Puslapis: () 1 2 3 4 5 6 7 ()

Kurso tikslai – atskleisti žmonių išteklių vadybos prigimtį ir pobūdį viešajame sektoriuje, suformuoti žmonių išteklių vadybos viešajame sektoriuje procesų analizės ir vertinimo gebėjimus.

Kurso tikslai – atskleisti kompleksinį viešojo administravimo reformų pobūdį ir suformuoti reformų analizės, lyginimo gebėjimus.

Įsisavinamos informacijos apdorojimo žinios, gebama dokumentų pagalba kaupti ir tikslingai naudoti informaciją, organizuojant ir užtikrinant nuoseklų organizacijos darbą, dokumentų valdymą. Įsisavinamos dokumentų valdymo sąvokos, dokumentų paskirtis, dokumentų apyvartos organizavimas, dokumentinės informacijos fiksavimo būdai, dokumentų sistemos.

Supažindinama su Lietuvos geopolitine ir ekonomine geografine padėtimi. Analizuojamas dabartinis Lietuvos gyventojų geografinis pasiskirstymas, natūralaus gyventojų judėjimo, migracijų, tautinės, religinės sudėties skirtumai. Aptariama Lietuvos gyvenviečių raida, dabartinė gyvenviečių sistema. Supažindinama su Lietuvos pramonės šakų geografinio išdėstymo priežastimis, įgyjama žinių apie svarbiausių gamybos įmonių išdėstymą, gaminamą produkciją, realizavimo rinkas. Analizuojami žemės ūkio gamybos, transporto ir aptarnavimo sektoriaus išdėstymo geografiniai skirtumai. Supažindinama su pagrindinėmis socialinių ir ekonominių problemų geografinėmis priežastimis.

Studijuojant įgyjamos žinios ir gebėjimai reikalingi rinkodaros aplinkos įvertinimui, rinkodaros tyrimams, rinkos segmentavimui ir pozicionavimui, rinkodaros komplekso formavimui. Išmokstama savarankiškai identifikuoti rinkodaros problemas ir pasiūlyti jų sprendimui alternatyvius variantus. Igyjami gebėjimai valdyti prekių asortimentą, formuoti paskirstymo kanalus, integruoti rinkodaros komunikacijos elementus, parinkti kainodaros metodus, sudaryti rinkodaros biudžetą. Išmokstama parengti rinkodaros planą.

Gebami suprasti ES socialiniai ekonominiai reiškiniai ir procesai, ES teritorinis vystymas, jos strategija ir principai. Įsisavinamos žinios apie ūkio šakas ir regionus, atskiras valstybes. Gebamos suprasti integracijos priežastys, pasekmės ir problemos, ES plėtros galimybės, dezintegracijos prielaidos. Gebama suprasti Lietuvos vietą ES ekonominiuose ir socialiniuose procesuose.

With the combination of increased market demand for environmentally sustainable products and the significant impact Global Warming has and will continue to have on raw material components on which products and their manufacturing processes are based, it is critical for students that will work in the for-profit sector to understand new trends in sustainable business.

Supažindinama su darnaus vystymosi ekonominiais, vadybiniais, ekologiniais, socialiniais, etiniais aspektais, nagrinėjama darnaus vystymosi raida ir valdymas globaliu, ES ir regioniniu, Lietuvos ir savivaldybių aspektu, ypač akcentuojant Baltijos regiono lygmenį. Studijuodamas šį dalyką studentas gilina teorines žinias, susipažįsta su naujomis galimybėmis priimant ūkinius sprendimus, rengiant plėtros planus ir vykdant naujų technologijų kūrimo ir diegimo programas. Taip pat įvertina darnius visuomenės plėtros būdus.

It is necessary to be able to manage the communication and decision-making processes.

Programoje nagrinėjama kompleksinė vadybos koncepcija kaip integruoto personalo valdymo sąlyga. Nagrinėjamas modernių personalo valdymo struktūrų formavimas, į organizacijos viziją orientuotas organizacijos personalo valdymas. Projektuojamos personalo valdymo veiklų koncepcijos orientuotos į organizacijos viziją. Sudaroma personalo valdymo, orientuoto į organizacijos viziją, komunikacijos koncepcija. Kompleksiškai vertinami personalo veiklos rezultatai organizacijoje. Nagrinėjami užsienio šalių personalo valdymo naujos patirties atvejai

The course aims to introduce students to management theories which used to form and are forming successful development of organizations. After presenting the roots of the science of management, management theories will be studied starting with the oldest and continuing to the contemporary ones. The classical organization management theories of the science of management, ideal bureaucratic management, organization and general management, classical socio-psychological, behavioural and performance motivation, universal participation in management(participative), and other theories will be analyzed.

