Puslapis: () 1 2 3

Teorinių užsiėmimų metu įsisavinamos:
teorinės tradicinės ekonomikos žinios;
darnios ekonomikos vystymosi žinios;
paslaugų ekonomikos žinios;
rekreacijos ir turizmo ekonomikos žinios.
Praktinių užsiėmimų, seminarų metu įgyjama praktinė studentų patirtis vertinti bei
naudoti turizmo planavimo dokumentus, įvairius rekreacijos ir turizmo statistinius
duomenis, rodiklius, tyrimų rezultatus rekreacijos ir turizmo įstaigos ekonomikos ir
ekonominės raidos/ perspektyvos aspektu.
Taip pat gebama atlikti rekreacijos ir/arba turizmo įstaigos ekonominius vertinimus
ir numatyti ekonomines perspektyvas.

Studijų sandas skirtas išmokti sisteminti teorines bei praktines žinias apie pramogų pasirinkimo įvairovę, pramogų skirtumus ir jų kilmę, ugdyti gebėjimus pramogos pasirinkimą analizuoti kaip sudėtinį socialinį reiškinį. 

Kurso autorius Edgaras Vaškaitis

The module introduces the concept of sustainable tourism and the evolution of the concept of sustainable development and sustainable tourism case studies. Module helps to develop systematic knowledge about the impact of tourism on the environment and on the community,helps to explore the complex aspects of tourism and to understand impact analysis as well as the basic concepts of sustainable tourism management. Module is based on STITCH project e-learning material.

Course author - prof. dr. Aušrinė Armaitienė

Studijuojant dalyką plėtojami gebėjimai taikyti bazines socialinio darbo ir vadybos teorijas, žmogiškųjų išteklių vadybos konceptualias nuostatas projektuojant socialines programas kaitos sąlygomis. Analizuojami socialinio darbo organizavimo atvejai Lietuvoje, veiklos administravimas, planavimas ir tobulinimas. Studentai supažindinami su programinio ir tinklinio tipo organizacinėmis struktūromis, skirtingų išteklių plėtotės galimybėmis, socialinių programų rengimo procesu, vertinimo metodologija, reikalavimais socialinių programų rengėjams ir vertintojams. Išryškinama sąveika: programos tikslinė grupė, programos vadovas, rengėjas ir vykdytojas, konsultantas, ekspertas.

Perteikti mokslinių tyrimų metodologiją kaip strateginį mąstymą, kuris įgalina projektuoti ir realizuoti individualų socialinio darbo mokslinį tyrimą.Suteikiamos žinios apie socialinių ir humanitarinių mokslų teorijas ir jų tarpdisciplininį taikymą socialinio darbo moksliniuose tyrimuose. Suteikiamos žinios apie tyrimo dizainą kaip strateginį mąstymą apie tikslo, uždavinių, problemos, hipotezės formulavimą. Suteikiamos žinios apie kokybinių ir kiekybinių tyrimų duomenų rinkimo , apdorojimo ir interpretacijos metodus. Duomenų rinkimas ir apdorojimas perteikiamas kaip teorinio analitinio ir formalizuoto (dirbant su SPSS ir KOKYBIS programomis) vyksmo dermė.

The module is designed to analyze tourism destinations sustainable development consistent patterns and obstacles. The discussion deals with tourism destination structure, concepts and practices of integrated solutions to implement sustainable maxims.The analysis of case studies of tourism destination sustainable development is carried out, based on the experience of EU' Progr.FW 5 & 6, STITCH e-learning material and practical experience of the analysis of local situations in European countries. Workshops are devoted to the application of knowledge for tourism destination sustainable development case studies, identification their problematic aspects and findings practical solutions.

Course author - prof. dr. Aušrinė Armaitienė

The module presents the tourism policy-making principles, regularities, and policy evaluation methodologies. It analyzes the international, national and local tourism policy, public authorities and private stakeholders in tourism development and the role of networking and the main aspects of the tourism policy-making. Case studies of tourism policy in foreign countries and regions are invoked.

Course author: prof. dr. Aušrinė Armaitienė

Module is devoted to the introduction of master degree students to the requirements of preparation of Master thesis and to develop essential structure of master thesis and primary parts of it.

