams formuoti padedant darbo vadovui: išsiskirti tyrimo objektą bei korektiškai suformuluoti temą, išsikelti tikslą ir numatyti uždavinius, pasirinkti adekvačius tyrimo metodus, pasirinkti bei analizuoti mokslinę literatūrą, atlikti empirinį tyrimą, aprašyti jo rezultatus bei pateikti medžiagą ataskaitoje, atitinkančioje kursinio darbo reikalavimus.

Šis kursas skirtas normatyvinių medijų taikymo problemų nagrinėjimui bei analizei. Pagrindinės normatyvinės disciplinos – etika ir teisė. Kursas sudarytas iš trijų blokų. Pirmame iš jų medijų taikymas svarstomas taikant skirtingų etikos teorijų siūlomas prieigas. Pagrindinis dėmesys skiriamas deontologinei, utilitaristinei ir reliatyvistinei etinių teorijų rūšims ir medijų taikymo problemų aptarimui iš šių teorijų perspektyvų. Antrame bloke analizuojama teisinė prieiga bei juridinis medijų taikymo reglamentavimas. Trečias blokas skirtas atvejų analizei iš etinės bei teisinės perspektyvų. Nagrinėjamos aktualiausios su medijomis susijusios normatyvinės problemos: asmens privatumas ir jo pažeidimai ir t.t.

Kurso metu aptariama logikos (kaip savarankiškos disciplinos) specifika, jos taikymo būdai ir gaunama nauda. Dėl to siekiama nuosekliai pademonstruoti klasikinių bei modernių logikos bei argumentacijos teorijų (silogistika, teiginių logika ir kt.) dėsnius, taisykles, principus, metodus ir jų pritaikomumą analizuojant realius debatus, diskusijas, analitinius tekstus. Taip pat mokama taikyti argumentacines schemas bei rašyti argumentuotus tekstus.

Paslaugų ūkis intensyviai tiriamas ne tik dėl ženklaus indėlio į šalies ekonomiką, bet ir dėl to, kad veikia kaip vienas iš ekonomikos reguliavimo svertų. Be to, sutinkama, kad paslaugų veikla ar bent kai kurie jos elementai taip pat būdingi daugeliui įmonių. Paslaugos ir materialios prekės jungiamos į kompleksinio pobūdžio produktus, kuriems rinkoje būdingas stipresnis konkurencingumas. Paslaugos kaip ir fizinės prekės paklūsta bendriesiems rinkos dėsniams, tačiau norint sėkmingai plėtoti paslaugų įmonės veiklą, būtina atkreipti dėmesį ir į specifinius paslaugų įmonių veiklos ekonominius aspektus - patį paslaugos gamybos procesą, paslaugų kainodarą, savitarnos ir vartojimo santykį.

Įgyjamos žinios ir praktiniai įgūdžiai, išsiugdomi gebėjimai apie įvairių tarpusavyje susijusių paslaugų įmonės veiklos metodų sistemą, apimančią paslaugos kūrimo, teikimo procesą, kainodarą, integruotą rinkodaros komunikaciją, orientuotą į vartotojų problemų, jų norų ir lūkesčių patenkinimą dabar ir ateityje. Studijų dalyko metu akcentuojama paslaugos, paslaugos ir kokybės veiksnių, kainodaros ypatumai, paslaugos kaip organizacinės sistemos valdymo svarbą, paslaugų rinkodaros tyrimų reikšmė paslaugų įmonių veikloje.

Įgyjamos žinios ir praktiniai įgūdžiai, išsiugdomi gebėjimai apie įvairių tarpusavyje susijusių paslaugų įmonės veiklos metodų sistemą, apimančią paslaugos kūrimo, teikimo procesą, kainodarą, integruotą rinkodaros komunikaciją, orientuotą į vartotojų problemų, jų norų ir lūkesčių patenkinimą dabar ir ateityje. Studijų dalyko metu akcentuojama paslaugos, paslaugos ir kokybės veiksnių, kainodaros ypatumai, paslaugos kaip organizacinės sistemos valdymo svarbą, paslaugų rinkodaros tyrimų reikšmė paslaugų įmonių veikloje.

