Kurso dėstymo metu yra nagrinėjamos: metodologijos ir metodikos sampratos; istorijos moksliškumo kriterijų tipai; istorijos profesionalizacijos ir institucionalizacijos raida; istorija kaip pseodomokslas; istorinis naratyvas: interpretacija ir argumentacija; naratyvo erdvės ir laiko konstravimas: periodizacijos schemos ir istorinio regiono samprata; ideologinis istorinis naratyvas; mokslinių darbų rašymo metodika; mokslinio citavimo ir plagijavimo problema; empiriniai ir teoriniai tyrimo metodai; analizė ir sintezė; indukcijos ir dedukcijos metodas; analogijos principai; istorinė komparatyvistika ir lyginamojo metodo taikymas; biografiniai principai; prozopografija ir kt.