KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
NUOTOLINIŲ STUDIJŲ DALYKŲ (SANDŲ) BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

I. BENDROJI DALIS

1. Nuotolinių studijų dalykų (sandų) bendrųjų reikalavimų aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja nuotolinių studijų dalyko parengimo, akreditacijos, registracijos ir vartotojų vardų suteikimo tvarką Klaipėdos universitete.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Klaipėdos universiteto studijų ištęstinės formos aprašo (Senato 2010 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. 11-69) nuostatomis.

3. Apraše naudojami sutrumpinimai:

NM- nuotolinis mokymas(is)

VMA – virtuali mokymo(si) aplinka

ISTC – informacinių sistemų ir technologijų centras

4. Nuotolinių studijų dalyko sando sandara ir turinys turi būti parengti pagal nuolatinių studijų sando programą, atestuotą dalyko studijų srities ar krypčių grupės atestacijos komisijoje.

5. Privalomi nuotolinių studijų dalyko (sando) didaktinės dalies, pateikiamos VMA, elementai yra dalyko (sando) planas, kalendorius (veiklos tvarkaraštis), mokymo medžiaga, dėstytojo ir studento bendradarbiavimą užtikrinančios veiklos (suplanuotos kontaktinės valandos, darbas virtualioje aplinkoje, susirašinėjimas, diskusijos ir pan.). Turi būti įvardinti pradiniai reikalavimai, siekiniai, numatomi įgyti gebėjimai bei konkrečiai įvardinta su kuriomis dalyko (sando) temomis kurie siekiniai ir gebėjimai yra susiję.

6. Bendroji informacija apie dalyką pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis. Nurodoma: dalyko pavadinimas, apimtis (kreditai, valandos), dėstytojas (-ai), tikslinė grupė, dalyko paskirtis, tikslai, pradiniai reikalavimai studentams (kvalifikacija, kompetencijos, IT naudojimo lygis ir pan.).

Sando autorius gali būti papildomai skatinamas, kai VMA registruotas autoriaus ar autorių grupės kursas akredituojamas nuotolinio mokymo sandu.

II. STUDIJŲ DALYKO (SANDO) REGISTRAVIMAS VMA

8. Studijų dalykas (sandas) Universiteto VMA registruojamas po to, kai yra pateikiama elektroniniu būdu užpildyta dalyko registravimo forma.

9. Registravimo forma pasiekiama adresu https://vma.ku.lt/mod/questionnaire/view.php?id=16259.

10. Dalyko (sando) registravimui, elektroninėje dalyko registravimo formoje būtina pateikti šią informaciją:

10.1. Dalyko (sando) pavadinimas,
10.2. Dalyko (sando) kodas,
10.3. Dalyko (sando) autoriaus vardas ir pavardė,
10.4. Dalyko (sando) autoriaus el .pašto adresas,
10.5. Dalyko (sando) autoriaus pareigos, mokslo laipsnis ir pedagoginis vardas,
10.6. Kuratorių vardai ir pavardės, nurodant ar jie turi turėti galimybę koreguoti dalyko (sando) medžiagą (jei tokie bus),
10.7. Kuratorių pareigos, mokslo laipsnis ir pedagoginis vardas,
10.8. Kuratorių el . pašto adresai,
10.9. Dalyko (sando) anotacija (iki 200 žodžių),
10.10. Katedra ir fakultetas, kur dirba dalyko (sando) autorius.

11. Informaciją apie VMA registruojamą dalyką (sandą) pateikia kurso autorius.

12. Dalyko (sando) įregistravimas Universiteto VMA atliekamas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo elektroninės formos pateikimo datos.

III. NUOTOLINIŲ STUDIJŲ DALYKO (SANDO) AKREDITAVIMO REIKALAVIMAI

13. Norėdamas pradėti VMA registruoto studijų dalyko (sando) akreditavimą (nuotolinių studijų dalyko (sando) statuso suteikimą) autorius pateikia prašymą ISTC direktoriui.

