Puslapis: () 1 2 3 4 5 ()

Magistrantas privalo atlikti darbo temą atitinkančios vadybos krypties teorinės literatūros išsamią analizę, apibendrinant, palyginant, sisteminant įvairių autorių nuomones nagrinėjamos problemos atžvilgiu. Gretinat įvairių autorių nuomones išreikšti savąją poziciją. Jeigu po išanalizuotos teorinės dalies išaiškėja, kad pasirinkta problema nėra aktuali ar nauja, tada derinant su vadovu galima koreguoti darbo temą.

Akredituota Sorry, your browser does not support inline SVG.

Šis dalykas skirtas parengti specialistus, gebančius kūrybiškai plėtoti kultūrinę veiklą, profesionaliai ir kokybiškai valdyti kultūros organizaciją; vadovauti kultūros personalui, ugdyti jų organizacines vertybes ir kurti organizacinę kultūrą, priimti svarbius vadybinius sprendimus, lemiančius kultūros organizacijos veiklos sėkmę; organizuoti kultūros renginius, rengti projektus, dirbti su žiniasklaida.

The aim of the course is to expand professional knowledge by analyzing personnel management trends and techniques; to reveal the personnel management activities through practical examples and models. The main subjects: the essence, environment, objectives, and content of personnel management. Personnel work organization, job analysis, planning the need for personnel. The processes of recruitment and selection, of hiring and firing. Personnel adaptation system, motivation-building measures, staff training, and career planning. Ways of management personnel behavior in organization, the criteria of performance assessment in an organization. Forms and systems of personnel remuneration.

Tarptautinio turizmo verslas – tai globalus procesas, paplitęs visose pasaulio šalyse, turintis skirtingą intensyvumą. Daugelyje valstybių požiūris į tarptautinį turizmą yra skirtingas. Sandas skirtas tarptautinio turizmo verslo sisteminėms studijoms. Aptariama tarptautinio turizmo samprata, kategorijos ir kriterijai, tarptautinio turizmo formalumai ir jų ypatumai, pasaulio regionų ir Lietuvos tarptautinio turizmo lankytojų srautų geografija, tarptautinio turizmo kriterijai ir standartai svetingumo aplinkoje, rizikos ir pavojai lankytojų sveikatai tarptautinėse kelionėse, gydomojo (medicinos), religinio ir piligriminio. jūrinio turizmo sistemos, Baltijos šalių tarptautinio turizmo verslas.

Pateiktas akreditavimui Sorry, your browser does not support inline SVG.

Investicijų valdymo paskirtis nagrinėti realias investavimo galimybes verslo įmonėse, jų naudingumą bei efektyvumą. Investicinės veiklos valdymas užtikrina efektyvią verslo įmonės plėtrą, kuri būtina valdyti tiek inovacines investicijas į realius materialius objektus, tiek ir skirtingų finansinių instrumentų investicijų paketus (portfelius). Sande pateikiamos vertybinių popierių portfelio valdymo ir kapitalo rinkos teorijos; analizuojamas investicijų valdymo procesas; supažindinama su investicijų objektų finansiniais instrumentais; analizuojami šiuolaikiniai investiciniai fondai; pateikiami investicinių projektų įvertinimo ir rizikos bei sprendimo priėmimo metodai.

Trečiojo semestro metu sukauptų teorinių žinių pagrindu pasirinkti (ar sudaryti) šiam darbui numatomą taikyti teorinį modelį, kuriame būtų apibrėžti reiškinių tarpusavio ryšiai. Teorinio modelio pagrindu numatyti būsimo tyrimo tikslą ir uždavinius. Parengti tikslią tyrimo metodiką, pagrindžiančią tyrimo apimtį, nuoseklumą bei pasirenkamus duomenų rinkimo bei analizės metodus. Surinkti ir apibendrinti temos nagrinėjimui svarbią antrinę informaciją.

Akredituota Sorry, your browser does not support inline SVG.

Vadybos magistro baigiamojo darbo tikslas yra remiantis vadybos mokslo teorinėmis žiniomis, nustatyti ir suformuluoti teoriškai nepakankamai išnagrinėtą vadybinę problemą, parinkti tos problemos sprendimui tinkamus tyrimo metodus, atlikti reikalingus tyrimus ir jų bei vadybos mokslinės literatūros analizės pagrindu sukurti intelektinį produktą, kuriame būtų bent vienas vadybos krypties mokslinėje literatūroje neskelbtas rezultatas: priklausomybė, dėsningumas, naujas valdymo įrankis ar naujas žinomų valdymo įrankių naudojimo būdas.

