Puslapis: () 1 2 3 4 5 ()

Šių dienų absolventams būtinos teorinės ir praktinės verslo projektų rengimo žinios. Projektinio mąstymo principų įsigalėjimas, laikomas pačia svarbiausia šiuolaikinių rinkos santykių šalies ekonomikoje prielaida. Rengiant įvairių sričių bakalaurus, iškilo poreikis padėti jiems įsavinti verslo projektų rengimo ir įgyvendinimo teorinius principus ir prielaidas bei metodikas; parinkti optimaliausias verslo projekto įgyvendinimo galimybes; vertinti projektų įgyvendinamą pagal iš anksto nustatytus rodiklius; pristatyti projektą verslo partneriams ir finansinėms institucijoms.

Investicijų valdymo kurso tikslas – pristatyti mokslą, kompleksiškai nagrinėjantį realias investavimo galimybes verslo įmonėse, jų naudingumą bei efektyvumą. Tik profesionalus investicinės veiklos valdymas užtikrina efektyvią įmonės plėtrą, t.y. realizavimą užsibrėžtų tikslų su minimaliomis sąnaudomis. Studentai supažindinami su šiuolaikine investicijų teorija, investicine aplinka ir investicinėmis rinkomis, atskirais finansiniais investiciniais instrumentais ir jų valdymu, finansinių investicijų portfelio sudarymo ir valdymo principais, investiciniais fondais, kapitalo investicijų valdymu. Šios studijos padeda: suvokti investicijų valdymo procesą, išmoko sudaryti ir gebėti analizuoti alternatyvius investicijų variantus bei juos palyginti ir įvertinti; nustatyti investicijų pelningumą ir riziką; suvokti pokyčius vertybinių popierių rinkoje ir daryti atitinkamas išvadas bei sprendimus; gebėti spręsti svarbius praktinius investicijų uždavinius bei investicinės veiklos problemas.

Kurso tikslas – pateikti studentams pagrindinius dalykus, kuriuos būtina žinoti studijuojant finansus ir jų valdymą, ugdyti studentų sugebėjimą nuosekliai analizuoti ir vertinti šalies ekonominę situaciją, žinoti kaip užtikrinti efektyvų ūkį, kokiais metodais ir priemonėmis normalizuoti šalies ir įmonės ekonominę būklę, gebėti orientuotis finansiniame-ekonominiame gyvenime. Per šį studijų kursą įgyta aukštesnė finansų kvalifikacija suteiks daugiau galimybių randant teisingus atsakymus į rūpimus praktinės veiklos klausimus.

Verslo sprendimų teorijų dalyke pateikiamos naujausios teorines ir praktines normatyvinių ir aprašomųjų verslo sprendimų teorijų ir vadybos srities žinios. Paskaitose studijuojamos individų ir grupių sprendimų priėmimų teorijos. Kultūros įtaka verslo sprendimuose. Daug dėmesio skiriama sprendimų priėmimo etikai, ko dažnokai trūksta Lietuvos verslo aplinkoje. Nagrinėjamos tarptautinio verslo sprendimų teorijos, svarbios plėtojantis Lietuvos rinkos dalyvių tarptautiniams ryšiams.

Kurso anotacija - Studentai turi įgyti savarankiškam darbui būtinas žinias apie tvarios, konkurencingos, inovacinės ir visa apimančios informacinės visuomenės kūrimą; rengti ir įgyvendinti verslo projektus, kurių pagrindiniai tikslai nukreipti spręsti problemas, būdingas visoms ES šalims: racionaliau naudoti resursus (energiją), gerinti maisto saugą ir jo kokybę, plėsti aplinkosaugą, aktyvinti klasterių, technologinių platformų ir kitą institucijų veiklą.

Harmoningos žmogaus sąveikos su technika ir technologijomis problema liečia visas šiuolaikinės visuomenės gyvenimo sferas ir sritis. Sprendžiant svarbius mokslinės techninės pažangos uždavinius reikia intensyvinti gamybą, verslus, gerinti jų kokybę. Dėl to pirmiausia būtina keisti žmonių mąstymą, kad jie (darbdaviai, verslininkai, specialistai ir kt.) suvoktų dirbančiųjų privalumus, galimybes ir ribotumus įvairiose tikslingos veiklos srityse. Didelis dėmesys skiriamas saugios ir nekenksmingos darbo aplinkos užtikrinimo reikalavimams: analizuojami reikalavimai darboviečių įrengimui, darbo priemonėms ir darbams, darbo aplinkos apšvietimui, mikroklimatui, apsaugai nuo triukšmo, vibracijos, spinduliuotės ir šiluminio poveikio. Plačiai analizuojamas kenksmingų darbo aplinkos veiksnių normavimas, darbo aplinkos rizikos įvertinimas ir jos prevencijos priemonės bei darbuotojų aprūpinimas asmeninėmis apsaugos priemonėmis priklausomai nuo profesinės rizikos. Studentai supažindinami su profesinių ligų priežastimis ir prevencija, mokomi tirti nelaimingus atsitikimus, pildyti dokumentus. Studentai supažindinami su galimais naikinamaisiais veiksmais, radiacinės ir cheminės taršos situacijos vertinimu bei kolektyvinės ir individualiosios apsaugos priemonėmis. Nagrinėjami gyventojų ir turto apsaugos organizavimo, gelbėjimo darbų ekstremaliomis situacijomis reikalavimai.

