Tikslas - Perteikti žinias apie LDK socialinę-politinę ir kultūrinę raidą XVI–XVIII a., suprasti, analizuoti bei interpretuoti pagrindines LDK istoriografines bei šaltinių problemas, suvokti dabarties visuomeninių reiškinių ištakas praeityje.
Santrauka - Studentai įsisavina žinias apie LDK XVI–XVIII a. politinius, socialinius, kultūrinius, religinius, etninius veiksnius, sąlygojusius esminius istorinius reiškinius ir procesus. Jie analizuoja LDK luominės visuomenės struktūros ypatumus, Reformacijos poveikį visuomenės raidai, Katalikų bažnyčios reformą ir jos įtaką visuomenei ir valstybei, Renesanso, Baroko ir Apšvietos kultūrinius sąjūdžius, modernios visuomenės ir valstybės kūrimo bandymus XVIII a. pab. Baigę kursą studentai gebės identifikuoti esminius XVI–XVIII a. LDK istorijos reiškinius, pasitelkę istorinę literatūrą bei šaltinius gebės juos analizuoti ir interpretuoti. Rašto darbas padės įtvirtinti komunikacinius gebėjimus.

Цель - передать знания о социально-политическом и культурном развитии ВКЛ в XVI–XVIII вв., понимать, анализировать и интерпретировать основные историографические и проблемы источников истории ВКЛ, осмыслить истоки современных социальных явлений в прошлом.

Аннотация курса - студенты получают знания о политических, социальных, культурных, религиозных, этнических факторах ВКЛ в XVI-XVIII веках, которые повлияли на основные исторические явления и процессы. Они анализируют особенности структуры сословного общества Великого Княжества Литвы, влияние Реформации на социальное развитие, реформу Католической церкви и ее влияние на общество и государство, культурные движения эпохи Возрождения, барокко и Просвещения, попытки строительства современного общества и государственного строя в конце XVIII в. После завершения курса студенты смогут определить основные явления истории ВКЛ XVI-XVIII веков, используя историческую литературу и источники, смогут их анализировать и интерпретировать. Письменная работа поможет укрепить коммуникативные навыки.