Puslapis: () 1 2

Analizuojama šiuolaikinės mentorystės samprata, paskirtis, raiška, mentoriaus veiklos situacijų įvairovė, mentorystės specifika ir efektyvaus jos taikymo ypatumai. Nagrinėjami mentoriaus veiklos tikslai, misijos, funkcijos, vaidmenys, mentoriaus veiklai ir kompetencijoms keliami reikalavimai. Praktinių užsiėmimų metu studentams sudaroma galimybė operuoti įgytomis žiniomis ir mokėjimais: modeliuoti, analizuoti, reflektuoti, vertinti edukacines situacijas darbo vietoje.

Įsisavinamos žinios apie socialinių tyrimų sampratą ir tipus, tyrimų projektavimo ypatumus ir strategijas, tyrimų metodologinius, metodinius ir organizacinius principus. Gebama projektuoti kiekybinius ir kokybinius tyrimus; išsikelti tikslus ir uždavinius; pasirinkti tinkamą tyrimo instrumentarijų; atlikti tyrimą, duomenų analizę ir interpretavimą; parengti tyrimo ataskaitą bei ją pristatyti; vertinti ir numatyti tolimesnius veiksmus.

Kurso tikslas – supažindinti su pedagogikos mokslo kaitos ir raidos tendencijomis. Studentams atskleidžiama pakitusi ugdymo paradigmos samprata šiuolaikiniame gyvenime, analizuojamos tradicinės ir šiuolaikinės nuostatos, jų esminiai skirtumai. Supažindinama su moderniosiomis ugdymo teorijomis ir jų taikymu pedagoginėje praktikoje. Teorinis ir praktinis kursas studentams padeda suprasti žmogaus nuolatinio ugdymo dėsningumus ir ypatumus, ugdyti pedagoginį, filosofinį studentų mąstymą, įgyti naujus inovacinio pobūdžio pedagoginius mokėjimus.

Šio kurso tikslas supažindintistudentus su aprašomosios statistikos metodais, pagrindinėmis sąvokomis, suteikti žinias kaip remiantis surinktais duomenimis daryti išvadas apie generalinę aibę, analizuoti bei interpretuoti statistinio tyrimo duomenis:
- teorinių užsiėmimų metu gilinamos teorinės žinios sprendžiant įvairias statistikos užduotis;
- praktinių užsiėmimų metu vystomi darbo kompiuteriu, dirbant su statistikos paketu įgūdžiai.Kurso metu akcentuojamas statistinių paketų taikymas duomenų tyrimui, analizei, gautų rezultatų interpretacijai remiantis tyrimo problematika.

Įvadinis kursas, dėstomas slaugos dalyko studentams

Kursas skirtas edukologijos mokslų pagrindų studijoms, pagrindinių edukologijos sąvokų įsisavinimui. Studentai supažindinami su edukologijos mokslo objektu, raida, pagrindinėmis edukologijos mokslų šakomis, ryšiais su kitais mokslais. Nagrinėjami edukologijos mokslo filosofiniai, sociologiniai ir psichologiniai pagrindai, integraciniai ryšiai su pedagogika ir andragogika, teorijos ir praktikos sąsajų įvairovė. Aptariama ugdymo sampratų įvairovė, ugdymo procesas, apibūdinama mokymo(si) ir auklėjimo ugdymo institucijose esmė, funkcijos, organizacinės veiklos ypatybės, analizuojama bendra ugdytinio ir ugdytojo charakteristika, aptariamos ankstyvosios ir dabartinės ugdymo kryptys, koncepcijos. Analizuojama dabartinė Lietuvos švietimo sistema, mokoma kritiškai vertinti švietimo pertvarkos bei kokybės plėtros procesus.

Matematinės logikos kurso metu siekiama užtikrinti pakankamą, su informatika susijusioms problemoms spręsti, matematinės logikos žinių įgijimą. Taip pat suteikti žinias apie tam tikras diskretines struktūras. Suteikiamos žinios apie teiginių logikos operacijas ir dėsnius, formuojami samprotavimų formalizavimo, taikant propozicinę (teiginių) ir pirmosios eilės (predikatų) logiką, įgūdžiai. Suteikiami gebėjimai nustatyti pateikto samprotavimo teisingumą, įvertinti išvados sekimo iš prielaidų pagrįstumą, rasti minimalias loginių formulių išraiškas, taikyti formalius algoritmus simboliniams skaičiavimams atlikti.

Kursas supažindina studentus su sistema „Komenskio Logo", kurioje integruota programavimo kalba. Jo metu pateikiama kalbos abėcėlė, komandos operacijos, sintaksė ir semantika, nurodomos galimos operacijos su duomenimis, apibrėžiami kintamieji. Taip pat mokoma kurti procedūras ir funkcijas, pateikiamos pagrindinės programavimo kalbos konstrukcijos.

Įgyjamos ir plėtojamos pagrindinės asmeninės karjeros valdymo kompetencijos, padedančios studentui sėkmingai projektuoti savo karjerą. Analizuojamos karjeros ir jos valdymo sampratos, pagrindinės sąvokos. Aptariama asmeninės karjeros valdymo priklausomybė nuo asmens gebėjimo pažinti save ir savo karjeros galimybes mokymosi visą gyvenimą kontekste. Nagrinėjamos karjeros vizijos, misijos, strategijos, tikslų ir sprendimų sąsajos, kurios siejamos su esama situacija, priimtais karjeros sprendimais. Praktiškai aptariamos efektyvios darbo paieškos strategijos ir asmeninės karjeros galimybės darbo rinkoje.

Puslapis: () 1 2