Darbo vietoje žmogus praleidžia didelę laiko dalį, todėl labai svarbu, kad darbo aplinkoje esantys rizikos veiksniai kuo mažiau neigiamai veiktų sveikatą. Pastaraisiais metais daug dėmesio pasaulyje skiriama stabilios plėtros koncepcijai, kuri turėtų užtikrinti žmogaus, technikos ir aplinkos suderinamumą, aplinkai ir žmogui nekenksmingų technologijų naudojimą, optimalų gamybinių resursų panaudojimą bei sveiką darbo aplinką. Šiuo požiūriu labai padidėjo mokslo, taigi ir ergonomikos vaidmuo, t.y. būtinybė rūpintis žmogumi darbe. Todėl, ugdant būsimus vadybininkus, vadovus, būtina suteikti studentams bazines žinias su ergonomikos teorija ir metodologija, kaip su daiktų ir reiškinių pažinimo ir taikomųjų mokslinio tyrimo būdų ergosistemose visuma.

Teorinių užsiėmimų metu įsisavinamos: Lietuvos viešojo administravimo sistemos žinios; žinios apie institucijų veiklą sistemoje; žinios apie informacinių technologijų naudojimo reikalavimus veikloje; žinios apie strateginio planavimo reikšmę bei svarbą. Praktinių užsiėmimų metu įgyjama praktinė studentų patirtis: taikyti teorines žinias, simuliuojant konkrečias institucijų veiklos funkcijas ir sprendžiant praktines problemas; analizuoti institucijų veiklą ir viešąją politiką, teikti rekomendacijas jai tobulinti; naudoti informacines ir komunikacines technologijas vykdant konkrečias viešojo sektoriaus institucijų veiklos funkcijas; dirbti grupėje ir rengti kolegialius sprendimus.

Modulio medžiaga apima teorinius-fundamentinius biogeografijos pagrindus. Pateikiamos žinios išdėstomos hierarchiniu-erdviniu organinio pasaulio vystimosi, paplitimo principu: pradedant karalystėmis/sritimis, biomais/ ekosistemomis ir baigiant buveinėmis bei juose esančiais taksonais. Geografiniu požiūriu medžiaga dėstoma pateikiant informaciją schema: pasaulis→Europa→Baltijos regionas→Lietuva ir jos pajūris/įjūris. Pateikiama biogeografijos mokslo samprata, tikslai, uždaviniai, tyrimo metodai. Augalų geografijos dalyje aptariamos sausumos ir vandenų karalystės, biomai, augalijos aukštuminis pasiskirstymas ir jį limituojantys ekologiniai veiksniai. Zoogeografijoje aptariamos pagrindinės pasaulio sritys. Pateikiama bioišteklių funkcinė samprata, klasifikacija, pasiskirstymas. Analizuojami išteklių naudojimą sąlygojantys veiksniai, dabartinė situacija bei naujausios tendencijos. Supažindinama su atsinaujinančių išteklių samprata ir jų panaudojimo svarba bei plėtra, reikšme teritorijų/regionų vystymui. Aptariamos svarbiausios bioišteklių apsaugos pastangos bei priemonės.

Kurse studijuojamas Europos Sąjungos institucijų administravimas įvairiais skerspjūviais. Šiame kurse nagrinėjamas Europos viešojo administravimo tradicijų poveikis dabartinei ES institucinei “architektūrai”. Studijų metu bus daugiau dėmėsio skiriama pagrindinių ES institucijų (Europos parlamento, Europos Komisijos, Europos Sąjungos Tarybos (Vadovų ir Ministrų Tarybos), ES Teisingumo Teismo) administravimo peripetijoms. Tuo pačiu metu aptarsime personalo atrankos į ES institucijas aspektus, karjeros galimybes bei personalo reguliavimo laipsnį. Kurse išsamiai analizuojamos tam tikros ES institucijų administravimą lydinčios problemos, tokios kaip atskaitingumo problema, korupcija bei įvairūs konfliktai. Be to, bus nagrinėjamas sprendimų priėmimo procesas ES institucijose bei naujos valdymo formos (tinklai).