Paslaugų ūkis intensyviai tiriamas ne tik dėl ženklaus indėlio į šalies ekonomiką, bet ir dėl to, kad veikia kaip vienas iš ekonomikos reguliavimo svertų. Be to, sutinkama, kad paslaugų veikla ar bent kai kurie jos elementai taip pat būdingi daugeliui įmonių. Paslaugos ir materialios prekės jungiamos į kompleksinio pobūdžio produktus, kuriems rinkoje būdingas stipresnis konkurencingumas. Paslaugos kaip ir fizinės prekės paklūsta bendriesiems rinkos dėsniams, tačiau norint sėkmingai plėtoti paslaugų įmonės veiklą, būtina atkreipti dėmesį ir į specifinius paslaugų įmonių veiklos ekonominius aspektus - patį paslaugos gamybos procesą, paslaugų kainodarą, savitarnos ir vartojimo santykį.

Praktika – privaloma Klaipėdos Universiteto studijų proceso dalis, kurios metu studentai pagal specialybę dirba pasirinktoje praktikos institucijoje. Praktikos metu patikrinamos studijų metu įgytos žinios, jos pritaikomos bei tobulinamos praktinėje profesinėje veikloje. Praktikos pobūdis koreliuoja su jos atlikimo sferomis: ministerijos, Vyriausybės įstaigos, valstybės valdymo ir savivaldos institucijos, nevyriausybinės organizacijos, politinės partijos, mokslo ir tyrimų institucijos, spaudos leidinių redakcijos. Praktika vertinama diferencijuota įskaita, remiantis Praktikos ataskaita ir Praktikos atlikimo užduočių rezultatais.

Kurso metu aptariama e-valdžios samprata; vertinamas informacinių technologijų poveikis modernios valstybės valdymui; lyginama Vakarų Europos, JAV ir Lietuvos patirtis organizuojant elektroninių viešųjų paslaugų teikimą; prognozuojama vyriausybės veiklos organizavimo raida ir vertinamos „informacijos amžiuje“ visuomenei kylančios grėsmės.

Privaloma Klaipėdos Universiteto studijų proceso dalis. Praktikos metu studentams yra formuluojamos konkrečios tiriamosios užduotys, kurias jie atlieka su tiriamosios praktikos vadovu ir bendradarbiaujančiomis viešojo sektoriaus institucijomis. Tyrimo rezultatai apibendrinami parengiant tyrimo ataskaitą, tyrimo ataskaita viešinama pristatymo metu bei studijų programos socialiniuose tinkluose.

Praktika — privaloma Klaipėdos Universiteto studijų proceso dalis, kurios metu studentai pagal specialybę dirba pasirinktoje praktikos institucijoje. Praktikos metu patikrinamos studijų metu įgytos žinios, jos pritaikomos bei tobulinamos praktinėje profesinėje veikloje. Praktikos pobūdis koreliuoja su jos atlikimo sferomis: ministerijos, Vyriausybės įstaigos, valstybės valdymo ir savivaldos institucijos, nevyriausybinės organizacijos, politinės partijos, mokslo ir tyrimų institucijos, spaudos leidinių redakcijos. Praktika vertinama diferencijuota įskaita, remiantis Praktikos ataskaita ir Praktikos užduočių atlikimo rezultatais.

Kurso metu apžvelgiamos pagrindinės viešojo administravimo sąvokos, atskleidžiama viešojo administravimo disciplinos raida ir problematika, analizuojamos biurokratinio valdymo savybės bei viešojo administravimo sąveika su politine, socialine, kultūrine aplinka. Viešojo administravimo institucijų sąveikos analizė su interesų grupėmis ir politinėmis institucijomis įgalina studentus suprasti viešojo administravimo vaidmenį ne tik politikos įgyvendinimo, bet ir formavimo procese. Kurso metu nagrinėjamos biudžeto ir personalo valdymo viešajame sektoriuje problemos bei apžvelgiamos viešojo administravimo reformų tendencijos Lietuvoje.

Įsisavinamos viešųjų paslaugų teikimo administravimo teorijos bei praktinio įgyvendinimo metodai nacionaliniame ir sub-nacionaliniuose valdymo lygiuose, gebant juos taikyti formuojant viešųjų paslaugų tiekimo sistemas. Identifikuojamos viešųjų paslaugų teikimo administravimo pagrindinės problemos, orientuojantis į kokybines vertinimo sistemas.

Siekdami konkurencinio pranašumo, finansininkai ir vadovai turi nuolat stebėti pagrindinių ekonominių rodiklių – indikatorių kitimą įmonėje bei prognozuoti tų pokyčių pasekmes. Įmonėje būtina sukurti vientisą veiklos analizės ir prognozės sistemą, siekti optimalaus santykio tarp pajamų ir išlaidų bei efektyvaus visų išteklių naudojimo. Studijuojant šią discipliną bus pateikiami visi pagrindiniai analizės būdai ir metodai, kuriais galima įvertinti įmonės būklę ir jos veiklos perspektyvas. Ekonominė analizė leidžia suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus, suteikia galimybę įvertinti esamą padėtį ir numatyti jos veiklos rezultatus.

