Studijų dalykas teikia teorines sistemines ir empirines žnias apie individo ir socialinės aplinkos sąveiką šiuolaikinės socializacijos sampratos požiūriu. Pateikiamas socializacijos sampratos diskursas, išryškinama socializacijos esmė. Aptariamos socializacijos proceso sudėtinės dalys bei jų elementai Supažindinama su visuminiais ( mega-, makro-, mezo-, mikro-) aplinkos veiksniais, jų vidiniais bei tarpusavio ryšiais. Aptariami su šiais veiksniais susijusias šiuolaikines individo socializavimo/-osi problemas.