Help with Search courses

Baigiamasis bakalauro darbas- tai galutinis viso viso studijų proceso rezultatas. Vadybos bakalauro baigiamasis darbas yra teorinis arba teorinis-praktinis darbas. Baigiamojo darbo tema turi būti susijusi su verslo organizacijų valdymo analize, tobulinimu. Baigiamajame darbe turi būti sprendžiami teoriniai arba praktiniai uždaviniai ir pateikiami reultatai, kurie gali būti naudingi moksliniams tyrimams ir aktualūs praktinei veiklai. Rašant baigiamąjį darbą turi būti pateiktos susistemintos bakalauro studijų programos dalykų žinios, savarankiškai atlikti baigiamajam darbui reikalingi tyrimui. Baigiamasis darbas turi būti kompleksinio pobūdžio ir apimti pasirinktą baigiamojo darbo temą.

To demonstrate the manager's influence on the business ethics and social responsibility. To show a correlation between the ethical leadership on the employees' behaviour and the reaction to unethical behaviour at work. To understand ethical decision making models, organizational culture, corporate social responsibility in the use of the benefits and importance.

Kurso metu analizuojama vadovavimo ideologija, sisteminis mąstymas ir idėjų generavimas; mokoma išlaikyti vadovavimo pusiausvyrą, kurti pažangią komandą, kurti ir realizuoti pažangaus vadovavimo sitemą organizacijoje, nagrinėjamas darbuotojų įtraukimas į sisteminį vadovavimą, analizuojamas globalus, etiškas, e-vadovavimas, organizacinis mokymas, analizuojama kaip pažangiais vadovavimo metodais grįstą vadovavimą pritaikyti versle.

Kurse studijuojamos politikos ir jos socialinės, kultūrinės, ekonominės, technologinės bei globalinės aplinkos sąveikos. Atsakoma į klausimą apie visuomenės politinės posistemės autonomiškumo laipsnį. Apibūdinama socialinė politinės valdžios prigimtis, jėgos ir politinės valdžios sklaidos ir koncentracijos priešprieša kultūrinės ir politinės įvairovės koreliacijos, pilietinės visuomenės ir valstybės sąsajos ir skirtys. Nagrinėjamos sistemos: moderniosios technologijos – ekonomika – politinė demokratija problemos. Aptariama globalizacijos įtaka politikai. Kurse aktualizuojama postkomunizmo politinės sociologijos problematika, nagrinėjamos Lietuvos politinės sociologijos aktualijos.

Lietuvos visuomenė, jos atskirų posistemių raidos dermės problema studijuojama modernybės tendencijų kontekste. Politika kurse apibūdinama plačiąja prasme kaip bendrų valios pastangų siekiant gerovės socialinė technologija. Atskiras dėmesys skiriamas visuomenės saviorganizacijai ir ne-valstybinės politikos sklaidai, individo socialinėms charakteristikoms pilietinės, o taip pat žinių visuomenės tapsmo aplinkoje. Įvertinamos pokomunistinės visuomenės ir valstybės kaitos aplinkybės ir galimybės. Lietuvos aktualijos nagrinėjamos įvertinant pirmyneigių visuomenių ir valstybių raidos, o taip pat globalizacijos tendencijas bei problemas.

Team leadership subject can be interesting for persons whose are involved in group activities or think that they should do that. Student’s knowledges will be in team creation and main aspects of leadership. They will know possible problems in creating team, they will know how to manage cultural and demographical differences, and they will find best leadership style and possibilities to use it with different people. In this subject students can better understand themselves, develop their leadership skills and to have some practical skills how to organize teamwork.

The program aims to educate students' communication skills. During the course, students are introduced to the concept of communication, types, levels and styles. Introducing the successful and unsuccessful communication criteria, manipulation methods, reflective and non reflective listening. Analyzing interpersonal communication, verbal messages, non-verbal language. Disclosed individual differences in communication, employee self-awareness techniques and benefits. Analyzing conflicts in the organization, causes and conflict solutions.