Studijų metu nagrinėjama kainodaros sprendimų sąveika su kitais marketingo komplekso elementais, finansiniai su kainodara susiję klausimai, pelno masės ilgalaikėje perspektyvoje maksimizavimas, aptariami kaštų klasifikavimo bei analizės metodai, kuriais remiantis skaičiuojami bei analizuojami kaštai organizacijoje, siekiant nustatyti pelną prie įvairių gamybos apimčių, keičiantis kainų lygiui arba skirtingais produkto gyvavimo ciklo laikotarpiais. Taip pat nagrinėjama kaip gali būti tiriama organizacijos kainodaros sprendimų įtaka jos pelningumui, panaudojant produkto indėlio į pelną analizės metodą bei veiklos ir finansinio svertų analizės metodus.

Apskaita atlieka labai reikšmingą vaidmenį ūkiniame ir socialiniame visuomenės gyvenime. Svarbiausias apskaitos tikslas – padėti pažinti realų mus supantį pasaulį ir atspindėti jį universalia verslo kalba. Apskaita daro įtaką daugeliui gretutinių mokslo ir praktinės veiklos sričių. Įmonių finansine būkle, pelnu, jų mokumu, disponuojamu turtu, gaminama produkcija nuolat domisi vartotojai. Finansinė apskaita apima ūkinių operacijų fiksavimą, analizę ir šios informacijos pateikimą tam tikrų ataskaitų forma vartotojams. Svarbu labai gerai išmanyti finansinės apskaitos vedimo principus ir gebėti formuoti finansinę informaciją pagal visus reikalavimus.

Įsisavinamos žinios ir gebėjimai, leidžiantys ne tik apskaičiuoti mokesčius, bet ir parinkti verslo subjektui ar namų ūkiui, vykdančiam ekonominę veiklą, tinkamą mokesčių politiką siekiant mokėtinų mokesčių legalaus minimizavimo. Atsižvelgiant į problemos ar situacijos pobūdį, gebama analizuoti Lietuvos ir užsienio šalių mokesčių sistemas bei jų administravimą, apskaičiuoti mokesčių naštą bei numatyti tobulintinas sritis.

Dėstant kursą aptariamos pagrindinės komunikacijos mokslo sąvokos bei tyrimų kryptys, supažindinama su klasifikacijų įvairove, komunikacijos ženklų sistemomis bei jų funkcionavimo erdve visuomenėje, detaliau nagrinėjami tarpasmeninės komunikacijos, kaip reikšmingos žmogui sąveikos formos, bruožai, analizuojamas verbalinės ir neverbalinės komunikacijos santykis, apžvelgiamos tarpkultūrinės komunikacijos ypatybės. Pratybų metu studentai mokosi operuoti įgytomis žiniomis: analizuoti ženklų sistemų taikymą skirtingose aplinkose, kurti bei pristatyti tekstus ekspromtu, nagrinėti tarpasmeninės komunikacijos situacijas.

Finansai ir buhalterija atlieka labai reikšmingą vaidmenį ūkiniame ir socialiniame visuomenės gyvenime. Svarbiausias apskaitos tikslas – padėti pažinti realų mus supantį pasaulį ir atspindėti jį universalia verslo kalba. Buhalterija, įgyvendindama kontrolės funkciją, taip pat įsilieja ir į visą valdymo procesą. Mokantis finansų būtina suvokti finansų prasmę, jų valdymo svarbą.

Įsisavinama ekonomikos pagrindų bei su ja susijusių problemų studijos, formuojančios studijuojančiųjų ekonominį mąstymą, ugdomi gebėjimai suvokti ekonominius procesus, ūkio raidos prognozes bei ekonominę politiką mikro- ir makroekonominiame lygmenyje. Įgyjama žinių apie rinkos ekonomiką, gamybos, vartojimo, iždo politikos, infliacijos, nedarbo pobūdį ir struktūrą bei ugdomi gebėjimai šias žinias taikyti praktikoje. Gebama suvokti ekonomikos augimo galimybių, fiskalinės ir monetarinės politikos sistemos veikimo pasekmes bei analizuoti galimus ekonominius šalies pokyčius dabartinėmis sąlygomis.

Puslapis: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()