Kurso tikslas – perteikti Šiaurės Europos bronzos amžiaus archeologinę medžiagą, susiejant ją su to laikotarpio bendruomenių ūkio, visuomenės ir socialinės raidos dėsningumais.Suprasti to meto Europos bendruomenių ūkinę struktūrą, visuomenės raidos bruožus, pasaulėžiūros kaitą bei etnokultūrinę situaciją.Siekti išugdyti gebėjimus savarankiškai analizuoti ankstyvųjų metalų laikotarpyje Šiaurės Europoje vykusius ūkinius ir visuomeninius procesus, interpretuoti Rytų Pabaltijo archeologinę medžiagą ją sugretinus su Šiaurės Europos bronzos amžiaus medžiaga, ugdyti tyrimų įgūdžius.
Santrauka - Kurse „Šiaurės Europos bronzos amžius“ nagrinėjama II-I tūkst. pr. Kr. materialinės kultūros, laidosenos, socialinės-ekonominės visuomenės struktūros, pasaulėžiūros raida. Aptariamos chronologinės nagrinėjamo laikotarpio ribos, pokyčiai ūkio ir visuomenės struktūroje, mainai, besiformuojanti kultūrinė įvairovė. Atskirai aptariami metalurgijos įsigalėjimo, įtvirtintų gyvenviečių – piliakalnių atsiradimo, laidosenos pokyčių ypatumai, Šiaurės Europos bendruomenių ūkiniai ir kultūriniai ryšiai su Vidurio ir Pietų Europa.