Vadybos kurso tikslas - pateikti bendrąsias vadybos mokslo žinias, vadybos sampratą ir aprašyti šio mokslo raidą kaip užsienyje, taip ir Lietuvoje, išnagrinėti pagrindines funkcijas: planavimą, organizavimą, vadovavimą (motyvavimą) ir kontrolę. Studijuodami šį sandą Jūs susipažinsite su planavimo proceso etapais, planų rūšimis, strateginiu valdymu, sprendimų priėmimo procesu, organizaciniu projektavimu, organizacijų tipais bei žmoniškųjų išteklių valdymo procesu, su vadovavimo ir motyvavimo teorijomis, kontrolės lygiais ir rūšimis, operacijų valdymu, kokybės samprata bei visuotinės kokybės valdymu.

Globalizacijos procesai keičia organizacijos valdymą ir formuoja naujus strateginio valdymo metodus. Praktika parodė, kad valdymo dėmesys tik į organizacijos vidaus problemų sprendimą neišgelbsti organizacijų nuo žlugimų. Platesnis organizacijų valdymo problemų nagrinėjimas yra būdingas strateginio valdymo teorijai, kuri leido iš naujo pažvelgti ir į vidinius organizacijos procesus, jų priklausomybę nuo išorinių veiksnių. Studijų sandas leis suteikti būsimiems aukštesnio lygio vadybininkams arba dirbantiems mokslinį darbą specialistams strateginio valdymo teorinių žinių apie verslo organizacijų strateginio valdymo globalizacijos sąlygomis svarbą, metodologiją bei problemų sprendimo teoriją ir praktiką, įgalinančią organizacijas reaguoti į išorinis ir vidinius pokyčius, prisitaikyti ir siekti veiklos efektyvumo.

Akredituota Sorry, your browser does not support inline SVG.

Verslo vertinimo dalyko studijų metu sprendžiami tokie uždaviniai: 1) išnagrinėti verslo vertinimo sistemą, atskirus jos elementus ir vertinimo prielaidas; 2) išnagrinėti verslo finansinį ir ekonominį vertinimą; 2) išnagrinėti marketingo ir strategijos vertinimo principus ir taisykles; 3) išnagrinėti turto vertinimo metodus; 4) išnagrinėti personalo organizavimo ir vertinimo metodus; 5) išnagrinėti verslo gamybinio-technologinio ir ekologinio vertinimo metodus bei taisykles; 6) išnagrinėti energetinio verslo vertinimo principus; 7) išnagrinėti kompleksinį verslo vertinimą.

Akredituota Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kurso paskirtis - suteikti žinias apie politinio dalyvavimo konceptą ir suformuoti piliečių dalyvavimo viešųjų sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo procesuose analizės gebėjimus. Kurse analizuojama politinio dalyvavimo samprata, ypatybės; lyginamos dalyvavimo tendencijas Vakarų demokratijose ir pokomunistinėse valstybėse; išskiriamos priežastys, lemiančios skirtingas politinio dalyvavimo raidos tendencijas; modeliuojamos politinio dalyvavimo kaitos kryptys.

Kurso tikslas - atskleisti politinės minties Lietuvoje brendimą. Pagrindinis dėmesys skiriamas valstybingumo, asmens ir tautos laisvės, demokratijos idėjų sklaidai skirtinguose Lietuvos istorijos laikotarpiuose. Studijuojami pagrindiniai Lietuvos politinės minties šaltiniai, parodomas politinio mąstymo autentiškumas, politinių idėjų ir doktrinų formavimosi Lietuvoje savitumai.
Kursas skiriamas studijuojantiems politikos mokslų bakalauro studijų programoje.

Aptariamos pagrindinės XX a. politinės filosofijos srovės: liberalizmas, komunitarizmas, deontologinė normatyvinė filosofija, postmodernizmas, dorybių etikos prieiga politinėje filosofijoje. Išaiškinami pagrindiniai šiuolaikinės politinės teorijos konceptai ir idėjos. Sudaromos palankios sąlygos kritinei politinių procesų analizei naudojant svarbiausias politinės teorijos kategorijas ir idėjas. Atskleidžiamas ryšys tarp politinės teorijos ir socialinės kritikos. Seminarų metu skatinama kritinė bei artikuliuota diskusija.

