Puslapis: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()

Kurso tikslas – suteikti studentams žinių apie sveiką gyvenimo būdą ir jį determinuojančius veiksnius, sveikatos stiprinimo priemones ir būdus, sveikatos saviugdą. Analizuoti ir vertinti sveikos gyvensenos ypatumus, formuoti moksleivių vertybines nuostatas, spręsti sveikatos palaikymo ir jos ugdymo problemas ugdymo institucijoje, šeimoje ir šiuolaikinėje socialinėje terpėje.

Dalyko studijų metu studentai supažindinami su edukacinių renginių klasifikacija ir formomis, jų organizavimo ypatumais bei specifika, mokomasi kurti renginio scenarijų, planuoti, organizuoti ir pravesti renginį, atsižvelgiant į vaikų amžių, jų pomėgius ir poreikius ir kt.

Dalyko studijų metu studentai supažindinami su žmogaus kūno sandarą ir judėjimo biomechaninėmis savybėmis. Aptariamos žmogaus kūno sistemų funkcijos ir reguliacijos mechanizmai, biomechaninės žmogaus kūno savybės. Po šio kurso studentai geba skirti žmogaus kūno dalis ir paaiškinti organų atliekamąs funkcijas, įgyja praktinių įgūdžių analizuoti ir taisyti netaisyklingą judesio atlikimo techniką parenkant pratimus.

Studentai supažindinami su tinklinio žaidimo istorija, jo raida Lietuvoje. Mokomasi tinklinio žaidimo technikos, t. y. stovėsenos, judėjimo būdų, sustojimo, perdavimo, puolamojo smūgio, padavimų bei užtvaros technikos bei mokymo metodikos; mokomasi bei tobulinama puolimo bei gynybos taktika. Analizuojamos tinklinio žaidimo taisyklės, teisėjavimo specifika, varžybų pravedimo sistemos bei mokomasi teisėjauti, pildyti varžybų protokolus.

kurso aprašas

Pateikiama sporto šakų: futbolo, rankinio vystimosi raida, istorinė apžvalga ir charakteristikos. Supažindinama ir mokoma pagrindinių žaidimų technikos veiksmų atlikimo būdų. Nagrinėjamos futbolo, rankinio mokymo metodikos. Aptariami futbolo, rankinio sporto šakų ypatumai. Parenkami pratimų kompleksai skirti futbolo, rankinio sporto šakų sėkmingam technikos elementų įvaldymui ir tobulinimui. Analizuojamos taisyklės, teisėjavimo specifika, varžybų pravedimo sistemos, supažindinama su futbolo, rankinio sporto šakose naudojamu inventoriumi.

Studentai susipažįsta su profesinio ugdymo pagrindais, išmoksta sudaryti profesiogramas, nustatyti pasirengimo profesinei veiklai lygmenį įvairiais diagnostikos testais. Aptariami pasirengimo profesinei veiklai kriterijai. Apibūdinama profesinė etika ir meistriškumas, profesinio rengimo sistemos, kvalifikacijos tobulinimas, perkvalifikavimas. Aptariamos profesinės komunikacijos problemos.

Studentai susipažįsta su profesinės pedagogikos pagrindais, išmoksta sudaryti profesiogramas, nustatyti pasirengimo profesinei veiklai lygmenį įvairiais diagnostikos testais. Aptariami pasirengimo profesinei veiklai kriterijai. Apibūdinama profesinė etika ir meistriškumas, profesinio rengimo sistemos, kvalifikacijos tobulinimas, perkvalifikavimas. Supažindinama su informacijos įsisavinimo technologijomis, darbo vertybių internalizacija. Aptariamos profesinės komunikacijos problemos. Sudaroma CV, supažindinama su portfolio struktūra.

Kurso metu siekiamos plėtoti pedagoginės diagnostikos kompetencijos ir įgaunami tokie gebėjimai: pažinti ugdymosi procesą kaip sociokultūrinį fenomeną, naudojantis pedagoginės diagnostikos teorija ir metodika; taikyti individualias, adaptuotas ir standartizuotas pedagoginio proceso tyrimo programas; plėtoti informacinės-komunikacinės kultūros įgūdžius, taikyti naujas pedagoginių tyrimų idėjas, interpretuoti pedagoginio tyrimo duomenis; naudotis įvairiomis diagnozavimo technologijomis, korektiškai naudoti diagnostinius instrumentus; aktyviai ir kūrybiškai reaguoti į ugdymo proceso pokyčius, skatinti taikyti pedagoginius tyrimus, inovacijas pedagoginėje veikloje.

Studijuojant kursą supažindinama su ugdymo technologijų priešmokykliniame amžiuje samprata, teoriniais pagrindais, priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų plėtotės galimybėmis. Atskleidžiama ugdymo technologijų įvaldymo metodika, pateikiami individualizuotų programų priešmokykliniame amžiuje sudarymo metodiniai pagrindai, ugdymo turinio atranka ir įgyvendinimo galimybės. Ugdomas studentų gebėjimas taikyti pažangiausias ugdymo technologijas dirbant priešmokyklinėse grupėse.

