Puslapis: () 1 2 3 ()

Neformaliojo švietimo programa pagal kurią parengti bendrosios praktikos slaugytojai galės teikti anestezijos ir intensyviosios slaugos paslaugas

Sando tikslas – supažindinti studentus su tinklapių struktūra, stiliais, formomis redaktoriais, skriptinėmis kalbomis, duomenų bazių valdymo sistemomis. Išmokti dirbti su nutolusiu kompiuteriu. Kiekvienas sukuria dvi sistemas (vieną užduotą, kitą pasirenka pats). Supažindinti su Lietuvos GRID tinklu, jo veikimo principais ir galimybėmis keliant kompiuterinių skaičiavimų panaudojimo pajėgumus ir jų panaudojimo sritis, sprendžiant biomedicininių duomenų analizės problemas. E-medicina. Paslaugų teikimas tinkle. Tinklo organizavimo principai. Telekonferencijų organizavimas.

Supažindinama su telemedicinos taikymo sritimis ir paslaugų formomis. Apžvelgiami komunikacijų tinklai, analizuojamas jų panaudojimas medicininės informacijos perdavimui. Nagrinėjami medicininės informacijos tipai (kaip antai: teksiniai duomenys, matavimai, signalai, vaizdai ir kt.), jų tarpusavio sąryšiai, atitinkami duomenų standartai ir formatai. Supažindinama su telemedicinos ir e.sveikatos sistemų architektūros principais ir tarpusavio sąveikos metodika. Aptariamos distancinio mokymo ir telekonferencijų technologijos, darbo tinkle organizavimas. Pristatomi trimačiai medicininių objektų geometriniai modeliai ir vizualizavimo principai.

Rentgeno, kompiuterinės tomografijos, branduolių magnetinio rezonanso, ultragarso, branduolinės medicinos vaizdų formavimo fizikiniai principai, jų techninė realizacija ir praktinis panaudojimas. Radiologinių vaizdų kokybė ir ją įtakojantys faktoriai. Radiologinės tarnybos darbo organizavimo principai. Radiacinės saugos pagrindai.

Supažindinti ir išmokti taikyti biostatistikos metodus, vykdant duomenų analizę bei jų praktinį realizavimą. Išmokti analizuoti ir vertinti moksliniuose leidiniuose skelbiamas žinias, rezultatų kokybę. Teorines žinias įtvirtinti praktiniais užsiėmimais, atliekant biostatistinę analizę kompiuteriniais duomenų analizės paketais, bei atliekant literatūros apžvalgą. Suteikti žinių ir praktinių įgūdžių rengiant mokslines publikacijas, tinkamai pateikiant statistinės analizės rezultatus bei jų atvaizdavimą.

Studentams suteikti fundamentalių žinių apie fizikinius mechanikos, biomechanikos, molekulių fizikos, šiluminius, optinius, atomo reiškinius ir procesus. Suteikti žinių apie fizikos dėsnių ir reiškinių taikymą biomedicinoje, diagnostikoje, radiologijoje, gydymo terapijoje, o taip pat suteikti žinių apie kai kurių medicinos prietaisų veikimą.

Įvadinės žinios apie vaizdų formavimo medicinoje principus: elektromagnetinės ir akustinės energijos perdavimas per kūną, branduolinė medicina. Medicininių vaizdų kompiuterinio apdorojimo ir interpretavimo metodų pagrindai: histograminiai vaizdų pagerinimo metodai, dvimačiai tiesiniai filtrai vaizdo plokštumoje arba erdvinių dažnių srityje. Tiesiniai ir netiesiniai skaitmeniniai vaizdo apdorojimo filtrai. Dvimačių vaizdų segmentavimas. Binarizavimas (slenksčiavimas) kaip atskiras segmentavimo atvejas. Geometrinės operacijos ir jų taikymas. Matematinės morfologijos pradmenys. Vaizdo analizė taikant atpažinimo metodus: požymių išskyrimas.

Šis kursas pirmiausiai ir reikalingas tam, kad suformuoti arba sustiprinti sveikatos politikos sampratą tiems, kurie yra pagrindiniai būsimi šio proceso formuotojai ir vykdytojai. Kurso metu bus nagrinėjamos pagrindinės tendencijos sveikatos politikos formavimo Europos Sąjungoje, kitose šalyse ir Lietuvoje. Bus atskleistos vietinės sveikatos politikos formavimo subtilybės. Studentams bus perteikiamos žinios ir formuojami praktiniai įgūdžiai reikalingi dirbant komandose, modeliuojant tarpsektorinį bendradarbiavimą. Taip pat bus nagrinėjami strateginio planavimo pagrindiniai etapai, reikalingi siekiant išugdyti kritiškai mąstančius ir strategiškai planuojančius būsimus visuomenės sveikatos specialistus.

Supažindinti studentus su šiuolaikinės epidemiologijos pritaikymu profilaktikoje ir klinikinėje praktikoje bei epidemiologijos svarba visuomenės sveikatos srityje. Pristatyti skirtingas epidemiologijos rūšis, surasti epidemiologijos vietą, planuojant bei įgyvendinant sveikatos politiką nacionaliniame bei tarptautiniame lygyje. Išmokyti ir stiprinti gebėjimus sudėtingesnių biostatistikos analizės metodų taikymo galimybes, kompiuterinių programų paketų rūšis ir jų panaudojimo ypatumus. Teorines žinias įtvirtinti praktiniais užsiėmimais, planuojant mokslinį epidemiologinį tyrimą, renkant duomenis, vertinant jų patikimumą bei interpretuojant statistinės analizės rezultatus statistinių kompiuterinių programų pagalba, pristatant ir atvaizduojant gautus rezultatus, išvadas.