Šio dalyko dėstymas yra pagrįstas bendrosios vadybos teorijų ir metodų taikymu pagrindiniuose bibliotekų valdymo procesuose: planavime, organizavime, vadovavime, motyvacijoje ir kontrolėje. Dėstant dalyką, bibliotekos yra vertinamos ir analizuojamos kaip tam tikros rūšies organizacijos. Bibliotekos analizuojamos jų skirstymo į grupes ir tipus aspektais, atliekamų funkcijų visuomenės gyvenime, nuosavybės formos bei kitais veiklos tipo požiūriais. Supažindinant studentus su bibliotekų veiklos planavimu, pagrindinis dėmesys yra skiriamas strateginio plano sudarymo metodikos aiškinimui. Nagrinėjant bibliotekų veiklos organizavimo klausimus, studentai supažindinami su moderniomis organizacinėmis formomis ir jų paplitimu įvairių tipų bibliotekose. Bibliotekų kaip ir kitų organizacijų valdymas – tai pagrindinių organizacijos išteklių valdymas. Studentai supažindinami su pagrindinių bibliotekų valdymo išteklių: informacinių išteklių (fondų), personalo, finansų, kitų materialinių išteklių (pastatų) valdymu. Daug vietos skiriama bibliotekų veiklos strateginių krypčių šiuolaikinėje visuomenėje analizei bei pokyčių valdymo bibliotekose metodikai. Vadovavimo bibliotekoms problemos aiškinamos remiantis naujausių vadovavimo (lyderiavimo) teorijų taikymu bibliotekose. Supažindinant studentus su rinkodaros metodų taikymu bibliotekose, svarbiausias dėmesys skiriamas bibliotekos paslaugų rinkodaros organizavimo klausimams.

Dėstant dalyką, pasirinkta žinių vadybos teorinių ir praktinių modelių taikymo šiuolaikinėje organizacijų visuomenėje kryptis. Daug dėmesio dėstant dalyką skiriama žinių sampratai ir jų vaidmeniui šiuolaikinėje visuomenėje bei jos valdymo procesams. Atskirai analizuojamos išreikštos ir neišreikštos žinios, jų vaidmuo organizacijoje, pasikeitimo turimomis žiniomis ir naujų žinių kūrimo organizacijoje procesai, žinių judėjimas organizacijoje. Nagrinėjant žinių vadybos atsiradimo ir plėtros klausimą,detaliai aptariama skirtumo tarp informacijos ir žinių vadybos problema. Teorinėse ir praktinėse paskaitose nagrinėjama: žinių vadyba ir jos ryšys su inovacijomis, intelektualaus kapitalo valdymas, kvalifikacijos, patirties, kultūros, įgūdžių ir bendravimo vaidmuo šiuolaikinėse organizacijose, žinių visuomenės ir žinių ekonomikos visuomenės samprata. Detaliai pristatoma besimokančios organizacijos samprata. Supažindinant su žinių vadybos praktiniais modeliais, detaliau pristatomi politiniai žinių vadybos modeliai, žinių vadybos metodų taikymas bibliotekose. Teorinėse ir praktinėse paskaitose akcentuojamas svarbus bibliotekų vaidmuo kuriant žinių saugyklas (bankus), gerinant žinių prieigą, tobulinant žinių aplinką, valdant žinias kaip išteklius.

Kurso tikslas - išanalizuoti bibliotekų paslaugų rūšis, išdėstyti informacinių, kultūrinių - pramoginių bei mokomųjų paslaugų įvairių tipų bibliotekose ypatumus. Formuoti paslaugų teikimo bibliotekose įgūdžius. Prieš tai būtina išklausyti: Lektologiją, Bibliotekų vadybą.

Sukurta įgyvendinant Europos sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos respublikos lėšomis finansuojamą projektą „Tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo kompetencijų plėtotė magistrantūros studijų programose“ (ARIADNE) (BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0075).

Šis elektroninis aplankas skirtas Klaipėdos universiteto verslo vadybos magistrantūros studijų programos studentams.

Kurse tiriamos naujausios rinkodaros vadybos tendencijos. Analitinis kurso požiūris įgalina kompleksiškai panaudoti pagrindinių ekonominių ir vadybos disciplinų žinias.
Analizuojami vadybos, paremtos rinkodara, principai. Kompanijos orientacija į rinką: naujausios tendencijos. Globali rinkodara. Vertingumo kūrimo grandinė. Rinkodaros informacijos sistema. Rinkodaros aplinkos įvertinimas. Pirkimo proceso analizė. Veiksniai, įtakojantys industrinių rinkų dalyvius. Konkurentų veiklos, strategijos tikslų ir elgesio tyrimas.
Industrinių ir plataus vartojimo rinkų segmentavimo ypatumai. Pozicionavimo ir komunikavimo strategijų kūrimas. Rinkodaros organizavimas užsienio rinkose.

Puslapis: () 1 2 3 4 5 ()