Puslapis: 1 2 3 4 5 ()

Mokslinio kiekybinio tyrimo procesas. Kiekybinio slaugos tyrimo perspektyvos. Tyrimo problemos, tyrimo klausimai, hipotezė. Konceptualinis ir teorinis kiekybinio tyrimo pagrindimas. Etiniai principai, atliekant kiekybinį tyrimą. Kiekybinio tyrimo dizainas. Kiekybinio tyrimo instrumentai ir duomenų rinkimo metodai. Tyrimo duomenų apdorojimas ir analizė. Magistrantai išmokomi gebėjimų praktiškai naudotis šiuolaikiniais matematinės statistikos metodais. Gaunamų rezultatų interpretacijos galimybės bei jų praktinis realizavimas.

Modulio metu magistrantai supažindinami su turizmo antropologijos problematika. Studentai mokomi analizuoti ir įvertinti antropologinį turizmo poveikį kultūriniams ir socialiniams reiškiniams, bei kultūrinei priimančiosios šalies aplinkai; formuojami darbo su antropologinių tyrinėjimų medžiaga praktiniai įgūdžiai, analizuojami magistrų mokslinių darbų antropologiniai, bei kokybiniams tyrimams būdingi aspektai, remiantis tarptautinių mokslinių žurnalų straipsniais.

Sveikatos priežiūros magistrantūros programos tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos vadybos specialistus, žinančius ir mokančius taikyti mokslinių tyrimų metodus, gebančius valdyti sveikatos priežiūros organizacijas, formuoti sveikatos priežiūros programas ir jas įgyvendinti. Sveikatos priežiūros vadybos magistrantai studijuoja: Sveikatos politiką, Sveikatos priežiūros organizavimą ir vadybą, Sveikatos etiką ir teisę, Paslaugų vadybą, Strateginio valdymo metodus ir kitus studijų dalykus. Antrojo ir trečiojo semestro metu magistrantai ruošia mokslinį darbą, o ketvirtajame semestre rašo magistrinį darbą. Studentui, baigusiam Sveikatos priežiūros vadybos studijas, suteikiama vadybininko kvalifikacija, todėl savo studijas galima tęsti socialinių mokslų krypties doktorantūros studijose. Magistro baigiamojo darbo tikslas paruošti ir apginti vadybos studijų krypties magistro darbą. Sveikatos priežiūros vadybos magistro baigiamasis darbas turi būti analitinis, pagrįstas savarankiškais moksliniais ar taikomaisiais tyrimais. Jis negali būti vien aprašomasis, vien apžvalginis. Baigiamuoju darbu magistrantas turi parodyti savo sugebėjimą ne tik analizuoti pasirinktą temą, vertinti kitų asmenų anksčiau atliktus atit! inkamos krypties darbus, sėkmingai atlikti tos krypties tyrimus, bet ir aiškiai bei pagrįstai formuluoti tyrimų išvadas, aprašyti savo atliktą tiriamąjį darbą pagal universiteto patvirtintus reikalavimus. Sveikatos priežiūros vadybos studentui apgynusiam magistro darbą suteikiama vadybininko kvalifikacija, todėl savo studijas jis gali tęsti socialinių mokslų krypties doktorantūros studijose.

Modulio tikslas - supažindinti magistrantus su laisvalaikio ir rekreacijos teorija, tipologizavimo ypatumais, rekreantų motyvacija, rekreacinių procesų dinamika ir priklausomybe nuo kultūrinių, gamtinių bei socialinių aplinkos faktorių. Savarankiški darbai siejami su magistrinio darbo tema.

Sando tikslas – supažindinti su visuomenės sveikatos samprata, raida, šiuolaikinėmis VS koncepcijomis, veiksniais, vertinimu ir matavimu, indeksais, programomis. Išmokyti VS suvokti holistiniu požiūriu. Supažindinti su VS fizinės, dvasinės ir socialinės sveikatos raida pasaulio šalyse ir Lietuvoje. Supažindinti su VS ugdymu bendruomenėse, mokymo įstaigose.

Kurso metu dėstomos ir nagrinėjamos sveikatos etikos teorijos, aktualios šiuolaikinei visuomenei sveikatos etikos problemos, akcentuojama visuomenės sveikatos studijoms aktualiausios problemos; medicinos ir visuomenės santykių etiniai aspektai, laisvės ir moralės problematika. Padedama studentams suformuoti vertybinę orientaciją bei supažindinama su klasikine etikos samprata,  moralinėmis bioetikos ir visuomenės dilemomis, kolizijomis, kurios kyla svarstant technologijos ir mokslo pažangos atradimus. Etikos klausimų nagrinėjimas siejamas su pamatiniais filosofijos klausimais: žmogaus gyvybės, mirties bei sveikatos sampratomis.
Mokomoji medžiaga pateikiama probleminio mokymo būdu taip, kad ji studentus skatintų mąstyti, dirbti metodiškai ir išsiugdyti teisingas nuostatas, patiems atrandant priimtinas etinių dilemų interpretacijas.

Sando tikslas – suteikti teorines ir praktines žinias savarankiškam visuomenės sveikatos moksliniam tyrimui atlikti. Išmokyti spręsti problemas, iškylančias atskiruose tyrimo etapuose.

Sando tikslas – supažindinti su demografiniais procesais Lietuvoje ir kitose šalyse gyventojų skaičiaus, teritorinio pasiskirstymo, sudėties, šeimos, gimstamumo, sergamumo, mirtingumo, migracijos, užimtumo srityse. Pateikti demografinės statistikos, analizės, demografinių procesų valdymo metodinius pagrindus. Supažindinti su naujausiomis demografinėmis problemomis.

