Puslapis: () 1 2 3 4 ()

Šis kursas pirmiausiai ir reikalingas tam, kad suformuoti arba sustiprinti sveikatos politikos sampratą tiems, kurie yra pagrindiniai būsimi šio proceso formuotojai ir vykdytojai. Kurso metu bus nagrinėjamos pagrindinės tendencijos sveikatos politikos formavimo Europos Sąjungoje, kitose šalyse ir Lietuvoje. Bus atskleistos vietinės sveikatos politikos formavimo subtilybės. Studentams bus perteikiamos žinios ir formuojami praktiniai įgūdžiai reikalingi dirbant komandose, modeliuojant tarpsektorinį bendradarbiavimą. Taip pat bus nagrinėjami strateginio planavimo pagrindiniai etapai, reikalingi siekiant išugdyti kritiškai mąstančius ir strategiškai planuojančius būsimus visuomenės sveikatos specialistus.

Supažindinti studentus su šiuolaikinės epidemiologijos pritaikymu profilaktikoje ir klinikinėje praktikoje bei epidemiologijos svarba visuomenės sveikatos srityje. Pristatyti skirtingas epidemiologijos rūšis, surasti epidemiologijos vietą, planuojant bei įgyvendinant sveikatos politiką nacionaliniame bei tarptautiniame lygyje. Išmokyti ir stiprinti gebėjimus sudėtingesnių biostatistikos analizės metodų taikymo galimybes, kompiuterinių programų paketų rūšis ir jų panaudojimo ypatumus. Teorines žinias įtvirtinti praktiniais užsiėmimais, planuojant mokslinį epidemiologinį tyrimą, renkant duomenis, vertinant jų patikimumą bei interpretuojant statistinės analizės rezultatus statistinių kompiuterinių programų pagalba, pristatant ir atvaizduojant gautus rezultatus, išvadas.

Kurso metu studentai įgys sisteminių žinių apie gyventojų sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą, būdus kaip pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę, išmokti įvertinti aplinkos veiksnių galimą įtaką sveikatai, pašalinti arba sumažinti aplinkos veiksnių žalingą įtaką gyventojų sveikatai, išmokti identifikuoti, analizuoti ir praktiškai spręsti aplinkos kokybės ir gyventojų sveikatos rizikos klausimus.

Supažindinti studentus su šiuolaikinės supažindinti visuomenės sveikatos bakalaurus su šiuolaikiniais biostatistikos metodais, taikomais tyrimų duomenų analizėje, ugdyti mokslinio tiriamojo darbo įgūdžius, skatinti rengti mokslines publikacijas. Supažindinti bakalaurus su epidemiologinių mokslinių tyrimų etikos klausimais. Išmokyti suvokti biostatistikos metodų taikymo reikšmę bei prasmę visuomenės sveikatos moksluose. Išmokyti epidemiologinių duomenų imčių sudarymo ir paėmimo metodų, statistinės analizės metodų taikymo. Išmokyti gebėti taikyti tinkamus statistinės analizės metodus retrospektyvinių ir prospektyvinių tyrimų atvejais. Suteikti žinių, atliekant statistinių rodiklių įvertinimą, įvairių grupių rodiklių palyginimą, dėsningumų nustatymą. Vystyti gebėjimus, vertinant gautųjų rezultatų ir išvadų patikimumą bei pagrįstumą. Išmokyti teisingai naudoti ir taikyti tinkamus duomenų rinkimo, kaupimo, analizės metodus, mokėti apibendrinti gautus rezultatus, formuluoti išvadas. Suteikti praktinių įgūdžių rengiant, recenzuojant bei pristatant auditorijai referatą.

Sando tikslas – supažindinti su bendrosios ir visuomenės sveikatos sociologijos samprata, raida, sritimis, šiuolaikinėmis visuomenės sveikatos sociologinėmis koncepcijomis, visuomenės sveikatos sociologiniais tyrimais, visuomenės sveikatos indeksais ir jų skaičiavimo metodika. Supažindinti su visuomenės sveikatos raida pasaulio šalyse ir Lietuvoje.

Sando tikslas – supažindinti su sociologinių tyrimų metodikos pagrindais; kiekybiniais ir kokybiniais tyrimais, tyrimo etapais, apklausų metodais, tyrimo rezultatų apdorojimu ir jų analizės metodais, stebėjimo, eksperimento tyrimais. Išmokyti parengti sociologinio tyrimo programą.

Sandas sveikatos stiprinimas ir darbo aplinka skirtas supažindinti studentus su fiziniais ir psichologiniais veiksniais darbe, bloginančiais dirbančiųjų gyvenimo kokybę ir lavinti įgūdžius kompleksiškai vertinant darbo sąlygas.

Neformaliojo švietimo programa pagal kurią parengti bendrosios praktikos slaugytojai galės teikti bendruomenės slaugos paslaugas.

Mokslinių tyrimų pagrindai skirti supažindinti magistrantus su mokslinių tyrimų rekreacijos ir turizmo srityje kryptimis, bei žymiausių mokslininkų darbais. Pateikiami turizmo ir rekreacijos mokslų ontologija, metodologija bei epistemologija. Analizuojami paradigmų, metodologijų, metodų ir tyrimo planų praktiniai aspektai, bei jų pritaikymo galimybės magistrantų baigiamuosiuose moksliniuose darbuose.

Neformaliojo švietimo programa pagal kurią parengti bendrosios praktikos slaugytojai arba akušeriai galės dalyvauti teikiant chirurgijos paslaugas operacinėje.

