Apie centrą

Informacinių sistemų ir technologijų centras (ISTC) yra Klaipėdos universiteto (KU) padalinys, veikiantis KU Akademinių paslaugų centro sudėtyje.

Misija
NMISC vykdo Universiteto informacinių sistemų bei elektroninio ir nuotolinio mokymo(si) plėtrą, užtikrindamas metodinę ir technologinę paramą Universiteto administracijos, studijų ir mokslo padaliniams.

Vizija
Pažangių informacinių bei edukacinių technologijų diegėjas, inovacijų ir studijų bei efektyvaus vidaus informacinių procesų valdymo paramos šaltinis.

NMISC darbuotojų vertybinės nuostatos grindžiamos:
Kompetencija, kuri suprantama kaip patirties, gebėjimų, žinių pritaikymas iškylantiems uždaviniams spręsti ir nuolatinis siekis tobulėti.
Novatoriškumu, kuris suprantamas kaip atvirumas naujovėms, technikos ir mokslo pažangos dalykų diegimas veikloje, kūrybiškumas ir iniciatyvumas.
Atsakomybe, kuri suprantama kaip pasekmių už savo atliktus veiksmus suvokimas, sąmoninga ir sąžininga veikla.

Last modified: Tuesday, 6 February 2018, 11:31 am