KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
IŠTĘSTINĖS STUDIJŲ FORMOS APRAŠAS

I. BENDROJI DALIS

1. Studijų formos pagal studijų intensyvumą gali būti nuolatinė ir ištęstinė.

2. Reikalavimai studijų programai (studijų programos sandara, studijų turinys ir rezultatai, apimtis studijų kreditais) yra tokie patys (išskyrus studijų trukmę) nepriklausomai nuo studijų formos.

3. Baigus studijų programą įgyta aukštojo mokslo klasifikacija yra lygiavertė nepriklausomai nuo studijų formos.

4. Ištęstinių studijų formos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54- 2140 ), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymų Nr. ISAK-1026 „Dėl nuolatinės ir ištęstinės studijų formų aprašo tvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 59-2325 ), 2010 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-501 „Dėl laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 44-2139).

II. IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ TRUKMĖ

5. Ištęstinių studijų trukmė neturi būti daugiau kaip pusantro karto ilgesnė už studijų nuolatine forma trukmę, šioms taikant 40 studijų kreditų per vienerius metus normą.

6. Studijų ištęstine forma apimtis turi būti ne mažesnė kaip 10 (nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. – 15) ir ne didesnė kaip 30 (45) studijų kreditų per metus.

7. Aukštesniųjų kursų studentai, sugebantys atlikti studijų sandų užduotis ir atsiskaityti per trumpesnį laiką nei numatyta studijų programoje, arba turintys galimybę studijuoti atskirus semestrus pagal nuolatinių studijų tvarkaraštį, gavę dekano leidimą gali studijuoti per semestrą daugiau studijų dalykų, bet studijuojamų per semestrą studijų dalykų apimtis negali būto didesnė kaip 20 (30) studijų kreditų.

III. KONTAKTINIS DARBAS IŠTĘSTINĖSE STUDIJOSE

8. Kontaktinio darbo apimtis yra tokia pati nepriklausomai nuo studijų formos.

9. Kontaktinis darbas yra paskaitos, seminarai, laboratoriniai darbai, pratybos, konsultacijos ir kt. Kontaktinis darbas gali būti tiesioginis, tiesiogiai dalyvaujant dėstytojams ir studentams, ir nuotolinis, pasitelkiant virtualią mokumo(si) aplinką ar vaizdo konferencijas.

10. Kontaktinio darbo apimtis nepriklausomai nuo studijų formos turi būti:

10.1. ne mažesnė kaip 20 procentų (1 studijų kreditas – 8 val., o nuo 2011 m. – 1 studijų kreditas – 5,33 val.) pirmosios pakopos studijų programos apimties ir vientisųjų studijų programos dalies, atitinkančios pirmąją studijų pakopą, apimties, o tiesiogiai dalyvaujant dėstytojams ir studentams (ne nuotolinis kontaktinis darbas) – ne mažiau kaip 10 proc. (1 studijų kreditas – 4 (2,66) val.);

10.2. ne mažesnė kaip 10 proc. (1 studijų kreditas – 4 (2,66) val.) kitų studijų programų apimties ir vientisųjų studijų likusios dalies, o tiesiogiai dalyvaujant dėstytojams ir studentams (ne nuotolinis kontaktinis darbas) – ne mažiau kaip 5 proc. (1 studijų kreditas – 2 (1,33) val.).

11. Kai studijų sandas dėstomas nuotoliniu būdu, pirmojoje studijų pakopoje vienam studijų kreditui skiriama ne mažiau kaip 6 (4) val . tiesioginiam kontaktiniam darbui, antrojoje studijų pakopoje – ne mažiau kaip 4 (3) val.

12. Kontaktinio darbo konkrečią apimtį ir jo struktūrą (tiesiogiai kontaktinis darbas, nuotolinis kontaktinis darbas) nustato fakulteto (studijų instituto) taryba.

IV. IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ TVARKARAŠTIS

13. Ištęstinių studijų tvarkaraštis sudaromas atsižvelgiant į studentų saugos ir sveikatos reikalavimus, galimybes derinti studijas su kitu studentų užimtumu darbovietėse ir kt.