14. Būtina sąlyga nuotolinių studijų dalyko (sando) akreditavimui yra jo įkėlimas į virtualią mokymo(si) aplinką ir dalyko teikimas joje iki pareiškimo akredituoti mažiausiai vieną semestrą.

15. Neakredituoto sando medžiaga naudojama nuolatinės studijų formos studijose. Tokio, į VMA įkelto, sando medžiaga gali būti dalinė, fragmentiška, t.y. apimti dalį sando turinio.

16. Akredituojamo studijų dalyko (sando) turinys turi atitikti kurso tikslus. Naudojami metodai ir priemonės turi būti parinkti tikslingai. Turi būti nurodyti literatūros šaltiniai. Naudojami interaktyvios sąveikos elementai, palaikomi universiteto VMA. Savikontrolės klausimai, pratimai, užduotys, testai ir kitos vertinamos veiklos turi atitikti pateiktą mokymo medžiagą, jos sudėtingumo lygį ir kurso tikslus.

17. Sande turi būti numatytos ir naudojamos priemonės savarankiškai studijuojančių veiklai organizuoti ir užtikrinti, pavyzdžiui, dalyvavimas diskusijų forumuose, papildomos medžiagos paieška ir publikavimas kurso kontekste, pasirengimas atlikti užduotį, jos atlikimas, pasirengimas apginti užduotį, pasirengimas kitiems atsiskaitymams, savikontrolės klausimai, pratimų, užduočių, testų atlikimas.

18. Vertinant turi būti naudojami VMA priemonėmis sudaryti testai, klausimynai, trumpos užduotys, praktiniai darbai, recenzijos ir kita.

19. Siekiant palaikyti studentų aktyvų dalyvavimą NM dalyke, kaupiamasis vertinimas gali būti vykdomas ir studentų savikontrolės metodais, kai įskaičiuojami ir savikontrolės testų rezultatai.

20. Sandas turi tenkinti bendruosius reikalavimus teksto formatavimui, šriftui, apipavidalinimui. Naudojamos iliustracijos, garsinė, vaizdinė medžiaga turi būti susijusi su kurso turiniu ir naudojama pagrįstai. Navigacija kurso viduje turi būti patogi, turėti ryšį su išoriniais informacijos šaltiniais.

21. Minimalūs (būtini) kriterijai, pagal kuriuos dalyko autorius gali teikti prašymą akredituoti VMA registruotą sandą:

21.1. Teorinė kurso medžiaga turi būti išdėstyta pagal sande įvardintas paskaitų temas ir pritaikyta nuosekliam skaitymui (vien tik skaidrės nėra tinkamas būdas).
21.2. Sande numatytos veiklos studentų žinių ir gebėjimų patikrinimui turi būti ir nuotoliniame kurse. Jos pateikiamos naudojant tinkamas VMA priemones (vertinamos diskusijos, testai, užduočių pateikimo ir atsakymų įkėlimo veiklos ir pan.).
21.3. Sande turi būti savikontrolės testai su grįžtamuoju ryšiu besimokančiųjų refleksijai. Testai sudaromi pagal sando temas.
21.4. Laboratorinių ar praktikos darbų užduotys turi būti aiškiai suformuluotos, jei reikia su papildomu teoriniu aprašu, kuris pateikiamas užduoties atsakymo įkėlimo skiltyje.

V. NUOTOLINIŲ STUDIJŲ DALYKO (SANDO) AKREDITAVIMO KOMISIJA

22.Nuotolinių studijų dalykų (sandų) komisija (toliau – Komisija) sudaroma rektoriaus įsakymu. Pagal pareigas Komisijos pirmininkas yra ISTC direktorius. Komisijos nariais skiriami ISTC informacinių sistemų inžinierius ir trys dėstytojai – filologijos, edukologijos ir informacinių technologijų specialistai. Sekretoriaujančiu skiriamas ISTC vyresn. specialistas.

23. Komisija vertina studijų dalyką (sandą) jai pateiktų dokumentų pagrindu ir tirdama kurso teikimo istoriją bei techninį ir estetinį įforminimą, registruoto studijų dalyko (sando) atitikimą nuotolinių studijų reikalavimams.

