Puslapis: 1 2 3 4 5 ()
With the combination of increased market demand for environmentally sustainable products and the significant impact Global Warming has and will continue to have on raw material components on which products and their manufacturing processes are based, it is critical for students that will work in the for-profit sector to understand new trends in sustainable business.

Supažindinama su darnaus vystymosi ekonominiais, vadybiniais, ekologiniais, socialiniais, etiniais aspektais, nagrinėjama darnaus vystymosi raida ir valdymas globaliu, ES ir regioniniu, Lietuvos ir savivaldybių aspektu, ypač akcentuojant Baltijos regiono lygmenį. Studijuodamas šį dalyką studentas gilina teorines žinias, susipažįsta su naujomis galimybėmis priimant ūkinius sprendimus, rengiant plėtros planus ir vykdant naujų technologijų kūrimo ir diegimo programas. Taip pat įvertina darnius visuomenės plėtros būdus.

It is necessary to be able to manage the communication and decision-making processes.

Programoje nagrinėjama kompleksinė vadybos koncepcija kaip integruoto personalo valdymo sąlyga. Nagrinėjamas modernių personalo valdymo struktūrų formavimas, į organizacijos viziją orientuotas organizacijos personalo valdymas. Projektuojamos personalo valdymo veiklų koncepcijos orientuotos į organizacijos viziją. Sudaroma personalo valdymo, orientuoto į organizacijos viziją, komunikacijos koncepcija. Kompleksiškai vertinami personalo veiklos rezultatai organizacijoje. Nagrinėjami užsienio šalių personalo valdymo naujos patirties atvejai

The course aims to introduce students to management theories which used to form and are forming successful development of organizations. After presenting the roots of the science of management, management theories will be studied starting with the oldest and continuing to the contemporary ones. The classical organization management theories of the science of management, ideal bureaucratic management, organization and general management, classical socio-psychological, behavioural and performance motivation, universal participation in management(participative), and other theories will be analyzed.

Kurso tikslas – supažindinti studentus su pasikeitusia verslo aplinka, aplinkosauginėmis problemomis ir pagrindinėmis ekonominėmis priemonėmis,kurios naudojamos šioms problemoms spresti.

Darbo komandose programa formuoja sampratą bei įgūdžius, padėsiančiomis sėkmingam organizacijų valdymui. Studentai įgyja žinių susijusių su grupės ir komandos sampratomis, grupės elgsena plačiąja prasme (grupinio mąstymo simptomai, tarpasmeniniai santykiai grupėje), sprendimų priėmimo galimybėmis organizacijoje, komandos adaptacijos, kūrybiškumo, bendravimo skatinimo galimybėmis  (efektyviai dirbančios komandos fenomeno analizė plačiąja prasme). Ugdomi studentų bendravimo, analitiniai – mąstymo įgūdžiai susiję su darbo komandose principų problemų analize ir jų sprendimo būdais organizacijose.

Elektroninės rinkodaros dalyko paskirtis nagrinėti elektroninės rinkodaros raidą. Analizuojama elektroninės rinkodaros samprata ir esmė. Nagrinėjama kaip elektroninės rinkodaros pagalba yra sukuriami ir palaikomo santykiai su klientais. Analizuojama kokios internetinės technologijos palengvina informacijos, produktų ir paslaugų kaitą.

Paslaugų organizacijos, tame tarpe ir sveikatos priežiūros organizacijos, stebi rinką ir prognozuoja jos pokyčius, kuria naujas paslaugas arba tobulina jau siūlomas, investuoja į kokybę, diegia patogesnes aptarnavimo formas, ugdo personalą, taiko lanksčias kainas ir pan. Paslaugų teikėjai susiduria su paslaugų kaip produkto specifinėmis savybėmis: neapčiuopiamumas, kintamumas, nykstamumas. Vadybos sprendimus įtakoja, vartotojo dalyvavimas paslaugos kūrimo procese. Studijų dalyko metu akcentuojami paslaugų rinkos, rinkodaros ir paslaugų organizacijos valdymo ypatumai, paslaugų kainodaros svarba, paslaugų teikimo vietos ir prieinamumo reikšmė. 

Programoje nagrinėjama kompleksinė vadybos koncepcija kaip integruoto personalo valdymo sąlyga. Nagrinėjamas modernių personalo valdymo struktūrų formavimas, į organizacijos viziją orientuotas organizacijos personalo valdymas. Projektuojamos personalo valdymo veiklų koncepcijos orientuotos į organizacijos viziją. Sudaroma personalo valdymo, orientuoto į organizacijos viziją, komunikacijos koncepcija. Kompleksiškai vertinami personalo veiklos rezultatai organizacijoje. Nagrinėjami užsienio šalių personalo valdymo naujos patirties atvejai.

Studijų dalykas skirtas ugdyti studentų žinias, gebėjimus analizuoti sprendimų priėmimo procese individualių pirkėjų taip pat organizacijų elgseną. Studentai žinos ir gebės analizuoti svarbiausius vartotojų elgseną lemiančius procesus bei veiksnius; aplinkos poveikį vartojimui; gebės įvertinti asmenybinių, socialinių bei kultūrinių veiksnių įtaką pirkimo elgsenai; gebės analizuoti vartotojo sprendimo pirkti procesą;įvertinti skirtingų rinkodaros veiksmų poveikį vartotojui; analizuoti ir įvertinti individualių vartotojų ir vartotojų elgsenos grupėse sprendimo priėmimo aspektus; gebės parengti norimos vartotojų elgsenos suformavimo strategiją.

