Šio kurso tikslas supažindinti studentus su krantų formavimo procesais, jų ypatumais ir tendencijomis. Kurso metu siekiama suteikti bendras profesines ir specialiąsias žinias: apie krantus ir krantodaros reiškinius, gamtinių bei visuomeninių aplinkos ir kraštovaizdžio elementų abipusius ryšius. Pažinimo gebėjimus ir įgūdžius: atpažinti ir analizuoti naujas studijų srities mokslinių tyrimų problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas, derinti teorijos ir praktikos elementus, surasti ir analizuoti literatūrą, naudotis duomenų bazėmis, ekspertinėmis sistemomis ir kitais informacijos šaltiniais, interpretuoti ir apibendrinti informaciją pagal konkrečią tematiką, holistinis požiūris darant profesinius sprendimus, subalansuojant sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę, patikimumą ir poveikį aplinkai. Suteikti praktinius gebėjimus: taikyti geografines žinias atliekant gamtinių procesų ekspertizę, reguliuojant gamtonaudos ir socialinę-ekonominę veiklą, valdant ir planuojant, tyrimų planavimas, organizavimas bei atsiskaitymas už juos, identif! ikuoti reikalingą informaciją ir rasti problemos sprendimą. Perkeliamuosius gebėjimus: kritiškas mąstymas bei vertinimas, atsakomybės supratimas, kokybinių ir kiekybinių uždavinių sprendimo įgūdžiai. Specifinių žinių orientuotų į dalyko specifiškumą: taikyti geografinius, matematinius ir statistinius metodus, tiriant jūros priekrantės sistemų (marių, lagūnų, estuarijų ir deltų) akvatorijas, jų hidrologinį ir klimatinį režimą.