Kurso tikslas – supažindinti studentus su pasikeitusia verslo aplinka, aplinkosauginėmis problemomis ir pagrindinėmis ekonominėmis priemonėmis,kurios naudojamos šioms problemoms spresti.

Darbo komandose programa formuoja sampratą bei įgūdžius, padėsiančiomis sėkmingam organizacijų valdymui. Studentai įgyja žinių susijusių su grupės ir komandos sampratomis, grupės elgsena plačiąja prasme (grupinio mąstymo simptomai, tarpasmeniniai santykiai grupėje), sprendimų priėmimo galimybėmis organizacijoje, komandos adaptacijos, kūrybiškumo, bendravimo skatinimo galimybėmis  (efektyviai dirbančios komandos fenomeno analizė plačiąja prasme). Ugdomi studentų bendravimo, analitiniai – mąstymo įgūdžiai susiję su darbo komandose principų problemų analize ir jų sprendimo būdais organizacijose.

Elektroninės rinkodaros dalyko paskirtis nagrinėti elektroninės rinkodaros raidą. Analizuojama elektroninės rinkodaros samprata ir esmė. Nagrinėjama kaip elektroninės rinkodaros pagalba yra sukuriami ir palaikomo santykiai su klientais. Analizuojama kokios internetinės technologijos palengvina informacijos, produktų ir paslaugų kaitą.

Paslaugų organizacijos, tame tarpe ir sveikatos priežiūros organizacijos, stebi rinką ir prognozuoja jos pokyčius, kuria naujas paslaugas arba tobulina jau siūlomas, investuoja į kokybę, diegia patogesnes aptarnavimo formas, ugdo personalą, taiko lanksčias kainas ir pan. Paslaugų teikėjai susiduria su paslaugų kaip produkto specifinėmis savybėmis: neapčiuopiamumas, kintamumas, nykstamumas. Vadybos sprendimus įtakoja, vartotojo dalyvavimas paslaugos kūrimo procese. Studijų dalyko metu akcentuojami paslaugų rinkos, rinkodaros ir paslaugų organizacijos valdymo ypatumai, paslaugų kainodaros svarba, paslaugų teikimo vietos ir prieinamumo reikšmė. 

Programoje nagrinėjama kompleksinė vadybos koncepcija kaip integruoto personalo valdymo sąlyga. Nagrinėjamas modernių personalo valdymo struktūrų formavimas, į organizacijos viziją orientuotas organizacijos personalo valdymas. Projektuojamos personalo valdymo veiklų koncepcijos orientuotos į organizacijos viziją. Sudaroma personalo valdymo, orientuoto į organizacijos viziją, komunikacijos koncepcija. Kompleksiškai vertinami personalo veiklos rezultatai organizacijoje. Nagrinėjami užsienio šalių personalo valdymo naujos patirties atvejai.

Studijų dalykas skirtas ugdyti studentų žinias, gebėjimus analizuoti sprendimų priėmimo procese individualių pirkėjų taip pat organizacijų elgseną. Studentai žinos ir gebės analizuoti svarbiausius vartotojų elgseną lemiančius procesus bei veiksnius; aplinkos poveikį vartojimui; gebės įvertinti asmenybinių, socialinių bei kultūrinių veiksnių įtaką pirkimo elgsenai; gebės analizuoti vartotojo sprendimo pirkti procesą;įvertinti skirtingų rinkodaros veiksmų poveikį vartotojui; analizuoti ir įvertinti individualių vartotojų ir vartotojų elgsenos grupėse sprendimo priėmimo aspektus; gebės parengti norimos vartotojų elgsenos suformavimo strategiją.

Šis dalykas yra skirtas suteikti studentams išsamų supratimą apie lyderystę kaip reiškinį ir šio reiškinio poveikį individų elgsenai organizacijose. Praktinių užsiėmimų metu ugdomi studentų lyderiavimo įgūdžiai susiję su vadovavimo problemų analize ir jų sprendimo būdais organizacijose. Tai leidžia studentams pradėti savo karjeros trukmės lyderystės talento ugdymą.

Puslapis: () 1 2 3 4 5 6 7 ()