Akredituota Sorry, your browser does not support inline SVG.

Pokyčiai vyksta visose srityse – visuomenės sandaroje, politikoje, ekonomikoje, technologijose, natūralioje aplinkoje. Pokyčių numatymas, galimų neigiamų padarinių eliminavimas ir teigiamų privalumų panaudojimas darosi labai svarbiu organizacijų vadybos komponentu. Numatyti pokyčius, atitinkančius šiandieninius įmonės prioritetus ir realias galimybes, derinti padalinių ir asmeninį vadovų vaidmenį įgyvendinant ilgalaikius įmonės veiklos prioritetus, įsisavinti praktinius tikslų nustatymo ir naujovių diegimo organizavimo metodus yra ypatingai svabu, todėl šio kurso pagrindinis tikslas ugdyti.

Šių dienų specialistams būtinos teorinės ir praktinės vadybos žinios. Studijuodami šį dalyką studentai įvertins vadybos mokslo svarbą, analizuos pagrindines valdymo proceso funkcijas: planavimą, organizavimą, vadovavimą (motyvavimą) ir kontrolę. Išmoks sudaryti ir įvertinti organizacijų planus; atpažinti organizacijų tipus, projektuoti organizacines valdymo struktūras; parinkti darbuotojus, motyvacijos būdus ir numatyti motyvacinės sistemos tobulinimo galimybes; pagrįsti kontrolės būdus ir formas.

Šių dienų specialistams būtinos teorinės ir praktinės vadybos žinios. Studijuodami šį dalyką studentai įvertins vadybos mokslo svarbą, analizuos pagrindines valdymo proceso funkcijas: planavimą, organizavimą, vadovavimą (motyvavimą) ir kontrolę. Išmoks sudaryti ir įvertinti organizacijų planus; atpažinti organizacijų tipus, projektuoti organizacines valdymo struktūras; parinkti darbuotojus, motyvacijos būdus ir numatyti motyvacinės sistemos tobulinimo galimybes; pagrįsti kontrolės būdus ir formas.

Kurso metu analizuojama vadovavimo ideologija, sisteminis mąstymas ir idėjų generavimas; mokoma išlaikyti vadovavimo pusiausvyrą, kurti pažangią komandą, kurti ir realizuoti pažangaus vadovavimo sitemą organizacijoje, nagrinėjamas darbuotojų įtraukimas į sisteminį vadovavimą, analizuojamas globalus, etiškas, e-vadovavimas, organizacinis mokymas, analizuojama kaip pažangiais vadovavimo metodais grįstą vadovavimą pritaikyti versle.

Pateiktas akreditavimui Sorry, your browser does not support inline SVG.

Dalyko turinį sudaro visų svarbiausiųjų ES išorės santykių krypčių – "didžiosios" politikos, krizių valdymo, prekybos, vystymo, plėtros ir kaimynystės – pagrindinių principų bei ES žinioje esančių užsienio politikos priemonių studijos, ypatingą dėmesį kreipiant į sprendimų priėmimo procedūrų ir atitinkamų institucijų analizę.

Kurso tikslas – kiekybinių duomenų analizės metodų pristatymas, praktinė pažintis su populiariausia socialiniuose moksluose programine įranga SPSS ir darbo su ja įgūdžių lavinimas. Studijų metu studentai išmoks savarankiškai dirbti su didelės apimties kiekybiniais duomenimis, suvoks kaip socialiniuose tyrimuose pritaikyti įvairias statistinio skaičiavimo procedūras, kokius statistinius parametrus ar įverčius parinkti iškeltoms hipotezėms patikrinti.

Studentai bus nuosekliai supažindinti su atskirais SPSS programos taikymo praktikoje žingsniais – duomenų bazės sukūrimu, duomenų suvedimu, statistiniais skaičiavimais bei duomenų parengimu pristatymui.