Kurso metu studentai diskutuos apie tarpdisciplininius akademinių žinių projektus, politikos ir administravimo dichotominius sprendimus viešojo administravimo klasikų ir naujausiuose teoriniuose darbuose. Išsamiai bus analizuojamos klasikinės biurokratijos, mokslinių principų, organizacinio humanizmo, sprendimų priėmimo, viešojo intereso teorijos. Taip pat bus charakterizuojamos naujosios viešosios vadybos, naujojo ir postmodernaus viešojo administravimo, gerojo valdymo bei valdysenos teorijos. Studentai mokysis įvertinti šiuolaikinių autorių teorinį indėlį į viešojo administravimo disciplinos plėtotę.

Kursas skirtas studentams tobulinti kompetencijas susijusias su viešosios politikos problemų identifikavimu, sprendimų formavimu ir priėmimu, įgyvendinimu bei vertinimu. Kursą baigusieji supras studijuojamas teorines schemas, mokės jas taikyti diskutuojant apie politiką. Taip pat įgis daugiau patirties rengti politikos analizės scenarijus. Studentų veikla bus organizuojama taikant probleminės paskaitos, citatų analizės, interpretacijų, diskusijų, atvejų studijų ir praktinių darbų metodus. Dirbdami porose studentai konstruos VP atvejų analizės projektus, teiks tyrimais grindžiamus siūlymus susijusius su VP tobulinimu. Taip pat bus atliekami pratimai, sprendžiami testai.

Kursas skirtas viešojo administravimo magistrantams siekiant įgalinti juos įsisavinti regionų valdysenos metodologinių žinių, įgyti patirties atlikti mokslinius tyrimus ir rengti tyrimų ataskaitas, reikšmingas regionų valdysenos srityje. Regionų valdysena susijusi su a) daugiapakopiu interesų koordinavimu tarp skirtingų jurisdikcijų; b) sanglaudos politikos plėtojimu, nukreiptu į c) darnų regionų vystymąsi. Siekiant suprasti konceptualiuosius regionų valdysenos aspektus ir įsisavinti jų tyrimo metodologinius instrumentus, šio kurso metu, nagrinėjami įvairūs fundamentaliųjų ir taikomojo pobūdžio tyrimų atvejai, iliustruojantys kiekybinius, kokybinius ir diskursyvius požiūrius.

Nagrinėjant ES politinę sistemą reikėtų suprasti ir platesnes temas, apimančias konfliktinę bei sutartą politiką. Pirmiausia tai suteiks mums atspirties tašką, nuo kurio pradėsime nagrinėti ES politinį procesą. Antra, tai padės mums identifikuoti dalyvių, įtrauktų į ES politiką, įvairovę bei suprasti, kaip jie kartu apibrėžia integracijos formą bei greitį. Ir galiausiai, tai primins mums, kad egzistuoja visa eilė įdomių klausimų apie galutinį Europos integracijos tašką. Ar mūsų kryptis yra Europos valstybė? Kiek demokratiška arba efektyvi ji turi būti?

Baigiamasis darbas atspindi bendrą absolvento akademinio išsilavinimo lygį. Darbe turi būti pademonstruotas sugebėjimas: (1) orientuotis tyrimo temos kontekste ir kvalifikuotai vertinti medžiagą ir jos kokybę; (2) atrinkti, struktūruoti ir apibendrinti sprendžiamos problemos teorinius, empirinius ir metodologinius komponentus, siekiant suformuoti nagrinėjamos temos ir jos probleminės raiškos ypatybių pristatymą, vietą ir reikšmę viešojo administravimo teorinių ar taikomųjų tyrimų kontekste; (3) korektiškai naudotis jau sukurtu tiriamos temos konceptualiu, empiriniu ir metodiniu įdirbiu ir proporcingai derinti teoriją ir faktus, metodologines abstrakcijas ir turiningas iliustracijas.

