Help with Search courses

Įsisavinamos integruotosios rinkodaros komunikacijos proceso planavimui ir organizavimui būtinos žinios ir gebama jas taikyti savarankiškai planuojant rinkodaros komunikaciją. Gebama parinkti efektyvų rinkodaros komunikacijos kompleksą ir parengti įmonės / jos prekės ženklo rinkodaros komunikacijos strateginius bei taktinius sprendimus. Įsisavinami integruotos rinkodaros komunikacijos efektyvumo vertinimo metodai, svarbūs didinant rinkodaros komunikacijos elementų veiksmingumą. Išmokstama analizuoti ir spręsti socialines, teisines ir etines rinkodaros komunikacijos problemas.

Pagrindinis tikslas: suteikti mikroekonomikos žinias, rinkos suvokimo, vartotojų elgsenos analizavimo, kaštų ir konkurencijos vertinimo, efektyvumo vertinimo gebėjimus.

Tikslas – supažindinti studentus su regionų ekonominės raidos procesais, jų ypatybėmis ir problemomis, padėti suvokti regioninės raidos procesus.

Tikslas - suteikti studentams teorines žinias apie draudimo ekonomiką bei formuoti šiuolaikinių informacinių technologijų praktinio taikymo įgūdžius, priimant konkrečius draudimo sprendimus.

Paslaugų organizacijos, tame tarpe ir sveikatos priežiūros organizacijos, stebi rinką ir prognozuoja jos pokyčius, kuria naujas paslaugas arba tobulina jau siūlomas, investuoja į kokybę, diegia patogesnes aptarnavimo formas, ugdo personalą, taiko lanksčias kainas ir pan. Paslaugų teikėjai susiduria su paslaugų kaip produkto specifinėmis savybėmis: neapčiuopiamumas, kintamumas, nykstamumas. Vadybos sprendimus įtakoja, vartotojo dalyvavimas paslaugos kūrimo procese. Studijų dalyko metu akcentuojami paslaugų rinkos, rinkodaros ir paslaugų organizacijos valdymo ypatumai, paslaugų kainodaros svarba, paslaugų teikimo vietos ir prieinamumo reikšmė.

Suteikiama nuodugnių žinių apie inovatyvių produktų ekonominio vertinimo mokslinius metodus, inovatyvių produktų reikšmę žinių ekonomikos kūrimo procese, išmokoma teorinius inžinerijos - ekonomikos mokslo metodus panaudoti inovatyvių produktų ekonominiame vertinime, ugdomi inovatyvių produktų gamybos ir naudojimo ekonominio efektyvumo įvertinimo praktiniai igūdžiai.

Kurse, verslo logistika pristatoma ne tik kaip įrankis plėtojant verslą, bet kaip ir kaip priemonė padedanti: padidinti pardavimus, sumažinti sąnaudas, išauginanti pelno maržas, didinanti aptarnaujamų klientų kiekį ir jų aptarnavimo kokybę. Verslo logistika yra įvairialypis, įdomus ir praktiškai pritaikomas mokslas. Tai labai dinamiškai besivystantis mokslas atveriantis naujus veiklos kelius sprendimų priėmimo procese verslininkams, vadybininkams, marketingo specialistams, logistams. Verslo logistika apima prekių paskirstymą, tiekimus, fizinį jų judėjimą tarp paskirstymo taškų ir kt. Ši mokslo šaka spendžia kompleksines užduotis susijusias su prekių patekimų į įvairias rinkas, parenka paskirstymo kanalus ir leidžia laisviau plėtoti verslą. Verslo ir technologijų vystymasis pasauliniu mastu leidžia šiai mokslo šakai nevaržomai plėtotis ir atrasti vis naujų, kai kada dar nežinomų, pritaikymo sričių 

Baigiamasis bakalauro darbas- tai galutinis viso viso studijų proceso rezultatas. Vadybos bakalauro baigiamasis darbas yra teorinis arba teorinis-praktinis darbas. Baigiamojo darbo tema turi būti susijusi su verslo organizacijų valdymo analize, tobulinimu. Baigiamajame darbe turi būti sprendžiami teoriniai arba praktiniai uždaviniai ir pateikiami reultatai, kurie gali būti naudingi moksliniams tyrimams ir aktualūs praktinei veiklai. Rašant baigiamąjį darbą turi būti pateiktos susistemintos bakalauro studijų programos dalykų žinios, savarankiškai atlikti baigiamajam darbui reikalingi tyrimui. Baigiamasis darbas turi būti kompleksinio pobūdžio ir apimti pasirinktą baigiamojo darbo temą.

