Help with Search courses

Įgyti žinių apie visuomenės sveikatos sampratą, pagrindinius visuomenės sveikatos uždavinius, sveikatą veikiančius veiksnius, gyvensenos reikšmę sveikatai, susirgimų prevencijos ir sveikatos stiprinimo strategijas.

During the course the specifics of a individual work with client are presented, emphasizing the peculiarities of making a contract with client and client empowerment. The structure and of a social work with individual is discussed. Students are trained the techniques of information gathering and sustaining dialogue. The types of groups in social work, peculiarities of work with groups are presented and practical skills of group communication are trained.

Baigę šį kursą studentai žino pagrindines anatomijos sąvokas ir terminus, skiria pagrindines sąveikaujančių organų sistemas ir jų sudėtines dalis; moka įvertinti kiekvienos sistemos ir organo funkcijas, įtakojančias viso žmogaus organizmo veiklą;geba susieti įgytas žinias, gebėjimus su analizuojamu konkrečiu klinikiniu atveju.

Gilinti žinojimą ir gebėjimus informacinių komunikacinių technologijų naujovių, plėtros ir taikymo srityje, sprendžiant aktualius rekreacijos ir turizmo uždavinius bei vykdant konkrečias rekreacijos ir turizmo vadybos funkcijas.

Sporto pedagogikos pagrindų kursas skirtas įgyti žinių apie sporto pedagogo veiklą mokykloje ir kitose ugdymo institucijose. Nagrinėjama sporto pedagogo veiklos ypatumai, ugdomasis sporto pedagogo darbas, bendravimas su auklėtiniais, jų pažinimas, darbas su sporto kolektyvu. Pateikiamos bendravimo su tėvais formos, atskleidžiama pedagoginio poveikio būdų įvairovė, bendravimo ypatumai. Nagrinėjama kūno kultūros mokytojo ir trenerio pedagoginio meistriškumo ir nuolatinio tobulinimosi svarba.

Studentai supažindinami su plačiausiai sporte naudojamais statistinės analizės metodais, jų panaudojimo ypatumais ir galimybėmis, gautų rezultatų interpretacija. Siekiama suteikti programinio paketo SPSS naudojimo pradmenis, mokoma sudaryti suvestines, grafikus, ataskaitas Microsoft Excel programa, apdorojant varžybų, fizinio pajėgumo testų rezultatus ir kitus sporto kiekybinius bei kokybinius duomenis. 

Visuomenės sveikata - daugelį skirtingų disciplinų integruojanti sritis. Studentai šio dalyko metu, suformuoja tinkamą požiūrį į šiuolaiknės visuomenės sveikatos principus, įsisavindami pagrindinius teorijos ir praktikos elementus, Europos Sąjungos ir Lietuvos visuomenės sveikatos politikos kryptis, bei pradeda suvokti savo profesinės karjeros ar tolimesnių studijų galimybes Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Studentams išryškinama kokias disciplinas integruoja šiuolaikinis visuomenės sveikatos mokslas, padedama suvokti savo būsimos profesinės karjeros ir tolimesnių studijų galimybes. 

Kūno įvaizdžio ir išvaizdos problema tapo ypač aktualia visuomenės sveikatos srityje. Tai siejama su netinkama sveikatai elgsena, psichosocialiniais, ekonominiais ir kultūriniais aspektais. Svarbu, jog sveikatos specialistai gebėtų identifikuoti kūno įvaizdžio ir išvaizdos problemas, susijusios su sveikatai žalinga elgsena. Taip pat sando sudėtyje dėmesys kreipiamas į socialinės, kultūrinės aplinkos įtaką visuomenėje formuojamiems kūno išvaizdos stereotipams.

Supažindinti su bendrosios ir sveikatos sociologijos samprata, raida, sritimis, bendrąja, kultūrine ir medicinos antropologija, šiuolaikinėmis sveikatos sociologinėmis koncepcijomis, sveikatos sociologiniais tyrimais, sveikatos indeksais ir jų skaičiavimo metodika. Teorines žinias įtvirtinti praktinėmis užduotimis, interaktyvia diskusija, atvejų analize. 

Supažindinama su sociologinių tyrimų metodikos pagrindais, kokybiniais ir kiekybiniais tyrimais, tyrimo etapais, apklausų metodais, tyrimo rezultatų apdorojimu ir jų analizės metodais, stebėjimo, eksperimento tyrimais. Išmokoma parengti sociologinio tyrimo programą, atlikti kiekybinius ir kokybinius sociologinius tyrimus. 

Suteikiamos žinios apie demografinį ir biologinį senėjimą, senėjimo teorijas, sveikatos ir jos sutrikimų istorinę raidą, sėkmingą senėjimą ir jo plėtros veiksnius, aktyvaus ir sveiko senėjimo ateities perspektyvas.

Suteikiamos mokslinių tyrimų metodologijos specifinės žinios apie bendrąsias ir raidos tyrimų schemas, imties tūrio parinkimo būdus, duomenų rinkimo metodus, natūralistinį stebėjimą, apklausų specifinius bruožus, atvejo analizę, išmokoma parengti mokslinio darbo ar realizuoto projekto ataskaitą, žodinį ar stendinį pranešimą mokslinei konferencijai bei paruošti mokslinę publikaciją. Išmokoma parengti paraišką tyrimo finansavimui bei atlikti mokslinio projekto vadybą.

Suteikiamos mokslinių tyrimų metodologijos specifinės žinios apie bendrąsias ir raidos tyrimų schemas, imties tūrio parinkimo būdus, duomenų rinkimo metodus, natūralistinį stebėjimą, apklausų specifinius bruožus, atvejo analizę, išmokoma parengti mokslinio darbo ar realizuoto projekto ataskaitą, žodinį ar stendinį pranešimą mokslinei konferencijai bei paruošti mokslinę publikaciją. Išmokoma parengti paraišką tyrimo finansavimui bei atlikti mokslinio projekto vadybą.

Supažindinama su bendrosios ir sveikatos sociologijos samprata, raida, sritimis, bendrąja, kultūrine ir medicinos antropologija, šiuolaikinėmis sveikatos sociologinėmis koncepcijomis, sveikatos sociologiniais tyrimais, sveikatos indeksais ir jų skaičiavimo metodika. Teorinės žinios įtvirtinamos praktinėmis užduotimis, interaktyvia diskusija, atvejų analize.

Dalykas (sandas) įtvirtina teorinės analizės gebėjimus savarankiškai atliekant mokslinės literatūros apžvalgą.