Kurso metu studentai įgys sisteminių žinių apie gyventojų sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą, būdus kaip pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę, išmokti įvertinti aplinkos veiksnių galimą įtaką sveikatai, pašalinti arba sumažinti aplinkos veiksnių žalingą įtaką gyventojų sveikatai, išmokti identifikuoti, analizuoti ir praktiškai spręsti aplinkos kokybės ir gyventojų sveikatos rizikos klausimus.

Supažindinti studentus su šiuolaikinės supažindinti visuomenės sveikatos bakalaurus su šiuolaikiniais biostatistikos metodais, taikomais tyrimų duomenų analizėje, ugdyti mokslinio tiriamojo darbo įgūdžius, skatinti rengti mokslines publikacijas. Supažindinti bakalaurus su epidemiologinių mokslinių tyrimų etikos klausimais. Išmokyti suvokti biostatistikos metodų taikymo reikšmę bei prasmę visuomenės sveikatos moksluose. Išmokyti epidemiologinių duomenų imčių sudarymo ir paėmimo metodų, statistinės analizės metodų taikymo. Išmokyti gebėti taikyti tinkamus statistinės analizės metodus retrospektyvinių ir prospektyvinių tyrimų atvejais. Suteikti žinių, atliekant statistinių rodiklių įvertinimą, įvairių grupių rodiklių palyginimą, dėsningumų nustatymą. Vystyti gebėjimus, vertinant gautųjų rezultatų ir išvadų patikimumą bei pagrįstumą. Išmokyti teisingai naudoti ir taikyti tinkamus duomenų rinkimo, kaupimo, analizės metodus, mokėti apibendrinti gautus rezultatus, formuluoti išvadas. Suteikti praktinių įgūdžių rengiant, recenzuojant bei pristatant auditorijai referatą.

Sando tikslas – supažindinti su bendrosios ir visuomenės sveikatos sociologijos samprata, raida, sritimis, šiuolaikinėmis visuomenės sveikatos sociologinėmis koncepcijomis, visuomenės sveikatos sociologiniais tyrimais, visuomenės sveikatos indeksais ir jų skaičiavimo metodika. Supažindinti su visuomenės sveikatos raida pasaulio šalyse ir Lietuvoje.

Sando tikslas – supažindinti su sociologinių tyrimų metodikos pagrindais; kiekybiniais ir kokybiniais tyrimais, tyrimo etapais, apklausų metodais, tyrimo rezultatų apdorojimu ir jų analizės metodais, stebėjimo, eksperimento tyrimais. Išmokyti parengti sociologinio tyrimo programą.

Sandas sveikatos stiprinimas ir darbo aplinka skirtas supažindinti studentus su fiziniais ir psichologiniais veiksniais darbe, bloginančiais dirbančiųjų gyvenimo kokybę ir lavinti įgūdžius kompleksiškai vertinant darbo sąlygas.

Neformaliojo švietimo programa pagal kurią parengti bendrosios praktikos slaugytojai galės teikti bendruomenės slaugos paslaugas.

Mokslinių tyrimų pagrindai skirti supažindinti magistrantus su mokslinių tyrimų rekreacijos ir turizmo srityje kryptimis, bei žymiausių mokslininkų darbais. Pateikiami turizmo ir rekreacijos mokslų ontologija, metodologija bei epistemologija. Analizuojami paradigmų, metodologijų, metodų ir tyrimo planų praktiniai aspektai, bei jų pritaikymo galimybės magistrantų baigiamuosiuose moksliniuose darbuose.

Neformaliojo švietimo programa pagal kurią parengti bendrosios praktikos slaugytojai arba akušeriai galės dalyvauti teikiant chirurgijos paslaugas operacinėje.

Neformaliojo švietimo programa pagal kurią parengti bendrosios praktikos slaugytojai galės teikti psichikos sveikatos paslaugas

Studentai supažindinami su rekreacijos ir turizmo renginių reikšme rekreacijos procese ir turizmo srityje: rekreacinės veiklos tipologizavimu, renginių samprata ir rūšimis, įstatymine baze, renginių turizmu, žymiausių renginių Pasaulyje, Europoje ir Lietuvoje statistiniais rodikliais. Pratybų/išvykstamųjų paskaitų metu vystoma studento patirtis, skirta teorijos ir praktikos elementams derinti šioje srityje: stebint/analizuojant renginių išteklius,įrenginius, vartotojus, renginių pasiūlos/paklausos ypatumus,tendencijas ir kūrybiškumą, renginių organizavimo ypatumus ir problemas,renginių planavimą, vadybą, marketingo priemones. Ugdomi gebėjimai kurti originalius renginių sumanymus,projektus.

Strateginis planavimas yra strateginio valdymo elementas, kurio rezultatas yra parengta strategija. Strateginis planavimas Lietuvoje yra pirmoje vietoje tarp naudojamų vadybos įrankių. Bakalauro studijose turizmo planavimą įsisavinę studentai įgyja teorines žinias apie strateginį planavimą, susipažįsta su Lietuvos bei užsienio šalių įstaigų praktika rengiant bei įgyvendinant stareginius planavimo dokumentus turizmo srityje. Studentai įgauna praktinių planavimo įgūdžių, būtinų rengiant turizmo sryties planavimo dokumentus.

Puslapis: () 1 2 3 ()