Puslapis: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()

Kurso metu aptariama e-valdžios samprata; vertinamas informacinių technologijų poveikis modernios valstybės valdymui; lyginama Vakarų Europos, JAV ir Lietuvos patirtis organizuojant elektroninių viešųjų paslaugų teikimą; prognozuojama vyriausybės veiklos organizavimo raida ir vertinamos „informacijos amžiuje“ visuomenei kylančios grėsmės.

Privaloma Klaipėdos Universiteto studijų proceso dalis. Praktikos metu studentams yra formuluojamos konkrečios tiriamosios užduotys, kurias jie atlieka su tiriamosios praktikos vadovu ir bendradarbiaujančiomis viešojo sektoriaus institucijomis. Tyrimo rezultatai apibendrinami parengiant tyrimo ataskaitą, tyrimo ataskaita viešinama pristatymo metu bei studijų programos socialiniuose tinkluose.

Praktika — privaloma Klaipėdos Universiteto studijų proceso dalis, kurios metu studentai pagal specialybę dirba pasirinktoje praktikos institucijoje. Praktikos metu patikrinamos studijų metu įgytos žinios, jos pritaikomos bei tobulinamos praktinėje profesinėje veikloje. Praktikos pobūdis koreliuoja su jos atlikimo sferomis: ministerijos, Vyriausybės įstaigos, valstybės valdymo ir savivaldos institucijos, nevyriausybinės organizacijos, politinės partijos, mokslo ir tyrimų institucijos, spaudos leidinių redakcijos. Praktika vertinama diferencijuota įskaita, remiantis Praktikos ataskaita ir Praktikos užduočių atlikimo rezultatais.

Kurso metu apžvelgiamos pagrindinės viešojo administravimo sąvokos, atskleidžiama viešojo administravimo disciplinos raida ir problematika, analizuojamos biurokratinio valdymo savybės bei viešojo administravimo sąveika su politine, socialine, kultūrine aplinka. Viešojo administravimo institucijų sąveikos analizė su interesų grupėmis ir politinėmis institucijomis įgalina studentus suprasti viešojo administravimo vaidmenį ne tik politikos įgyvendinimo, bet ir formavimo procese. Kurso metu nagrinėjamos biudžeto ir personalo valdymo viešajame sektoriuje problemos bei apžvelgiamos viešojo administravimo reformų tendencijos Lietuvoje.

Įsisavinamos viešųjų paslaugų teikimo administravimo teorijos bei praktinio įgyvendinimo metodai nacionaliniame ir sub-nacionaliniuose valdymo lygiuose, gebant juos taikyti formuojant viešųjų paslaugų tiekimo sistemas. Identifikuojamos viešųjų paslaugų teikimo administravimo pagrindinės problemos, orientuojantis į kokybines vertinimo sistemas.

Siekdami konkurencinio pranašumo, finansininkai ir vadovai turi nuolat stebėti pagrindinių ekonominių rodiklių – indikatorių kitimą įmonėje bei prognozuoti tų pokyčių pasekmes. Įmonėje būtina sukurti vientisą veiklos analizės ir prognozės sistemą, siekti optimalaus santykio tarp pajamų ir išlaidų bei efektyvaus visų išteklių naudojimo. Studijuojant šią discipliną bus pateikiami visi pagrindiniai analizės būdai ir metodai, kuriais galima įvertinti įmonės būklę ir jos veiklos perspektyvas. Ekonominė analizė leidžia suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus, suteikia galimybę įvertinti esamą padėtį ir numatyti jos veiklos rezultatus.

Studijų metu nagrinėjama kainodaros sprendimų sąveika su kitais marketingo komplekso elementais, finansiniai su kainodara susiję klausimai, pelno masės ilgalaikėje perspektyvoje maksimizavimas, aptariami kaštų klasifikavimo bei analizės metodai, kuriais remiantis skaičiuojami bei analizuojami kaštai organizacijoje, siekiant nustatyti pelną prie įvairių gamybos apimčių, keičiantis kainų lygiui arba skirtingais produkto gyvavimo ciklo laikotarpiais. Taip pat nagrinėjama kaip gali būti tiriama organizacijos kainodaros sprendimų įtaka jos pelningumui, panaudojant produkto indėlio į pelną analizės metodą bei veiklos ir finansinio svertų analizės metodus.