Neformaliojo švietimo programa pagal kurią parengti bendrosios praktikos slaugytojai galės teikti psichikos sveikatos paslaugas

Studentai supažindinami su rekreacijos ir turizmo renginių reikšme rekreacijos procese ir turizmo srityje: rekreacinės veiklos tipologizavimu, renginių samprata ir rūšimis, įstatymine baze, renginių turizmu, žymiausių renginių Pasaulyje, Europoje ir Lietuvoje statistiniais rodikliais. Pratybų/išvykstamųjų paskaitų metu vystoma studento patirtis, skirta teorijos ir praktikos elementams derinti šioje srityje: stebint/analizuojant renginių išteklius,įrenginius, vartotojus, renginių pasiūlos/paklausos ypatumus,tendencijas ir kūrybiškumą, renginių organizavimo ypatumus ir problemas,renginių planavimą, vadybą, marketingo priemones. Ugdomi gebėjimai kurti originalius renginių sumanymus,projektus.

Strateginis planavimas yra strateginio valdymo elementas, kurio rezultatas yra parengta strategija. Strateginis planavimas Lietuvoje yra pirmoje vietoje tarp naudojamų vadybos įrankių. Bakalauro studijose turizmo planavimą įsisavinę studentai įgyja teorines žinias apie strateginį planavimą, susipažįsta su Lietuvos bei užsienio šalių įstaigų praktika rengiant bei įgyvendinant stareginius planavimo dokumentus turizmo srityje. Studentai įgauna praktinių planavimo įgūdžių, būtinų rengiant turizmo sryties planavimo dokumentus.

Teorinių užsiėmimų metu įsisavinamos:
teorinės tradicinės ekonomikos žinios;
darnios ekonomikos vystymosi žinios;
paslaugų ekonomikos žinios;
rekreacijos ir turizmo ekonomikos žinios.
Praktinių užsiėmimų, seminarų metu įgyjama praktinė studentų patirtis vertinti bei
naudoti turizmo planavimo dokumentus, įvairius rekreacijos ir turizmo statistinius
duomenis, rodiklius, tyrimų rezultatus rekreacijos ir turizmo įstaigos ekonomikos ir
ekonominės raidos/ perspektyvos aspektu.
Taip pat gebama atlikti rekreacijos ir/arba turizmo įstaigos ekonominius vertinimus
ir numatyti ekonomines perspektyvas.

Studijų sandas skirtas išmokti sisteminti teorines bei praktines žinias apie pramogų pasirinkimo įvairovę, pramogų skirtumus ir jų kilmę, ugdyti gebėjimus pramogos pasirinkimą analizuoti kaip sudėtinį socialinį reiškinį. 

Kurso autorius Edgaras Vaškaitis

The module introduces the concept of sustainable tourism and the evolution of the concept of sustainable development and sustainable tourism case studies. Module helps to develop systematic knowledge about the impact of tourism on the environment and on the community,helps to explore the complex aspects of tourism and to understand impact analysis as well as the basic concepts of sustainable tourism management. Module is based on STITCH project e-learning material.

Course author - prof. dr. Aušrinė Armaitienė

Studijuojant dalyką plėtojami gebėjimai taikyti bazines socialinio darbo ir vadybos teorijas, žmogiškųjų išteklių vadybos konceptualias nuostatas projektuojant socialines programas kaitos sąlygomis. Analizuojami socialinio darbo organizavimo atvejai Lietuvoje, veiklos administravimas, planavimas ir tobulinimas. Studentai supažindinami su programinio ir tinklinio tipo organizacinėmis struktūromis, skirtingų išteklių plėtotės galimybėmis, socialinių programų rengimo procesu, vertinimo metodologija, reikalavimais socialinių programų rengėjams ir vertintojams. Išryškinama sąveika: programos tikslinė grupė, programos vadovas, rengėjas ir vykdytojas, konsultantas, ekspertas.

Perteikti mokslinių tyrimų metodologiją kaip strateginį mąstymą, kuris įgalina projektuoti ir realizuoti individualų socialinio darbo mokslinį tyrimą.Suteikiamos žinios apie socialinių ir humanitarinių mokslų teorijas ir jų tarpdisciplininį taikymą socialinio darbo moksliniuose tyrimuose. Suteikiamos žinios apie tyrimo dizainą kaip strateginį mąstymą apie tikslo, uždavinių, problemos, hipotezės formulavimą. Suteikiamos žinios apie kokybinių ir kiekybinių tyrimų duomenų rinkimo , apdorojimo ir interpretacijos metodus. Duomenų rinkimas ir apdorojimas perteikiamas kaip teorinio analitinio ir formalizuoto (dirbant su SPSS ir KOKYBIS programomis) vyksmo dermė.

The module is designed to analyze tourism destinations sustainable development consistent patterns and obstacles. The discussion deals with tourism destination structure, concepts and practices of integrated solutions to implement sustainable maxims.The analysis of case studies of tourism destination sustainable development is carried out, based on the experience of EU' Progr.FW 5 & 6, STITCH e-learning material and practical experience of the analysis of local situations in European countries. Workshops are devoted to the application of knowledge for tourism destination sustainable development case studies, identification their problematic aspects and findings practical solutions.

Course author - prof. dr. Aušrinė Armaitienė

The module presents the tourism policy-making principles, regularities, and policy evaluation methodologies. It analyzes the international, national and local tourism policy, public authorities and private stakeholders in tourism development and the role of networking and the main aspects of the tourism policy-making. Case studies of tourism policy in foreign countries and regions are invoked.

Course author: prof. dr. Aušrinė Armaitienė

Puslapis: () 1 2 3 4 ()