Help with Search courses

Kurso metu analizuojamos ir lyginamos tarpusavyje intelektinės nuosavybės (IN) teisių gynimo priemonės, bei pateikiami praktiniai pavyzdžiai, kaip tai daroma Europos šalyse. Dėstoma, kaip Lietuvje ir Europos šalyse, naudojant tradicinius civilinius, baudžiamuosius ir administracinius teisių gynimo mechanizmus apsaugoti nuosavybės teises ir pasinaudoti patentų apsaugos teikiamais privalumais. Nustatoma laiko apibrėžtys registruojant išradimus ir ekspertų pasirinkimas. Sprendžiami IN poreikio ir svarbos klausimai.

Finance and accounting plays a significant role in the commercial and social life of society. The main purpose of accounting - a real help to know the world around us, and reflect it in the universal language of business. Implementing the control function, accounting blends into the whole management process. Learning finance is necessary to understand the meaning of finance and the importance of its management.

Šiuolaikinės verslo įmonės ir visos kitos organizacijos neįsivaizduojamos be modernių vadybos informacinių sistemų. Pastarųjų kūrėjams reikalingos kompleksinės vadybos, ekonomikos ir taikomosios informatikos žinios. Jų suteikia vadybos informacinių sistemų studijos.Studentams bus išugdomas sisteminis požiūris į verslo įmonės veiklą, diagnozuojant verslo subjekto ir jo valdymo sistemos situaciją, sistemiškai analizuojant verslo įmonės, organizacijos veiklą, nustatant pokyčių priežastis, bei inicijuojant reikiamus pokyčius.

Pagrindinis tikslas - suteikti žinių apie tarptautinių ekonominių santykių ypatumus, išmokyti analizuoti ir taikyti pagrindinius tarptautinės prekybos modelius, formas, pagilinti žinias apie tarptautines ekonomines organizacijas ir jų įtaką pasaulio ekonomikai, suvokti tarptautinių investicinių ir valiutinių santykių problematiką.

Transportavimas yra vienas iš pagrindinių logistikos veiklų, glaudžiai susijusių su kitomis veiklomis, be kurios neįmanomas ūkinės veiklos organizavimas jūrų uoste. Transportui tenka svarbus vaidmuo kuriant materialines vertybes, racionaliai išdėstant šalies teritorijoje gamybines jėgas, įsisavinant gamtos turtus, tenkinant gyventojų susisiekimo poreikius. Todėl, ugdant būsimus vadybininkus, vadovus, būtina supažindinti studentus su jūrų ūkio transportu bei jų panaudojimo galimybėmis.

The importance of the electronic communications sector and the protection of personal data (privacy) therein is growing in the light of the influence of virtual technologies and the Internet. Therefore, the protection of personal data and its relation to the law of electronic communications is one of the most urgent legal problems, the solutions of which depend on the peculiarities of the regulation of electronic communications law. The knowledge that is provided during lectures is important not only for students studying in the chosen program, but also as a way of forming the information society.

Šiuolaikinės rinkodaros pagrindai, rinkos veikimo principai, rinkodaros valdymas

Skaitmeninės rinkodaros pagrindai, veikimo principai ir naudojimo galimybės

Accelerating change in the world, the global market and encourage organizations to develop and analyze management theories and organizations to develop their practical applications. Organizations need to analyze as many business processes as a whole. By studying this course, students will understand that the evaluation and design of the organization's activities must apply the new modeling tools, which help to overcome the traditional barriers to simulation. Learn to plan, organize, control outsource research in the workplace, to lead them, the results and conclusions of the analysis to understand the strategic development and use of the principles of business practice to apply the most.

Service organizations, including health maintenance organizations that monitor the market and forecasts its changes, create new services or improve already proposed by investing in quality, introducing more practical forms of service, develop staff, use of flexible prices and so on. Service providers are facing the service as a specific character: impalpability, variability, nykstamumas. Influence management decisions, user involvement in service development process. Study highlights during the course of market services, marketing and service organizations, handling qualities, the importance of pricing of services, service delivery and accessibility of local significance.

Įsisavinamos integruotosios rinkodaros komunikacijos proceso planavimui ir organizavimui būtinos žinios ir gebama jas taikyti savarankiškai planuojant rinkodaros komunikaciją. Gebama parinkti efektyvų rinkodaros komunikacijos kompleksą ir parengti įmonės / jos prekės ženklo rinkodaros komunikacijos strateginius bei taktinius sprendimus. Įsisavinami integruotos rinkodaros komunikacijos efektyvumo vertinimo metodai, svarbūs didinant rinkodaros komunikacijos elementų veiksmingumą. Išmokstama analizuoti ir spręsti socialines, teisines ir etines rinkodaros komunikacijos problemas.

Pagrindinis tikslas: suteikti mikroekonomikos žinias, rinkos suvokimo, vartotojų elgsenos analizavimo, kaštų ir konkurencijos vertinimo, efektyvumo vertinimo gebėjimus.

Tikslas – supažindinti studentus su regionų ekonominės raidos procesais, jų ypatybėmis ir problemomis, padėti suvokti regioninės raidos procesus.

Tikslas - suteikti studentams teorines žinias apie draudimo ekonomiką bei formuoti šiuolaikinių informacinių technologijų praktinio taikymo įgūdžius, priimant konkrečius draudimo sprendimus.