Apskaita atlieka labai reikšmingą vaidmenį ūkiniame ir socialiniame visuomenės gyvenime. Svarbiausias apskaitos tikslas – padėti pažinti realų mus supantį pasaulį ir atspindėti jį universalia verslo kalba. Apskaita daro įtaką daugeliui gretutinių mokslo ir praktinės veiklos sričių. Įmonių finansine būkle, pelnu, jų mokumu, disponuojamu turtu, gaminama produkcija nuolat domisi vartotojai. Finansinė apskaita apima ūkinių operacijų fiksavimą, analizę ir šios informacijos pateikimą tam tikrų ataskaitų forma vartotojams. Svarbu labai gerai išmanyti finansinės apskaitos vedimo principus ir gebėti formuoti finansinę informaciją pagal visus reikalavimus.

Įsisavinamos žinios ir gebėjimai, leidžiantys ne tik apskaičiuoti mokesčius, bet ir parinkti verslo subjektui ar namų ūkiui, vykdančiam ekonominę veiklą, tinkamą mokesčių politiką siekiant mokėtinų mokesčių legalaus minimizavimo. Atsižvelgiant į problemos ar situacijos pobūdį, gebama analizuoti Lietuvos ir užsienio šalių mokesčių sistemas bei jų administravimą, apskaičiuoti mokesčių naštą bei numatyti tobulintinas sritis.

Dėstant kursą aptariamos pagrindinės komunikacijos mokslo sąvokos bei tyrimų kryptys, supažindinama su klasifikacijų įvairove, komunikacijos ženklų sistemomis bei jų funkcionavimo erdve visuomenėje, detaliau nagrinėjami tarpasmeninės komunikacijos, kaip reikšmingos žmogui sąveikos formos, bruožai, analizuojamas verbalinės ir neverbalinės komunikacijos santykis, apžvelgiamos tarpkultūrinės komunikacijos ypatybės. Pratybų metu studentai mokosi operuoti įgytomis žiniomis: analizuoti ženklų sistemų taikymą skirtingose aplinkose, kurti bei pristatyti tekstus ekspromtu, nagrinėti tarpasmeninės komunikacijos situacijas.

Finansai ir buhalterija atlieka labai reikšmingą vaidmenį ūkiniame ir socialiniame visuomenės gyvenime. Svarbiausias apskaitos tikslas – padėti pažinti realų mus supantį pasaulį ir atspindėti jį universalia verslo kalba. Buhalterija, įgyvendindama kontrolės funkciją, taip pat įsilieja ir į visą valdymo procesą. Mokantis finansų būtina suvokti finansų prasmę, jų valdymo svarbą.

Įsisavinama ekonomikos pagrindų bei su ja susijusių problemų studijos, formuojančios studijuojančiųjų ekonominį mąstymą, ugdomi gebėjimai suvokti ekonominius procesus, ūkio raidos prognozes bei ekonominę politiką mikro- ir makroekonominiame lygmenyje. Įgyjama žinių apie rinkos ekonomiką, gamybos, vartojimo, iždo politikos, infliacijos, nedarbo pobūdį ir struktūrą bei ugdomi gebėjimai šias žinias taikyti praktikoje. Gebama suvokti ekonomikos augimo galimybių, fiskalinės ir monetarinės politikos sistemos veikimo pasekmes bei analizuoti galimus ekonominius šalies pokyčius dabartinėmis sąlygomis.

Įsisavinama ekonomikos pagrindų bei su ja susijusių problemų studijos, formuojančios studijuojančiųjų ekonominį mąstymą, ugdomi gebėjimai suvokti ekonominius procesus, ūkio raidos prognozes bei ekonominę politiką mikro- ir makroekonominiame lygmenyje. Įgyjama žinių apie rinkos ekonomiką, gamybos, vartojimo, iždo politikos, infliacijos, nedarbo pobūdį ir struktūrą bei ugdomi gebėjimai šias žinias taikyti praktikoje. Gebama suvokti ekonomikos augimo galimybių, fiskalinės ir monetarinės politikos sistemos veikimo pasekmes bei analizuoti galimus ekonominius šalies pokyčius dabartinėmis sąlygomis.

Baigiamasis darbas atspindi bendrą absolvento akademinio išsilavinimo lygį. Darbe turi būti pademonstruotas sugebėjimas: (1) orientuotis tyrimo temos kontekste ir kvalifikuotai vertinti medžiagą ir jos kokybę; (2) atrinkti, struktūruoti ir apibendrinti sprendžiamos problemos teorinius, empirinius ir metodologinius komponentus, siekiant suformuoti nagrinėjamos temos ir jos probleminės raiškos ypatybių pristatymą, vietą ir reikšmę viešojo administravimo teorinių ar taikomųjų tyrimų kontekste; (3) korektiškai naudotis jau sukurtu tiriamos temos konceptualiu, empiriniu ir metodiniu įdirbiu ir proporcingai derinti teoriją ir faktus, metodologines abstrakcijas ir turiningas iliustracijas.