To demonstrate the manager's influence on the business ethics and social responsibility. To show a correlation between the ethical leadership on the employees' behaviour and the reaction to unethical behaviour at work. To understand ethical decision making models, organizational culture, corporate social responsibility in the use of the benefits and importance.

Kurso metu analizuojama vadovavimo ideologija, sisteminis mąstymas ir idėjų generavimas; mokoma išlaikyti vadovavimo pusiausvyrą, kurti pažangią komandą, kurti ir realizuoti pažangaus vadovavimo sitemą organizacijoje, nagrinėjamas darbuotojų įtraukimas į sisteminį vadovavimą, analizuojamas globalus, etiškas, e-vadovavimas, organizacinis mokymas, analizuojama kaip pažangiais vadovavimo metodais grįstą vadovavimą pritaikyti versle.

Kurse studijuojamos politikos ir jos socialinės, kultūrinės, ekonominės, technologinės bei globalinės aplinkos sąveikos. Atsakoma į klausimą apie visuomenės politinės posistemės autonomiškumo laipsnį. Apibūdinama socialinė politinės valdžios prigimtis, jėgos ir politinės valdžios sklaidos ir koncentracijos priešprieša kultūrinės ir politinės įvairovės koreliacijos, pilietinės visuomenės ir valstybės sąsajos ir skirtys. Nagrinėjamos sistemos: moderniosios technologijos – ekonomika – politinė demokratija problemos. Aptariama globalizacijos įtaka politikai. Kurse aktualizuojama postkomunizmo politinės sociologijos problematika, nagrinėjamos Lietuvos politinės sociologijos aktualijos.

Lietuvos visuomenė, jos atskirų posistemių raidos dermės problema studijuojama modernybės tendencijų kontekste. Politika kurse apibūdinama plačiąja prasme kaip bendrų valios pastangų siekiant gerovės socialinė technologija. Atskiras dėmesys skiriamas visuomenės saviorganizacijai ir ne-valstybinės politikos sklaidai, individo socialinėms charakteristikoms pilietinės, o taip pat žinių visuomenės tapsmo aplinkoje. Įvertinamos pokomunistinės visuomenės ir valstybės kaitos aplinkybės ir galimybės. Lietuvos aktualijos nagrinėjamos įvertinant pirmyneigių visuomenių ir valstybių raidos, o taip pat globalizacijos tendencijas bei problemas.

Team leadership subject can be interesting for persons whose are involved in group activities or think that they should do that. Student’s knowledges will be in team creation and main aspects of leadership. They will know possible problems in creating team, they will know how to manage cultural and demographical differences, and they will find best leadership style and possibilities to use it with different people. In this subject students can better understand themselves, develop their leadership skills and to have some practical skills how to organize teamwork.

The program aims to educate students' communication skills. During the course, students are introduced to the concept of communication, types, levels and styles. Introducing the successful and unsuccessful communication criteria, manipulation methods, reflective and non reflective listening. Analyzing interpersonal communication, verbal messages, non-verbal language. Disclosed individual differences in communication, employee self-awareness techniques and benefits. Analyzing conflicts in the organization, causes and conflict solutions.