Kursas sutelkia dėmesį į žmogiškųjų išteklių valdymo praktiką ir svarbai verslo organizacijoms. Detaliai aptariami konceptualūs apibrėžimai ir jų taikymas organizacijų veikloje. Pagrindinės žmogiškųjų išteklių valdymo suvokimo temos siejamos su įdarbinimo ir atrankos, mokymo ir tobulinimo, veiklos valdymo ir vertinimo, kompensacijų, etikos ir darbo santykių valdymo klausimais.

Studijuojamos vidinio saugumo konceptualizacijos problemos ir vidinio saugumo ypatumai modernioje visuomenėje ir valstybėje, analizuojamas ryšis tarp politinio režimo pobūdžio ir vidinio saugumo politikos. Apibūdinamos vidinio saugumo politikos galimybės ir ribos. Išskiriamas humanitarinis ir socialinis saugumas. Nagrinėjamas "gerovės valstybės" vidinio saugumo potencialas, taip pat vidinio saugumo subpolitikos. Visose sando temose aktualizuojamos Lietuvos vidinio saugumo reikšmingos situacijos ir jų politinių sprendinių klausimai.

Šiuo kursu siekiama formuoti naują pasaulėžiūrą, kurios pagrindas darni visuomenė. Tai nagrinėjama analizuojant darnaus vystymosi ekonominius, ekologinius, socialinius aspektus. Analizuojami kultūriniai aspektai, akcentuojant skirtingų kultūrų darbuotojų įtraukimą į organizacijos valdymą per darnų vadovavimą. Pateikiami etiško sprendimo priėmimo modeliai, įmonių socialinės atsakomybės panaudojimo, etiško verslo taikymo praktikoje nauda.

Praktika — privaloma Klaipėdos Universiteto studijų proceso dalis, kurios metu studentai pagal specialybę dirba pasirinktoje praktikos institucijoje. Praktikos metu patikrinamos studijų metu įgytos žinios, jos pritaikomos bei tobulinamos praktinėje profesinėje veikloje. Praktikos pobūdis koreliuoja su jos atlikimo sferomis: ministerijos, Vyriausybės įstaigos, valstybės valdymo ir savivaldos institucijos, nevyriausybinės organizacijos, politinės partijos, mokslo ir tyrimų institucijos, spaudos leidinių redakcijos. Praktika vertinama diferencijuota įskaita, remiantis Praktikos ataskaita ir Praktikos atlikimo užduočių rezultatais.

Strategic management is a business discipline which is focused on the practical application of strategic techniques and the management of a company's strategic resources and activities. Strategic managers are often responsible for influencing the level, timing, and composition of customer demand accepted definition of the term. In part, this is because the role of a strategic manager can vary significantly based on a business' size, corporate culture, and industry context. Really understanding strategic and how to plan strategic strategies can build self-confidence and it can help to prepare students to take an active part in the business world. Understanding the text content can be deepened by the analysis and discussions on the specific cases.

Aim of the course — to master the basic strategies of innovation models and innovative strategies to realize the possibilities of applying models of organizational business practices. Students of subject tend to analyze innovation strategies, legal management features, type of protection, the application of R&D organizations, the activities of their solutions financing opportunities under different EU aid instruments.

Dalyko tikslas — pagilinti studentų žinias apie jūrų transporto įmonių (laivybos kompanijų ir uostų) ekonomiką, išmokyti analizuoti ir įvertinti jų veiklos ekonominį efektyvumą atskiro laivo, laivybos įmonės, uosto ir viso jūrų transporto sektoriaus mastais.

Pagrindinis tikslas — suteikti pagilintas žinias apie laivybos įmonių ekonomiką, išmokyti analizuoti ir įvertinti atskiro laivo ir visos laivybos įmonės veiklos ekonominį efektyvumą, optimizuoti jos investicinę politiką atsižvelgiant į jūrinių pervežimų rinkos konjunktūros prognozes.