Course author - prof. dr. Aušrinė Armaitienė

Dalykas orientuotas į magistrantų bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų, reikalingų sėkmingai atlikti, analizuoti ir pristatyti mokslinį tyrimą socialinių mokslų srityje, koncentruojantis į rekreacijos ir turizmo kryptį, tobulinimą. Studentai įgyja aukštesnio lygmens metodologinę tyrėjo kompetenciją, grindžiamą teorinių žinių taikymu analizuojant šalyje ir užsienyje atliekamus empirinius tyrimus bei reflektuojant asmeninę tyrimų patirtį. Dalyko rezultate magistrantas gebės identifikuoti ir tirti rekreacijos ir turizmo aplinkoje kylančius iššūkius ir problemas bei vertinti šių problemų tyrimų metodologinę kokybę.

Šis studijų dalykas nagrinėja, kaip žmogaus psichika pasireiškia, formuojasi ir tobulėja specifinėmis fizinio ugdymo sąlygomis. Supažindinama su fizinio ugdymo psichologijos tyrimo metodais, nagrinėjami motorinių įgūdžių lavinimo psichologiniai ypatumai, ugdytinių kognityvieji procesai fizinio ugdymo metu. Analizuojama fizinio aktyvumo motyvacijos problema. Atskleidžiami asmenybės valios ir emocijų raiškos fizinio ugdymo metu ypatumai. Susipažįstama su palankaus psichologinio klimato kūrimo specifika. Nagrinėjami kūno kultūros mokytojo psichologiniai parametrai ir jų tyrimo ypatumai, studentai mokosi juos tirti bei vertinti.

The aim of the course is to introduce to the theoretical and practical foundations of empirical social science research, to the research tools of modern social sciences, to help you evaluate and develop research in recreation and tourism field. It will be discussed about the scientific methods, the complexities of applying methods to social research, ethics and bias, research design. The course provide opportunity to do research in field and to present research results for the auditory of practitioners.

Supažindinti studentus su turistinių vietovių konkurencingumo stiprinimu, turizmo išteklių tausojančiu naudojimu, jų įvairove ir darnios plėtros ypatumais. Baigę šį kursą studentai turi: 1. Išmanyti turizmo vietovių konkurencingumo stiprinimo ir tvarios plėtros bei turizmo tausojančio išteklių naudojimo principus. 2. Mokėti panaudoti strateginio planavimo ir kitus analizės metodus stiprinant turistinės vietovės konkurencingumą rinkoje. 3. Gebėti kompleksiškai analizuoti turistines vietoves, įžvelgti dar nepanaudotus jų išteklius, naujus jų panaudojimo būdus ir perspektyvas.

Modulis skirtas analizuoti turizmo vietovės darnios plėtros dėsningumus ir trukdžius. Diskusijų metu aptariamos turizmo vietovės ir jos struktūrų darnios vadybos koncepcijos, integruoti sprendimai ir praktikos. Atliekamos darnios plėtros principų turistinėse vietovėse įgyvendinimo atvejų studijos, remiantis turistinių vietovių darnios plėtros tyrimais, atliktais ES Mokslinių tyrimų 5 ir 6 programoje, bei PHARE projekte ir vietinių situacijų analizės Europos šalyse praktine patirtimi,STITCH projekto el. medž. Praktiniai užsiėmimai skirti teorinių žinių taikymui turizmo vietovės darnios plėtros atvejų studijose, jų probleminių aspektų atpažinimui, bei praktinių problemų sprendiniams rasti.

Kurso autorius - prof. dr. Aušrinė Armaitienė

Supažindinama su apgyvendinimo paslaugų istorine raida Lietuvoje ir pasaulyje, nagrinėjami faktoriai, darantys įtaką apgyvendinimo paslaugų raidai, aptariami šiuos reiškinius įtakojantys pokyčiai. *Išaiškinami vadybos ir komunikavimo principų taikymo metodai apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų valdyme ir administravime. *Nagrinėjama vidinė apgyvendinimo įstaigos valdymo sistema bei išorinė konkurencinė aplinka ir tai įtakojantys veiksniai. *Aptariama visuomenės raidos įtaka apgyvendinimo paslaugų verslui, apgyvendinimo paslaugų reikšmė šiuolaikinėje visuomenėje, apgyvendinimo sektoriaus vystymosi perspektyvos.

Puslapis: () 1 2 3