Išklausę kursą studentai turėtų:
- mokėti sukurti duomenų bazę pasinaudojant SPSS programine įranga
- gebėti parengti empirinius duomenis statistinei analizei programine įranga SPSS
- žinoti pagrindinius aprašomosios statistikos rodiklius ir gebėti juos paskaičiuoti SPSS programos dėka
- gebėti pagrįsti (atmesti) hipotezes pasinaudojant skirtingus statistinius rodiklius
- mokėti pristatyti empirinius duomenis statistinėse lentelėse bei grafiniu pavidalu
- skirti, kokiai kategorijai priklauso kintamieji, ir žinoti, kokios statistinės analizės procedūros yra taikomos skirtingų duomenų analizei.

Pateiktas akreditavimui Sorry, your browser does not support inline SVG.

Nuolat kintančioje verslo aplinkoje vieni iš esminių ir svarbiausi sėkmingos organizacijos funkcionavimo sąlygų yra tinkamai valdomi komunikacijos ir sprendimų priėmimo procesai. Norint sukurti efektyviai veikiančią verslo įmonę, būtina gebėti valdyti komunikacijos ir sprendimų priėmimo procesus. Palankus mikroklimatas organizacijose, kaip efektyvios komunikacijos ir sprendimų priėmimo rezultatas.

Pateiktas akreditavimui Sorry, your browser does not support inline SVG.

Working in teams formed by the concept and application skills for successful organizations management. Students acquire knowledge relating to group and team concepts, group behavior in the broad sense (a group thought the symptoms, interpersonal relations, group), decision-making opportunities for the organization, team adaptation, creativity, communication, promotion opportunities (efficient working team analysis of the phenomenon in a broad sense). Students are educated in communication, analytical - thinking skills associated with working in teams, and the principles of problem analysis in their solutions to organizations.

The course analyzes the scientific concept of organizational behavior and its relationship to other sciences, assist in capacity building to listen to the surrounding people, to understand how they are properly motivated and able to solve conflicts and to help in the event of stress. Analyzing the benefits of working with groups of comparable inter-cultural differences and examine their impact on the management skills students are educated to communicate and negotiate effectively. Examined the organizational culture impacts organizational performance. Analyzing the impact of technology organizations and people working there.

Komandos kūrimas ir vadovavimas programa formuoja sampratą bei įgūdžius, padėsiančius sėkmingam inovatyvių organizacijų valdymui. Studentai įgyja žinių susijusių su komandos samprata, tarpasmeniniais santykiais komandoje, komandos kūrybiškumo, bendravimo skatinimo galimybėmis (efektyviai dirbančios komandos fenomeno analizė plačiąja prasme). Ugdomi studentų bendravimo, analitiniai – mąstymo įgūdžiai susiję su vadovavimo komandose principų problemų analize ir jų sprendimo būdais organizacijose.

This course aims to develop a new worldview, based on the organizational culture of the organization invoking the value orientation of employees. Highlights the organizational culture in the management process, is justified by the organizational culture and types of testing levels, identifying the elements of organizational culture, points out the diagnostic methods. Analyzing cultural - national differences, emphasizing cross-cultural workers inclusion in the management of the organization through organizational culture. Reveals one of the main creators of organizational culture, role of leader.

The course analyses ideology of leadership, system thinking and generation of ideas. There are some points on work-life balance, ideas how to create advanced leadership team and realize advanced leadership system in organization. There are analyzed involvement of employees in systematic leadership, analyzed global, ethical, e-leadership, organizational learning. There are some methods how advanced leadership system to use in business.

Šio kurso tikslas - ugdyti ir plėsti specialybės žinias analizuojant personalo valdymo tendencijas bei metodus, atskleisti personalo valdymo praktinę veiklą pasitelkiant modelius ir pavyzdžius. Pagrindinės temos: personalo valdymo esmė, aplinka, uždaviniai ir turinys. Personalo veiklos organizavimas, darbų analizė, poreikio planavimas. Kandidatų verbavimo, atrankos ir įdarbinimo ir atleidimo procesai. Personalo adaptavimo sistema, motyvaciją skatinančios priemonės, personalo ugdymas, karjeros planavimas. Personalo elgesio organizacijoje valdymo būdai, veiklos organizacijoje vertinimo kriterijai. Personalo darbo apmokėjimo formos ir sistemos. Kitų šalių personalo valdymo patirtis.

Puslapis: () 1 2 3 4 5 ()