24.Komisija nevertina ir nėra atsakinga už studijų dalyko (sando) kalbos taisyklingumą ir autorines teises reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi.

25. Komisijos pirmininko teikimu kiekvieną akreditavimui pateiktą kursą tikrina mažiausiai du Komisijos nariai.

26. Komisija gali pasitelkti atitinkamos srities specialistus, jei reikia papildomai tirti sando turinio kokybę.

27. Komisijos narys turi atsisakyti akredituojamo kurso vertinimo, jei tai gali sukelti viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktą.

28. Vertintojai savo išvadas pateikia Komisijos pirmininkui ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki Komisijos posėdžio.

29. Komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų narių.

30. Sprendimas dėl studijų dalyko (sando) akreditavimo priimamas paprastosios balsų daugumos principu Komisijos posėdžio metu.

31. Komisija gali priimti šiuos sprendimus:

31.1. akredituoti,
31.2. neakredituoti,
31.3. akredituoti su sąlyga.

32. Komisijos priima sprendimą ne vėliau kaip po 2 mėn. nuo prašymo akredituoti pateikimo datos.

33. Komisijos išvada apie akreditavimą pateikiama kurso autoriui, katedrai ir Studijų departamentui.

34.Jei kursas akredituojamas su sąlyga, tai kurso autorius per savaitę turi ištaisyti Komisijos išvardintus trūkumus. Po savaitės kursą vertina tie patys vertintojai, kurių vertinimo rezultatų pagrindu buvo teikiama galutinė išvada ankstesniame posėdyje.

35. Jei Komisija priima sprendimą kurso neakredituoti, kurso autorius gali pakartotinai teikti prašymą po 3 mėn.

VI. VARTOTOJŲ VARDŲ SUTEIKIMAS DĖSTYTOJAMS IR STUDENTAMS

36. VMA galioja Klaipėdos universiteto elektroninės informacinės erdvės vieninga paskyra.

37. Vieningos paskyros duomenys įteikiami studentams atvykus registruotis studijoms fakulteto dekanate, o darbuotojams ISTC arba kreipiantis elektroniniu paštu istc@ku.lt.

38. Naudotojas gali pakeisti savo slaptažodį adresu https://istc.ku.lt. Būtina slaptažodį pasikeisti pirmojo prisijungimo prie VMA metu.

39. Vartotojo vardas VMA galioja tol, kol dėstytojas yra įdarbintas arba studentas studijuoja Klaipėdos universitete.

VII. STUDENTŲ ĮTRAUKIMAS Į VMA KURSĄ

40. Studentus į atitinkamą kursą įtraukia kurso autorius arba, jei kurso autorius studentams nurodo kurso įsirašymo raktą, studentai į atitinkamą kursą įsirašo patys naudodami dėstytojo pateiktą įsirašymo raktą.

VIII. AUTORINĖS TEISĖS

41. Jei sando sukūrimui nebuvo sudaryta jokia sutartis su universitetu (pavyzdžiui vykdant projektą, atliekant užsakomąjį darbą ir pan.), VMA registruoto sando autorystė priklauso jį registruoti pateikusiam asmeniui arba asmenų grupei. Priešingu atveju autorinės teisės priklauso universitetui tokia apimtimi, kaip apibrėžta sutartyje.

42. Kitiems vartotojams prieiga prie VMA registruoto sando suteikiama sando autoriaus pavedimu, o esant pareikalavimui tik gavus sando autoriaus sutikimą. Prieigos teisės nustatomos pagal autoriaus nurodymą.

43.Katedrų vedėjams jų kuruojamų katedrų sandams gali būti nustatomos peržiūros teisės.


Pastabas pateikė: L. Redeckis, lekt. dr. N. Juščenko, prof. dr. V. Laurėnas, lekt. dr. L. Kraniauskas, prof. dr. R. Balsys.

Parengė doc. dr. D. Baziukė, tel.: 1829, 7829.

Last modified: Tuesday, 22 December 2015, 12:37 pm