Supažindinti studentus su šiuolaikinės supažindinti visuomenės sveikatos bakalaurus su šiuolaikiniais biostatistikos metodais, taikomais tyrimų duomenų analizėje, ugdyti mokslinio tiriamojo darbo įgūdžius, skatinti rengti mokslines publikacijas. Supažindinti bakalaurus su epidemiologinių mokslinių tyrimų etikos klausimais. Išmokyti suvokti biostatistikos metodų taikymo reikšmę bei prasmę visuomenės sveikatos moksluose. Išmokyti epidemiologinių duomenų imčių sudarymo ir paėmimo metodų, statistinės analizės metodų taikymo. Išmokyti gebėti taikyti tinkamus statistinės analizės metodus retrospektyvinių ir prospektyvinių tyrimų atvejais. Suteikti žinių, atliekant statistinių rodiklių įvertinimą, įvairių grupių rodiklių palyginimą, dėsningumų nustatymą. Vystyti gebėjimus, vertinant gautųjų rezultatų ir išvadų patikimumą bei pagrįstumą. Išmokyti teisingai naudoti ir taikyti tinkamus duomenų rinkimo, kaupimo, analizės metodus, mokėti apibendrinti gautus rezultatus, formuluoti išvadas. Suteikti praktinių įgūdžių rengiant, recenzuojant bei pristatant auditorijai referatą.