Puslapis: () 1 2 3 4 ()

Sando tikslas – supažindinti su visuomenės sveikatos samprata, raida, šiuolaikinėmis VS koncepcijomis, veiksniais, vertinimu ir matavimu, indeksais, programomis. Išmokyti VS suvokti holistiniu požiūriu. Supažindinti su VS fizinės, dvasinės ir socialinės sveikatos raida pasaulio šalyse ir Lietuvoje. Supažindinti su VS ugdymu bendruomenėse, mokymo įstaigose.

Kurso metu dėstomos ir nagrinėjamos sveikatos etikos teorijos, aktualios šiuolaikinei visuomenei sveikatos etikos problemos, akcentuojama visuomenės sveikatos studijoms aktualiausios problemos; medicinos ir visuomenės santykių etiniai aspektai, laisvės ir moralės problematika. Padedama studentams suformuoti vertybinę orientaciją bei supažindinama su klasikine etikos samprata,  moralinėmis bioetikos ir visuomenės dilemomis, kolizijomis, kurios kyla svarstant technologijos ir mokslo pažangos atradimus. Etikos klausimų nagrinėjimas siejamas su pamatiniais filosofijos klausimais: žmogaus gyvybės, mirties bei sveikatos sampratomis.
Mokomoji medžiaga pateikiama probleminio mokymo būdu taip, kad ji studentus skatintų mąstyti, dirbti metodiškai ir išsiugdyti teisingas nuostatas, patiems atrandant priimtinas etinių dilemų interpretacijas.

Sando tikslas – suteikti teorines ir praktines žinias savarankiškam visuomenės sveikatos moksliniam tyrimui atlikti. Išmokyti spręsti problemas, iškylančias atskiruose tyrimo etapuose.

Sando tikslas – supažindinti su demografiniais procesais Lietuvoje ir kitose šalyse gyventojų skaičiaus, teritorinio pasiskirstymo, sudėties, šeimos, gimstamumo, sergamumo, mirtingumo, migracijos, užimtumo srityse. Pateikti demografinės statistikos, analizės, demografinių procesų valdymo metodinius pagrindus. Supažindinti su naujausiomis demografinėmis problemomis.

Sando tikslas – supažindinti su bendrosios ir visuomenės sveikatos sociologijos samprata, raida, sritimis, šiuolaikinėmis visuomenės sveikatos sociologinėmis koncepcijomis, visuomenės sveikatos sociologiniais tyrimais, visuomenės sveikatos indeksais ir jų skaičiavimo metodika. Supažindinti su visuomenės sveikatos raida pasaulio šalyse ir Lietuvoje.

Rekreacijos ir turizmo įvado modulis skirtas supažindinimui su rekreacijos ir turizmo sistemos funkcionavimo pagrindais, bei istorijos esminiais momentais, įstaigų ir organizacijų tinklu, įstatymine baze, turizmo industrijos struktūriniais sektoriais, rekreacinės veiklos formomis, gamtinės ir socialinės aplinkos, kurioje vyksta rekreaciniai ir turistiniai procesai ypatumais.

Kurso autorius - prof. dr. Aušrinė Armaitienė

Kursas skirtas supažindinti studentus su ekskursijų įvairove, jų parengimo metodika. Mokyti juos parinkti atitinkamą maršrutą, atrinkti ekskursijos objektus, apdoroti ir pateikti turistams informaciją. Ugdyti darbo su turistų grupe įgūdžius.

Turizmo politikos modulis supažindina su turizmo politikos evoliucija, strategijos kūrimo principais, įgyvendinimu, rezultatų matavimu. Paskaitų ir užsiėmimų metu analizuojamos optimalios regiono turizmo plėtros strategijos, analizuojama teritorijų turistinė geba, investicijos ir jų rezultatai. Šis modulis sudaro galimybes susipažinti su naujausia tarptautine ir nacionaline turizmo polítika, valstybės vaidmeniu turizmo plėtroje, turizmo produkto kūrimo analize, pagrindiniais turizmo politikos formavimo aspektais, instituciniais Turizmo departamento prie Ūkio ministerijos, Lietuvos turizmo agentūros, Lietuvos turizmo asociacijos ir šių turizmo organizacijų funkcionavimo pagrindais, regioniniu ir vietiniu turizmo valdymu.

Rekreacijos ir turizmo tyrimų 1 modulio paskirtis supažindinti studentus su rekreacijos ir turizmo tyrimų problematika; suteikti žinių apie tiriamojo darbo metodologiją ir kokybinius bei kiekybinius socialinių rekreacijos ir turizmo aspektų tyrimų metodus, suformuoti tyrimų atlikimo, duomenų apdorojimo ir analizavimo ir interpretavimo įgūdžius.

Sando tikslas - supažindinti su įvairios kilmės signalų charakteristikomis ir registravimo principais, jų taikymu žmogaus pagrindinių gyvybinių funkcijų stebėjimui ir analizei, panaudojant šiuolaikines įvairių mokslo sričių pasiekimų technines galimybes, elektronikos pasiekimus. Suvokti pagrindinius biomedicinos prietaisų modulinio konstravimo principus, saugumo reikalavimus. Susipažinti su pagrindiniais žmogaus funkcijų poveikio įrengimų moduliais. Papildyti turimas bendro išsilavinimo žinias specifiniais bioinžinerijos mokslo pasiekimais, jų taikymo galimybėmis. Mokėti analizuoti prietaisų elektronines schemas.

