Puslapis: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()

Studentai supažindinami su šiuolaikinėmis inovatyviomis edukacinėmis technologijomis ir metodais šeimos švietimo ir pagalbos procese. Analizuojami šeimos teoriniai, vaiko elgsenos ir gyvensenos konstruktyvūs bei destruktyvūs modeliai, aptariant konkrečias šeimos problemas bei identifikuojant šeimos ir vaiko socializacijos poreikius. Išryškinamos teorinės ir praktinės problemos šeimos ir vaiko teisių srityje, organizuojant savo srities paslaugų teikimą, stebint vaiko ir šeimos poreikius ir pasitenkinimą, įžvelgiant galimybes profesinių paslaugų plėtrai.

Mokslo tiriamasis darbas apima mokslinio darbo objekto pasirinkimą bei preliminarų temos formulavimą, mokslinės problemos apibrėžimą, tyrimo tikslų ir uždavinių numatymą, mokslinės literatūros (informacinės bazės) kaupimą bei pirminę mokslinių šaltinių analizę.

Kurso kontekste atskleidžiama karjeros projektavimo kaip socialinio fenomeno istorinė raida ir kultūrinė kaita, analizuojami svarbiausi karjeros projektavimo filosofiją grindžiantys principai, karjeros projektavimo ir profesinės karjeros tyrimų samprata, struktūra, tikslai ir uždaviniai; supažindinama su įvairiomis konsultavimo teorijomis bei jų konsultavimo strategijomis; analizuojami profesinės karjeros tyrimų metodai, siekiant padėti konsultuojamajam pažinti savo asmenybę ir situaciją darbo rinkoje; sudaromas profesinės karjeros tyrimų planas; studentai mokomi analizuoti profesinės karjeros tyrimus bei interpretuoti tyrimų duomenis.

Kurso metu atskleidžiami socialinės globos ir rūpybos teoriniai pagrindai. Išryškinama socialinės globos ir rūpybos sritis Lietuvoje lyginamuoju aspektu. Supažindinama su socialinės globos ir rūpybos taikomaisiais, socialiniais, teisiniais, pedagoginiais pagrindais, atskleidžiamos jos sisteminio funkcionavimo sąlygos mezo, mikro, makro lygmenimis, išryškinamos sąsajos tarp valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų.

Kursas skirtas psichologijos tyrimų metodologijos žinioms bei supratimui pagilinti ir tyrimo kompetencijoms ugdyti. Išklausę šį kursą, magistrantai žinos kiekybinių ir kokybinių tyrimų filosofines prielaidas, išmanys pagrindinius kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus, žinos, supras ir gebės taikyti daugiamatės statistinės analizės metodus, gebės planuoti ir atlikti mokslinį tyrimą, pasirinkti tyrimo problemą atitinkančius tyrimo metodus, gebės interpretuoti ir pristatyti tyrimo rezultatus, analizuoti mokslinio tyrimo procesą etiniu požiūriu, žinos ir supras, kaip kurti prevencijos ir korekcijos bei psichologinio švietimo programas, remiantis tyrimų rezultatais.

Kurso metu siekiamos plėtoti pedagoginės diagnostikos kompetencijos ir įgaunami tokie gebėjimai: pažinti ugdymosi procesą kaip sociokultūrinį fenomeną, naudojantis pedagoginės diagnostikos teorija ir metodika; taikyti individualias, adaptuotas ir standartizuotas pedagoginio proceso tyrimo programas; plėtoti informacinės-komunikacinės kultūros įgūdžius, taikyti naujas pedagoginių tyrimų idėjas, interpretuoti pedagoginio tyrimo duomenis; naudotis įvairiomis diagnozavimo technologijomis, korektiškai naudoti diagnostinius instrumentus; aktyviai ir kūrybiškai reaguoti į ugdymo proceso pokyčius, skatinti taikyti pedagoginius tyrimus, inovacijas pedagoginėje veikloje.

Kurso studijos vykdomos integruojant ugdymo teorijas ir filosofines koncepcijas. Studijuojantieji susipažįsta ugdymo tikrovės filosofiniu interpretavimu, filosofiniais ir socialiniais ugdymo parametrais, klasikinės bei laisvojo ugdymo paradigmų esme. Įgyja sistemą žinių iš ugdymo aksiologijos apie vertybių sistemas, jų pasirinkimo kriterijus, pažinimą kaip ugdymo fenomeną, filosofinę individualiojo pažinimo traktuotę. Pratybų metų studentai tobulina pasirengimą moksliškai pažinti socialinę tikrovę, ugdo filosofinį mąstymą, filosofiškai interpretuoja ugdymo faktus, stiprina savo vertybines orientacijas.

Kurso metu analizuojami veiksniai, darantys įtaką socializacijos aukų atsiradimui ir viktimizacijos proceso tęstinumui. Nagrinėjama vaikų aukų grupių situacija, jos diagnozavimo metodai bei koregavimo strategijos. Studentai mokomi tirti vaikų grupių viktimiškumą skatinančius faktorius, pagrindžiant socialinio pedagogo efektyviausius veiklos modelius prevencijos srityje. Analizuojama vaiko kaip asmenybės galimybių nuvertinimo situacijos ugdymo praktikoje. Ugdomas gebėjimas kūrybiškai taikyti socialinių pedagogų veiklos inovatyvias strategijas, teikiant pagalbą įvairioms vaikų viktimogeninėms grupėms, skatinant studentus ieškoti įvairesnių ugdymo proceso humanizavimo būdų.