14. Akademinė diena trunka nuo 8.20 val. iki 20.10 val.

15. Akademiniams atsiskaitymams skirto laiko apimtys yra tokios pačios nepriklausomai nuo studijų formos.

16. Ištęstinių studijų tvarkaraštis gali būti toks:

16.1. pagrindinės sesijos (visos studijų programos vienu metu): įžanginė sesija (I kurso studentams); žiemos sesija (sausio mėn.); vasaros sesija (birželio mėn.);

16.2. papildomos sesijos (kiekvienai studijų programai ar jų grupei gali būti nustatytas atskiras laikas (lapkričio-gruodžio mėn., kovo-balandžio mėn.). Apie papildomų sesijų būtinumą, trukmę ir datas sprendžia fakulteto (studijų instituto) taryba.

16.3. ištęstinių studijų studentai gali studijuoti (visus pasirinktus semestro sandus, dalį sandų ar sando dalį) pagal nuolatinių studijų tvarkaraštį.

17. Tvarkaraštyje turi būti numatyta:

17.1. laikas ir atitinkamos patalpos paskaitoms ir kitokiam tiesioginiam kontaktiniam darbui;

17.2. ne daugiau kaip 10 akademinių valandų (akademinė valanda – 45 min.) per akademinę dieną;

17.3. laikas ir patalpos konsultacijoms tiesiogiai dalyvaujant dėstytojui ne sesijų metu.

18. Ištęstinių studijų studentai likus iki naujo semestro pradžios ne mažiau kaip 2 mėnesiams raštu sudaro naujojo semestro individualų studijų planą ir jį pateikia dekanatui (alternatyva: katedrai).

19. Studento individualų studijų planą tvirtina dekanas.

V. NUOTOLINIŲ STUDIJŲ STATUSO SUTEIKIMAS STUDIJŲ DALYKUI (SANDUI)

20. Studijų dalykui (sandui ar jo daliai) nuotolinių studijų dalyko statusą suteikia (registruoja) Nuotolinio mokymo centras. Nuotolinių studijų dalyko statusas suteikiamas bendra tvarka atestuotiems ir Nuotolinių studijų centro akredituotiems studijų dalykams (sandams).

21. Studijų dalykus (sandus) akredituoja nuolat veikianti Nuotolinio mokymo(si) studijų dalykų akreditavimo komisija.

22. Būtina sąlyga nuotolinių studijų dalyko (sando) akreditavimui yra jo patalpindamas virtualioje mokymo(si) aplinkoje ir kurso teikimas joje iki pareiškimo akredituoti mažiausiai vieną semestrą.

VI. DĖSTYTOJŲ PEDAGOGINIO DARBO KRŪVIS NUOTOLINĖSE STUDIJOSE

23. Dėstytojų pedagoginio darbo krūvis nuotolinėse studijose skaičiuojamas nepriklausomai nuo studijų formos, išskyrus tai, kad nepridedamos 5 val. už atskirą akademinę grupę. Tiesioginiam (ne nuotoliniam) kontaktiniam darbui nepanaudotos valandos skiriamos papildomam studentų konsultavimui (PASTABA: taip pat kaip kompensacija už nuotolinių studijų sando parengimą , vėliau – atnaujinimą, kadangi pradėdami naują sando dėstymo technologiją turėsime dažniau atnaujinti sandus, bent per pirmųjų 3 m. laikotarpį.).

Pvz.: Sando apimtis 3 kr., 30 studentų grupė:

Tiesioginio kontakto nuolatinėse studijose: 48 val. (kai 3 val. savaitinės) auditorinės + 45 val. sav. + 5 val. = 98 val.

Nuotolinėse studijose: 18 val. tiesioginis kontaktinis darbas + 30 val. nepanaudotų tiesioginiam kontaktui + 45 val. sav. darbui = 93 val.

Last modified: Tuesday, 22 December 2015, 11:36 am