Šis dalykas yra skirtas suteikti studentams išsamų supratimą apie lyderystę kaip reiškinį ir šio reiškinio poveikį individų elgsenai organizacijose. Praktinių užsiėmimų metu ugdomi studentų lyderiavimo įgūdžiai susiję su vadovavimo problemų analize ir jų sprendimo būdais organizacijose. Tai leidžia studentams pradėti savo karjeros trukmės lyderystės talento ugdymą.

Šia programa siekiama ugdyti besiugdančiųjų bendravumo įgūdžius. Kurso metu studentai supažindinami su bendravimo samprata. Parodoma bendravimo proceso struktūra, tipai ir lygmenys. Supažindinama su sėkmingo ir nesėkmingo bendravimo kriterijais. Analizuojama kaip valdymo ir bendravimo procesai yra tarpusavyje susiję. Atskleidžiamos skirtingų bendravimo teorijų taikymo ir ribotumo galimybės. Skiriamas didelis dėmesys savo ir kitų nesėkmingo bendravimo atpažinimui bei jo pakeitimui į sėkmingą.

Socialiniai tyrimai padeda pažinti dinamiškus visuomenės gyvenimo procesus, reiškinius bei faktus, jų raiškos specifiką; visuomenės ir asmenybės, įvairių socialinių grupių, visuomenės ir socialinių institucijų ryšius. Studentai supažindinami su socialinės informacijos specifika, jos rinkimo metodais, statistiniais informacijos apdorojimo būdais bei interpretacijos taisyklėmis, aptariant tai daugiausia iš sociologijos metodologijos pozicijų. Kurso tikslas – išmokyti paruošti konkretaus tyrimo programą, pagal ją atlikti mokomąjį tyrimą ir jį pristatyti.

Šio kurso tikslas - ugdyti ir plėsti specialybės žinias analizuojant personalo valdymo tendencijas bei metodus, atskleisti personalo valdymo praktinę veiklą pasitelkiant modelius ir pavyzdžius. Pagrindinės temos: personalo valdymo esmė, aplinka, uždaviniai ir turinys. Personalo veiklos organizavimas, darbų analizė, poreikio planavimas. Kandidatų verbavimo, atrankos ir įdarbinimo ir atleidimo procesai. Personalo adaptavimo sistema, motyvaciją skatinančios priemonės, personalo ugdymas, karjeros planavimasi. Personalo elgesio organizacijoje valdymo būdai, veiklos organizacijoje vertinimo kriterijai. Personalo darbo apmokėjimo formos ir sistemos. Kitų šalių personalo valdymo patirtis.

Kurse pristatomi pagrindiniai kiekybiniuose socialiniuose tyrimuose naudojami tyrimo metodai, aptariama jų panaudojimo specifika, privalumai ir trūkumai. Paskaitų metu bus pristatoma tyrimo projekto struktūra, reikalavimai tyrimo planui bei instrumentui, supažindinama su projekto rengimo taisyklėmis, pateikiami reikalavimai tyrimo ataskaitai. Pratybos bus skirtos išmokyti atlikti nedidelį socialinį tyrimą pasirinkta tema, apdoroti gautus tyrimo duomenis naudojantis statistinės analizės metodais, kas leis praktikoje išbandyti įgytas žinias ir geriau jas įsisavinti.

Šiuo kursu siekiama supažindinti studentus su valdymo teorijomis, kurios formavo ir formuoja sėkmingą organizacijų raidą. Pateikiant vadybos mokslo ištakas, valdymo teorijos analizuojamos pradedant nuo pirmųjų vadybos teorijų iki naujausių teorijų. Analizuojamos vadybos mokslo klasikinės orgvadybinės teorijos, idealaus biurokratinio valdymo, organizacijų ir bendrojo valdymo , klasikinės sociopsichologinė, veiklos ir elgsenos motyvavimo, visuotinio dalyvavimo valdyme, bei kitas teorijas. Praktinių užsiėmimų metu ugdomi studentų bendravimo, analitiniai – mąstymo įgūdžiai susiję su valdymo problemų analize ir jų sprendimo būdais organizacijose. Referato rengimas bei pranešimai seminarų metu įgalina studentą išsamiau analizuoti pasirinktos valdymo teorijų kurso programos temos teorinius principus bei jų taikymą organizacijose, išsakyti savo nuomonę, vertinti gautus rezultatus bei siūlyti ir parengti priemonių projektą sprendžiant valdymo problemas organizacijose.

Kursas "Verslo projektavimo metodologija" skirtas suteikti žinių ir gebėjimų, kurių dėka studentai suprastų mokslinio tyrimo procesą, nagrinėtų verslo visumos, o ne atskirų procesų eigą, profesionaliai spręstų verslo projektavimo, valdymo ir įgyvendinimo problemas. Šio dalyko studijos padės studentams suprasti, kodėl modeliuojant verslo organizaciją būtina įvertinti pokyčius, taikyti naujas modeliavimo priemones, kurios padeda įveikti  tradicinio modeliavimo kliūtis. Išklausę šį kursą magistrantai: žinos ir gebės taikyti verslo projektavimo, strateginio valdymo, mokslinių ir taikomųjų tyrimų rezultatus verslo vadybos srityje, gebės analizuoti ir sisteminti  mokslinei ir praktinei veiklai reikalingus tyrimų duomenis.

Pateiktas akreditavimui Sorry, your browser does not support inline SVG.

Puslapis: 1 2 3 4 5 ()