Kurso metu studentai diskutuos apie tarpdisciplininius akademinių žinių projektus, politikos ir administravimo dichotominius sprendimus viešojo administravimo klasikų ir naujausiuose teoriniuose darbuose. Išsamiai bus analizuojamos klasikinės biurokratijos, mokslinių principų, organizacinio humanizmo, sprendimų priėmimo, viešojo intereso teorijos. Taip pat bus charakterizuojamos naujosios viešosios vadybos, naujojo ir postmodernaus viešojo administravimo, gerojo valdymo bei valdysenos teorijos. Studentai mokysis įvertinti šiuolaikinių autorių teorinį indėlį į viešojo administravimo disciplinos plėtotę.

Kursas skirtas studentams tobulinti kompetencijas susijusias su viešosios politikos problemų identifikavimu, sprendimų formavimu ir priėmimu, įgyvendinimu bei vertinimu. Kursą baigusieji supras studijuojamas teorines schemas, mokės jas taikyti diskutuojant apie politiką. Taip pat įgis daugiau patirties rengti politikos analizės scenarijus. Studentų veikla bus organizuojama taikant probleminės paskaitos, citatų analizės, interpretacijų, diskusijų, atvejų studijų ir praktinių darbų metodus. Dirbdami porose studentai konstruos VP atvejų analizės projektus, teiks tyrimais grindžiamus siūlymus susijusius su VP tobulinimu. Taip pat bus atliekami pratimai, sprendžiami testai.

Kursas skirtas viešojo administravimo magistrantams siekiant įgalinti juos įsisavinti regionų valdysenos metodologinių žinių, įgyti patirties atlikti mokslinius tyrimus ir rengti tyrimų ataskaitas, reikšmingas regionų valdysenos srityje. Regionų valdysena susijusi su a) daugiapakopiu interesų koordinavimu tarp skirtingų jurisdikcijų; b) sanglaudos politikos plėtojimu, nukreiptu į c) darnų regionų vystymąsi. Siekiant suprasti konceptualiuosius regionų valdysenos aspektus ir įsisavinti jų tyrimo metodologinius instrumentus, šio kurso metu, nagrinėjami įvairūs fundamentaliųjų ir taikomojo pobūdžio tyrimų atvejai, iliustruojantys kiekybinius, kokybinius ir diskursyvius požiūrius.

Nagrinėjant ES politinę sistemą reikėtų suprasti ir platesnes temas, apimančias konfliktinę bei sutartą politiką. Pirmiausia tai suteiks mums atspirties tašką, nuo kurio pradėsime nagrinėti ES politinį procesą. Antra, tai padės mums identifikuoti dalyvių, įtrauktų į ES politiką, įvairovę bei suprasti, kaip jie kartu apibrėžia integracijos formą bei greitį. Ir galiausiai, tai primins mums, kad egzistuoja visa eilė įdomių klausimų apie galutinį Europos integracijos tašką. Ar mūsų kryptis yra Europos valstybė? Kiek demokratiška arba efektyvi ji turi būti?

Baigiamasis darbas atspindi bendrą absolvento akademinio išsilavinimo lygį. Darbe turi būti pademonstruotas sugebėjimas: (1) orientuotis tyrimo temos kontekste ir kvalifikuotai vertinti medžiagą ir jos kokybę; (2) atrinkti, struktūruoti ir apibendrinti sprendžiamos problemos teorinius, empirinius ir metodologinius komponentus, siekiant suformuoti nagrinėjamos temos ir jos probleminės raiškos ypatybių pristatymą, vietą ir reikšmę viešojo administravimo teorinių ar taikomųjų tyrimų kontekste; (3) korektiškai naudotis jau sukurtu tiriamos temos konceptualiu, empiriniu ir metodiniu įdirbiu ir proporcingai derinti teoriją ir faktus, metodologines abstrakcijas ir turiningas iliustracijas.

Kursas sutelkia dėmesį į žmogiškųjų išteklių valdymo praktiką ir svarbai verslo organizacijoms. Detaliai aptariami konceptualūs apibrėžimai ir jų taikymas organizacijų veikloje. Pagrindinės žmogiškųjų išteklių valdymo suvokimo temos siejamos su įdarbinimo ir atrankos, mokymo ir tobulinimo, veiklos valdymo ir vertinimo, kompensacijų, etikos ir darbo santykių valdymo klausimais.