Sando tikslas - supažindinti su fizikiniais matavimais, biopotencialų elektrodais, elektrocheminiais, optiniais ir bioanalitiniais sensoriais. Išnagrinėti kūno vaizdų atkūrimo diagnostinėmis priemonėmis: kompiuterine tomografija, magnetinio rezonanso mikroskopija, ultragarsinėmis priemonėmis, pozitroninės emisijos tomografija, elektrinio impedanso tomografija branduolinė medicina, medicinoje taikoma virtualios realybės technologija, klinikinės laboratorijos įranga, spektriniais metodais ir automatais, operacinėse ir reanimacijoje naudojama aparatūra. Supažindinti su pagrindiniais žmogaus funkcijų registravimo įrengimų moduliais. Papildyti žinias specifiniais bioinžinerijos mokslo pasiekimais ir jų taikymo galimybėmis.

Neformaliojo švietimo programa pagal kurią parengti akušeriai galės teikti anestezijos paslaugas

Neformaliojo švietimo programa pagal kurią parengti bendrosios praktikos slaugytojai galės teikti anestezijos ir intensyviosios slaugos paslaugas

Sando tikslas – supažindinti studentus su tinklapių struktūra, stiliais, formomis redaktoriais, skriptinėmis kalbomis, duomenų bazių valdymo sistemomis. Išmokti dirbti su nutolusiu kompiuteriu. Kiekvienas sukuria dvi sistemas (vieną užduotą, kitą pasirenka pats). Supažindinti su Lietuvos GRID tinklu, jo veikimo principais ir galimybėmis keliant kompiuterinių skaičiavimų panaudojimo pajėgumus ir jų panaudojimo sritis, sprendžiant biomedicininių duomenų analizės problemas. E-medicina. Paslaugų teikimas tinkle. Tinklo organizavimo principai. Telekonferencijų organizavimas.

Supažindinama su telemedicinos taikymo sritimis ir paslaugų formomis. Apžvelgiami komunikacijų tinklai, analizuojamas jų panaudojimas medicininės informacijos perdavimui. Nagrinėjami medicininės informacijos tipai (kaip antai: teksiniai duomenys, matavimai, signalai, vaizdai ir kt.), jų tarpusavio sąryšiai, atitinkami duomenų standartai ir formatai. Supažindinama su telemedicinos ir e.sveikatos sistemų architektūros principais ir tarpusavio sąveikos metodika. Aptariamos distancinio mokymo ir telekonferencijų technologijos, darbo tinkle organizavimas. Pristatomi trimačiai medicininių objektų geometriniai modeliai ir vizualizavimo principai.

Rentgeno, kompiuterinės tomografijos, branduolių magnetinio rezonanso, ultragarso, branduolinės medicinos vaizdų formavimo fizikiniai principai, jų techninė realizacija ir praktinis panaudojimas. Radiologinių vaizdų kokybė ir ją įtakojantys faktoriai. Radiologinės tarnybos darbo organizavimo principai. Radiacinės saugos pagrindai.

Supažindinti ir išmokti taikyti biostatistikos metodus, vykdant duomenų analizę bei jų praktinį realizavimą. Išmokti analizuoti ir vertinti moksliniuose leidiniuose skelbiamas žinias, rezultatų kokybę. Teorines žinias įtvirtinti praktiniais užsiėmimais, atliekant biostatistinę analizę kompiuteriniais duomenų analizės paketais, bei atliekant literatūros apžvalgą. Suteikti žinių ir praktinių įgūdžių rengiant mokslines publikacijas, tinkamai pateikiant statistinės analizės rezultatus bei jų atvaizdavimą.

Studentams suteikti fundamentalių žinių apie fizikinius mechanikos, biomechanikos, molekulių fizikos, šiluminius, optinius, atomo reiškinius ir procesus. Suteikti žinių apie fizikos dėsnių ir reiškinių taikymą biomedicinoje, diagnostikoje, radiologijoje, gydymo terapijoje, o taip pat suteikti žinių apie kai kurių medicinos prietaisų veikimą.

Įvadinės žinios apie vaizdų formavimo medicinoje principus: elektromagnetinės ir akustinės energijos perdavimas per kūną, branduolinė medicina. Medicininių vaizdų kompiuterinio apdorojimo ir interpretavimo metodų pagrindai: histograminiai vaizdų pagerinimo metodai, dvimačiai tiesiniai filtrai vaizdo plokštumoje arba erdvinių dažnių srityje. Tiesiniai ir netiesiniai skaitmeniniai vaizdo apdorojimo filtrai. Dvimačių vaizdų segmentavimas. Binarizavimas (slenksčiavimas) kaip atskiras segmentavimo atvejas. Geometrinės operacijos ir jų taikymas. Matematinės morfologijos pradmenys. Vaizdo analizė taikant atpažinimo metodus: požymių išskyrimas.

Puslapis: () 1 2 3 4 ()