Studentams atskleidžiama pedagoginių tyrimų esmė, tyrimo objekto struktūra ir tyrimo objektų įvairovė. Teikiama žinių apie tyrimų metodus, tyrimų tipus ir tyrimo procedūras, duomenų rinkimo, sisteminimo, interpretavimo ir įvertinimo būdus. Atskleidžiama rašto darbo struktūra, komponentų loginio ryšio svarba, tyrimų etikos principų esmė. Apibūdinami reikalavimai rašto darbo apiforminimui, kalbos kultūrai, apimčiai. Teorinės paskaitos ir praktikumai skirti studentams susipažinti su tyrimo planavimu, jo vykdymo taisyklėmis ir pagrindiniais principais, tyrimo tikslo ir uždavinių formulavimo ypatumais, tyrimų duomenų rinkimu, sisteminimu, analizavimu ir pateikimu.

Kurso metu studijuojantieji supažindinami su pedagoginės diagnostikos teoriniais pagrindais. Išmoksta metodologiškai pagrįsti ir praktiškai naudoti diagnostikos instrumentus ugdymo reiškiniams tirti.

Kursas skirtas atskleisti priešmokyklinio ugdymo sampratą, teorinius pagrindus, šiuolaikines problemas, tikslus, uždavinius. Parengti studentus ugdyti priešmokyklinio amžiaus vaikus. Supažindinti studentus su priešmokyklinio amžiaus vaiko fizinio, protinio, socialinio, emocinio vystymosi ypatumais. Analizuojamos individualaus ugdymo galimybės, įgyjami ugdymo metodikos pagrindai. Studijuojantieji mokosi pažinti vaiko kultūrą, išmoksta mokomųjų žaidimų, aplinkos tyrinėjimo būdų, veiklų integravimo technologijų, individualizuoto mokymo(si) programų sudarymo, įgyja gebėjimus rengti vaikus mokyklai.

Pedagoginės diagnostikos pagrindų kurso metu studijuojantieji supažindinami su pedagoginės diagnostikos samprata, paskirtimi ir vieta edukologijos mokslų sistemoje. Studijuojantieji išmoksta analizuoti diagnostinius instrumentus, įvertinti jų validumą bei standartiškumą, skatinami laikytis etinių diagnozavimo reikalavimų. Išbando didaktinės bei auklėjimo diagnostikos priemones, ugdomi studijuojančiųjų gebėjimai sudaryti bei įvertinti įvairaus tipo testus, atlikti ugdomojo proceso tikslų diagnostinę patikrą bei atlikti prognostinę funkciją.

Akredituota Sorry, your browser does not support inline SVG.

Atskleidžiama kūdikystės ir ankstyvosios vaikystės pedagogikos samprata, struktūra, tikslai, uždaviniai. Nagrinėjami vystymosi dėsningumai kūdikystės ir ankstyvosios vaikystės periodais. Atskleidžiamos ugdymosi prielaidos ir ypatumai. Analizuojama sociokultūrinės aplinkos įtaka ir ryšio su motina svarba vaiko vystymuisi; pedagoginės sąveikos strategija ir taktika įvairiais kūdikystės ir ankstyvosios vaikystės etapais. Studijuojantieji skatinami įgyti vaiko priežiūros ir globos pagrindus, išmokti organizuoti vaiko veiklą ir bendravimą su juo, gebėti kurti ugdomąją aplinką, kuri užtikrintų optimalų vaiko vystymąsi.

Tai specialybės terminijos anglų kalba B2 kurso, skirto kūno kultūros ir sporto pedagogikos specialybės studentams, tąsa. Siekiama tobulinti specialybės anglų kalbos kalbines kompetencijas pagal B2 mokėjimo lygį. Tobulinamas gebėjimas veiksmingai ir taisyklingai vartoti anglų kalbąspecialybės tematika; plėsti individualų profesinį žodyną; parengti aktualios profesinės informacijos pristatymą raštu ir žodžiu.Toliau tobulinami akademinio rašymo gebėjimai.

Absolventas turi teorinių žinių apie Lietuvos etnografinių regionų liaudies meną – sakralinę vaizduojamąją liaudies dailę, paprotinės ir taikomosios dekoratyvinės dailės dirbinius. Žino ornamento elementų simbolių prasmes. Orientuojasi tautinio kostiumo problemų rate, atpažįsta juostų audimo būdus, raštų ir spalvų derinimo regioninius skirtumus, komplektuoja visų Lietuvos regionų tautinius kostiumus. Geba įvertinti liaudies meno dirbinių ir tautinio kostiumo paskirtį tradiciniuose papročiuose ir šventėse. Žino rašytinių šaltinių duomenis apie lietuvių liaudies meną. Turi dainavimo, muzikavimo, taikomosios dekoratyvinės dailės dirbinių gaminimo, sakytinio folkloro interpretavimo įgūdžių.

Teologijos, istorijos, kalbų (lotynų, hebrajų, graikų) ir bendrauniversitetinių disciplinų išplėstinės programos, konspektai ir metodinė medžiaga.

Lietuvių kalbos, literatūros ir bendrauniversitetinių disciplinų išplėstinės programos, konspektai ir metodinė medžiaga

Puslapis: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()