Sando tikslas – supažindinti su bendrosios ir visuomenės sveikatos sociologijos samprata, raida, sritimis, šiuolaikinėmis visuomenės sveikatos sociologinėmis koncepcijomis, visuomenės sveikatos sociologiniais tyrimais, visuomenės sveikatos indeksais ir jų skaičiavimo metodika. Supažindinti su visuomenės sveikatos raida pasaulio šalyse ir Lietuvoje.

Rekreacijos ir turizmo įvado modulis skirtas supažindinimui su rekreacijos ir turizmo sistemos funkcionavimo pagrindais, bei istorijos esminiais momentais, įstaigų ir organizacijų tinklu, įstatymine baze, turizmo industrijos struktūriniais sektoriais, rekreacinės veiklos formomis, gamtinės ir socialinės aplinkos, kurioje vyksta rekreaciniai ir turistiniai procesai ypatumais.

Kurso autorius - prof. dr. Aušrinė Armaitienė

Kursas skirtas supažindinti studentus su ekskursijų įvairove, jų parengimo metodika. Mokyti juos parinkti atitinkamą maršrutą, atrinkti ekskursijos objektus, apdoroti ir pateikti turistams informaciją. Ugdyti darbo su turistų grupe įgūdžius.

Turizmo politikos modulis supažindina su turizmo politikos evoliucija, strategijos kūrimo principais, įgyvendinimu, rezultatų matavimu. Paskaitų ir užsiėmimų metu analizuojamos optimalios regiono turizmo plėtros strategijos, analizuojama teritorijų turistinė geba, investicijos ir jų rezultatai. Šis modulis sudaro galimybes susipažinti su naujausia tarptautine ir nacionaline turizmo polítika, valstybės vaidmeniu turizmo plėtroje, turizmo produkto kūrimo analize, pagrindiniais turizmo politikos formavimo aspektais, instituciniais Turizmo departamento prie Ūkio ministerijos, Lietuvos turizmo agentūros, Lietuvos turizmo asociacijos ir šių turizmo organizacijų funkcionavimo pagrindais, regioniniu ir vietiniu turizmo valdymu.

Rekreacijos ir turizmo tyrimų 1 modulio paskirtis supažindinti studentus su rekreacijos ir turizmo tyrimų problematika; suteikti žinių apie tiriamojo darbo metodologiją ir kokybinius bei kiekybinius socialinių rekreacijos ir turizmo aspektų tyrimų metodus, suformuoti tyrimų atlikimo, duomenų apdorojimo ir analizavimo ir interpretavimo įgūdžius.

Sando tikslas - supažindinti su įvairios kilmės signalų charakteristikomis ir registravimo principais, jų taikymu žmogaus pagrindinių gyvybinių funkcijų stebėjimui ir analizei, panaudojant šiuolaikines įvairių mokslo sričių pasiekimų technines galimybes, elektronikos pasiekimus. Suvokti pagrindinius biomedicinos prietaisų modulinio konstravimo principus, saugumo reikalavimus. Susipažinti su pagrindiniais žmogaus funkcijų poveikio įrengimų moduliais. Papildyti turimas bendro išsilavinimo žinias specifiniais bioinžinerijos mokslo pasiekimais, jų taikymo galimybėmis. Mokėti analizuoti prietaisų elektronines schemas.

Sando tikslas - supažindinti su fizikiniais matavimais, biopotencialų elektrodais, elektrocheminiais, optiniais ir bioanalitiniais sensoriais. Išnagrinėti kūno vaizdų atkūrimo diagnostinėmis priemonėmis: kompiuterine tomografija, magnetinio rezonanso mikroskopija, ultragarsinėmis priemonėmis, pozitroninės emisijos tomografija, elektrinio impedanso tomografija branduolinė medicina, medicinoje taikoma virtualios realybės technologija, klinikinės laboratorijos įranga, spektriniais metodais ir automatais, operacinėse ir reanimacijoje naudojama aparatūra. Supažindinti su pagrindiniais žmogaus funkcijų registravimo įrengimų moduliais. Papildyti žinias specifiniais bioinžinerijos mokslo pasiekimais ir jų taikymo galimybėmis.

Neformaliojo švietimo programa pagal kurią parengti akušeriai galės teikti anestezijos paslaugas

Neformaliojo švietimo programa pagal kurią parengti bendrosios praktikos slaugytojai galės teikti anestezijos ir intensyviosios slaugos paslaugas

Sužinoma apie bendruosius vaistų poveikio organizmui dėsningumus, skirtingas organizmo funkcijas veikiančius vaistus, jų formas. Taip pat sužinoma apie vaistų sąveika su receptoriais, organizmo atsako priklausomybę nuo vaistų dozės ir terapinio bei toksinio poveikio mechanizmo, vaistų kiekybinius ir kokybinius kitimus, metabolizmą, eliminaciją ir gebama įgytas žinias taikyti praktinėje veikloje .

Gilinamos žinios suaugusiųjų/pagyvenusiųjų pacientų sveikatos istorijos rinkime bei paciento pažangaus fizinio vertinimo įgūdžių formavime. Paskaitos sudarytos, kad vystyti gebėjimus slaugytojui praktikui taikyti žinias atliekant suaugusiųjų / pagyvenusiųjų pacientų fizinį vertinimą. Akcentuojamas įprastų ir neįprastų būklių atpažinimas, suaugusiųjų / pagyvenusiųjų pacientų sveikatai, bendrų sveikatos problemų atpažinimas, lavinamas kritinis mąstymas sprendžiant suaugusiųjų / pagyvenusiųjų pacientų sveikatos problemas.

Puslapis: 1 2 3 4 5 ()