Kurso tikslas - padėti magistrantams įsisavinti konsultavimo psichologijos tyrimo metodus ir ugdyti kompetencijas, reikalingas siekiant kokybiškai atlikti mokslinį tyrimą. Išklausę šį kursą, magistrantai žinos kiekybinių ir kokybinių tyrimų filosofines prielaidas, išmanys pagrindinius kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus, supras šių metodų derinimo ypatumus, žinos, supras ir gebės taikyti daugiamatės statistinės analizės metodus, gebės planuoti ir atlikti mokslinį tyrimą, pasirinkti tyrimo problemą atitinkančius tyrimo metodus, interpretuoti ir pristatyti tyrimo rezultatus, analizuoti mokslinio tyrimo procesą etiniu požiūriu, supras mokslo vaidmenį psichologiniame konsultavime.

Analizuojama lyderystės reiškinio teorinė ir metodologinė reikšmė. Gilinamasi į lyderystės teorijas ir teorinius modelius. Apibūdinama pasidalytosios lyderystės paradigma bei jos reikšmė socialinio pedagogo veiklai. Projektuojama socilainio pedagogo lyderystės kompetencija. Apibūdinami socialinio pedagogo - lyderio veiklos sritys, funkcijos. Apibrėžiami socialinės pedagoginės lyderystės principai sparčiai besikeičiančioje aplinkoje. Formuojamos vertybinės ir etinės socialinės pedagoginės lyderystės nuostatos.

Kurso autorius Julija Melnikova

Gebės plėtoti socialinio ugdymo teorijos žinias kaip integralaus mokslo teorinių (filosofinių, psichologinių, sociologinių) pamatų suvokimą, reikalingas socialinių pedagoginių problemų supratimui. Gebės panaudoti naujausias socialinio ugdymo teorijos žinias analizuojant vaikų socialinio ugdymo reiškinius ir jų valdymo šalyje aktualijas. Gebės analizuoti ir modeliuoti pozityvios socializacijos optimizavimo strategijas šalies socialinio ugdymo sistemos kontekste.

Studentai plėtos pedagogines, socialines, tyrimines kompetencijas, laiduojančias vaikų socialinio ugdymo valdymo ir pozityvios socializacijos optimizavimo technologijų pažinimą bei taikymą, savarankiškai vykdant socialinę pedagoginę veiklą švietimo institucijose. Analizuojamas socialinis darbas globos ir švietimo sistemoje, socialinės globos ir rūpybos, socialinio teisingumo švietime teoriniai pagrindai, aktuali problematika, užsienio ir šalies socialinės politikos ypatumai, socialinio pedagogo kompetencija.

Studentai ugdys gebėjimus projektuoti ir valdyti vaikų gerovės programas ir projektus, skirtus rizikos grupių, neįgaliųjų ir kt. asmenų socialinės integracijos optimizavimui ir vaikų pozityvios socializacijos proceso valdymui; analizuos socialines pedagogines strategijas, nukreiptas į vaikų socializacijos proceso normalizavimą per sveikatos, socialines, švietimo programas bei gilins vaikų socialinės gerovės programu rengimo metodologinius pagrindus socialinės pedagogikos ir socialinio darbo kontekste, jų realizavimo strategijas, inicijuoti jų įgyvendinimą nacionaliniu, regioniniu, instituciniu lygiu. Ugdomas studentų gebėjimas diagnozuoti vaikų poreikius, kurti koreguojancias programas.

Kurse analizuojami socialinio konsultavimo metodologiniai pagrindai, metodai, sąlygos. Išsamiai aptariamos sėkmingo individo socialinio, pedagoginio konsultavimo prielaidos, socialinių nuostatų formavimo ypatumai įvairiais amžiaus tarpsniais. Studentai tobulina pedagogines, socialines, tyrimines kompetencijas, laiduojančias vaikų socialinio ugdymo valdymo ir pozityvios socializacijos optimizavimo technologijų pažinimą bei taikymą, savarankiškai vykdant socialinę pedagoginę veiklą.

Kurso metu besimokantieji plėtos žinias apie žmonių migraciją sąlygojančius veiksnius, problemas, ugdysis gebėjimą kritiškai vertinti migracijos teorijas, jas taikyti vykdant socioedukacinį darbą su migrantų vaikais ir jų šeimomis, analizuos Europos Sąjungos ir Lietuvos mingrantų integracijos politiką, pilietinio aktyvumo, emigrantų įtraukimo į švietimo sistemą, darbo rinką strategijas. Studentai kūrybiškai taikydami įgytas žinias modeliuos socioedukacinio darbo su migrantais šeimoje, ugdymo institucijoje ir bendruomenėje programas, skirtas migrantų socialinės integracijos ir tarpkultūrinio ugdymo optimizavimui visuomenėje.

Studentai mokosi numatyti įvairaus lygio švietimą bendruomenėje. Išskiriamos teritorinės bendruomenės centro kaip neformalios socialinio ugdymo sistemos galimybės, apibrėžiant jo veiklos specifines sritis. Tobulinamas studentų gebėjimas analizuoti teritorinės bendruomenės veiklos strategijas, sprendžiant rizikos grupių ugdytinių socialinės adaptacijos, integracijos bei bendruomenės narių ugdymo problemas. Daug dėmesio skiriama ugdymo institucijos ir socialinių partnerių bendruomenėje (nevyriausybinės organizacijos, vaikų klubai, laisvalaikio centrai, pagalbos tarnybos, bažnyčia, policija ir kt. ) integracinių ryšių ir partnerystės tinklo kūrimo nagrinėjimui.

Puslapis: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()