1.      Studijų metodai

Individualios konsultacijos su darbo vadovu,  Literatūros analizė, Informacijos paieškos užduotys, Individualus projektas

2.      Vertinamas

Magistrantų mokslinio darbo ataskaita

3.      Reikalavimai Magistrantų mokslinio darbo ataskaitai:

 Tekstas rašoma naudojant Times New Roman šriftą, raidžių aukštis 12 pt, 1,5 intervalo tarpas tarp eilučių. Tekstas lygiuojamas abiejose pusėse.

 Turi būti aprašytos sekančios dalys:

 1.      Tyrimo pavadinimas

2.      Ataskaitos autoriaus vardas ir pavardė, darbo vadovas

3.      Numatomi tyrimo tikslai ir uždaviniai, hipotezė

4.      Literatūros apžvalga susijusi su tyrimo tematika (apimtis iki 10 puslapių)

Šioje dalyje aprašomas pasirinktos temos ištirtumas Lietuvoje ir kitose šalyse, gali būti pateiktas tiriamo rajono aprašymas, tyrimų istorija. Atsirenkamos teorijos ir koncepcijos, kurių pagrindu bus ieškoma atsakymo į keliamus uždavinius, pateikiamos ir paaiškinamos pagrindinės sąvokos, naudojamos darbe.

Literatūros apžvalgoje turi būti cituojama literatūros šaltiniai pagal kursinių ir bakalauro bei magistro baigiamųjų darbų rengimo metodines rekomendacijas (http://gmk.lt/wp-content/uploads/2017/04/GMKmetodine2017.pdf.pdf). Daugiau nei 70 % cituojamų šaltinių turi sudaryti moksliniai straipsniai.

5.      Numatomų tyrime naudoti metodų apžvalga (apimtis iki 5 puslapių)

Aprašomas tyrimo objektas, tyrimų vieta, numatomo tyrimo planas. Detaliai apžvelgiami numatomi naudoti informacijos /duomenų rinkimo ir tyrimų metodai ar matematiniai tyrimo (analizės) metodai.

6.      Literatūros sąrašas

Ataskaitoje naudotos literatūros sąrašas turi būti pateikiamas pagal kursinių ir bakalauro bei magistro baigiamųjų darbų rengimo metodines rekomendacijas.