Kursinio darbe analizuojama pasirinkta viešojo administravimo problema, atskleidžiant esmines istorines ir teorines jos jungtis. Darbe būtina pademonstruoti pagrindinius mokslinio darbo įgūdžius ir sugebėjimą struktūruoti tiriamą objektą, nuosekliai pateikti analizuojamą empirinę ir teorinę informaciją. Reikšmingas darbo aspektas - darbo autoriaus sugebėjimas pateikti tiriamo objekto ir dalyko ištirtumo mokslinėje literatūroje apžvalgą, aprėpti ir referuoti šaltinius, pateikti logiškai ir metodiškai tikslingą bibliografiją, nužymėti tiriamo fenomeno funkcinio taikymo sritis, efektyvumą, ypatybes, sutvarkyti kursinį darbą pagal bendruose nuostatuose išdėstytus nurodymus

Kursinio darbe analizuojama pasirinkta viešojo administravimo problema, atskleidžiant esmines istorines ir teorines jos jungtis. Darbe būtina pademonstruoti pagrindinius mokslinio darbo įgūdžius ir sugebėjimą struktūruoti tiriamą objektą, nuosekliai pateikti analizuojamą empirinę ir teorinę informaciją. Reikšmingas darbo aspektas - darbo autoriaus sugebėjimas pateikti tiriamo objekto ir dalyko ištirtumo mokslinėje literatūroje apžvalgą, aprėpti ir referuoti šaltinius, pateikti logiškai ir metodiškai tikslingą bibliografiją, nužymėti tiriamo fenomeno funkcinio taikymo sritis, efektyvumą, ypatybes, sutvarkyti kursinį darbą pagal bendruose nuostatuose išdėstytus nurodymus

Kurse aptariami civilinės teisės ir verslo teisės, kaip civilinės teisės sudedamosios dalies, pagrindai; analizuojamos juridinių asmenų (įmonių, įstaigų, organizacijų) rūšys, jų steigimo, funkcionavimo, reorganizavimo bei likvidavimo tvarka, bankai ir kitos kredito paslaugas teikiančios įstaigos, jų veikla; supažindinama su mokesčių teise ir jos reguliuojamais santykiais; įvertinama administracinė bei baudžiamoji atsakomybė už teisės pažeidimus ekonomikai, verslo tvarkai, finansų sistemai, taip pat apskaitos ir statistikos srityje.

Žurnalisto veikla glaudžiai susijusi su medijų pažinimu, supratimu bei panaudojimo galimybėmis planuojant bei realizuojant įvairaus pobūdžio visuomenės informavimo veiklą. Dalykas “Medijos ir visuomenė” orientuotas į studentų gebėjimų, susijusių su medijų pažinimu, jų tyrinėjimu bei paskirties supratimu, medijų ir auditorijos sąveikos analize, ugdymu, pozityvios medijinės patirties plėtra. Siekiama supažindinti studentus su medijų įvairove, komunikacinių medijų samprata, svarba ir vaidmeniu sociume bei išdėstyti medijų teorijos, istorijos bei praktikos pagrindus, pagrindines sąvokas, medijų veiksenos tikslus, uždavinius, svarbiausias funkcijas ir principus.

Gilinamos gamtinės geografijos žinios apie Žemę planetą, jos geosferas ir geosistemas, endogeninius įvairių sferų formavimosi procesus. Analizuojama egzogeninių procesų vyksmo priežastingumas Žemėje planetoje. Studijuojami svarbiausi egzogeniniai procesai Žemės planetos paviršiuje Šiaurės pusrutulyje (glacialiniai, akvaglacialiniai, fliuvialiniai, biogeniniai) ir jų vyksmo rezultatas — naujai sukurtas reljefas ir jį sudarančios mineralinės ir organogeninės nuogulos/nuosėdos- neatsinaujinantys gamtiniai ištekliai. Aiškinama jų paplitimo dėsningumai ir reikšmė visuomenei.

Pagrindinis kurso tikslas - Įgyti tarptautinės rinkodaros valdymo gebėjimų ir išmokti juos taikyti priimant tarptautinės rinkodaros sprendimus.

Puslapis: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()