Puslapis: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()

Pristatoma vadybos mokslo raida,  administravimo, vadybos, valdymo, vadovavimo esmė, analizuojami administracijos veiklos principai, organizacijos samprata ir jos valdymo struktūra, darbuotojų funkcijų pasiskirstymo reglamentavimas vadybos teorijoje bei nagrinėjami ikimokyklinių ugdymo įstaigų administravimo ir vadybos ypatumai. Analizuojami vadybinių funkcijų (planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės) taikymo ypatumai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, vadovo savybės ir funkcijos, jų vaidmenys ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, atskleidžiami komandinio, projektinio darbo ypatumai. Mokomasi planuoti, vertinti ir numatyti tobulinimosi veiksnius savo profesinėje ir įstaigos veikloje.

Dalyko kursas skirtas supažindinti studentus su lengvosios atletikos istorija, rungtimis ir jų technika, mokymo ypatumais. Analizuojamos Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programas (2008) bei jų 10 priedas „Kūno kultūra“ (Lengvoji atletika) bei Vidurinio ugdymo bendrosios programos (2011), mokomasi parengti lengvosios atletikos pamokos planą – konspektą, formuluoti ugdymo(si) tikslus ir uždavinius, atrinkti metodus, tinkamus ugdymo(si) tikslams pasiekti, parengti įdomų bei mokiniams patrauklų, saugumo reikalavimus atitinkantį ugdymo turinį. Pratybų metu mokomasi atlikti lengvosios atletikos atskirų rungčių technikos veiksmus, pravesti lengvosios atletikos pamoką, teisėjauti lengvosios atletikos varžybose.

Studentai supažindinami su tinklinio žaidimo istorija, jo raida Lietuvoje. Mokomasi tinklinio žaidimo technikos, t. y. stovėsenos, judėjimo būdų, sustojimo, perdavimo, puolamojo smūgio, padavimų bei užtvaros technikos bei mokymo metodikos; mokomasi bei tobulinama puolimo bei gynybos taktika. Analizuojamos tinklinio žaidimo taisyklės, teisėjavimo specifika, varžybų pravedimo sistemos bei mokomasi teisėjauti, pildyti varžybų protokolus.

kurso aprašas

Dalykas skirtas studentus supažindinti su kūno kultūros ir sporto terminais, sąvokomis. Studentams suteikti žinių apie bendruosius fizinio ugdymo dėsningumus ir didaktinius fizinio ugdymo(si) principus. Ugdyti studentų gebėjimą sėkmingai organizuoti fizinio ugdymo procesą ir individualizuoti fizinio ugdymo turinį atsižvelgiant į mokinių poreikius, amžių ir fizinį pajėgumą.

Kurso autorius Rolandas Jančiauskas

Kūno kultūros psichologijos pagrindų kursas skirtas įgyti žinių apie žmogaus psichiką, kuri pasireiškia, formuojasi ir tobulėja specifinėmis kūno kultūros sąlygomis. Studentai supažindinami su pagrindinėmis psichologinio rengimo sritimis, nagrinėjama fizinio aktyvumo motyvacija, asmenybės formavimas kūno kultūros priemonėmis, sporte reikalingų savybių ugdymas, bendravimo, vadovavimo, dėmesio, konfliktų valdymo, pasitikėjimo savimi ir tikslų kėlimo įgūdžiai, emocinės sferos ir streso reguliavimo būdai. Susipažįstama su palankaus psichologinio klimato kūrimo specifika kūno kultūros pamokų metu, pateikiamos praktinės psichologinių įgūdžių lavinimo užduotys.

Studijų dalyko turinys įgalina suvokti jaunimo organizacijų ir judėjimų sampratą, siekius, pagrindinius veiklos tikslus bei uždavinius pasaulyje ir Lietuvoje. Kurse apžvelgiamos Lietuvos jaunimo organizacijų (skautų, šaulių, ateitininkų, gediminaičių, kudirkaičių ir kt.) veiklos užuomazgos, jų raida. Akcentuojama aktyvi jų veikla bei nuopelnai 1918-1940 m.m., atkreipiant dėmesį į susiklosčiusias politines Lietuvos aplinkybes. Pateikiama dabartinių organizacijų klasifikacija (skėtinės, kultūrinės, katalikiškos, politinės, švietėjiškos, pilietinės, socialinės, ekologinės, profesinės, studentiškos). Išryškinami jaunimo organizacijų struktūriniai aspektai. Nušviečiama jaunimo organizacijų strateginės nuostatos valstybės politikos atžvilgiu.

Studijuojant šį dalyką analizuojamas ugdymas kaip sąveika, atskleidžiama mokymo ir auklėjimo esmė, šių procesų struktūriniai komponentai, mokymo ir auklėjimo siekiai, principai, turinys, metodai; atskleidžiamos Europos ir Lietuvos ugdymo mokslo ištakos bei raidos ypatumai, skirtingas filosofinis ugdymo teorijų pagrindas. Šaltinių studijavimas padeda studentams suvokti ugdymo mokslo pažangos, ugdomosios veiklos kokybę lemiančius veiksnius. Formuojamas būsimųjų socialinių, vaikystės, kūno kultūros ir sporto pedagogų, religijos pedagogų ir psichologų gebėjimas filosofiškai analizuoti šiuolaikinius ugdymo reiškinius, identifikuojant dabarties iššūkių visuomenei aktualias ugdymo vertybes.

Pateiktas akreditavimui Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kursas skirtas suteikti studentui specialių žinių apie olimpines vertybes sporte, jų vietą kultūroje. Kurso metu studentai supažindinami su Olimpine chartija, olimpizmo sąvoka, olimpizmo idėjomis ir jų atgaivinimu, Pjero de Kuberteno veikla. Aptariami olimpinio sąjūdžio, kilnaus elgesio (Fair Play) pagrindiniai idealai ir vertybės. Suteikiama žinių apie olimpinę simboliką, kilnų žaidimą ir jo sudėtines dalis. Analizuojamos Lietuvos, Europos ir kitų pasaulio šalių parengtos olimpinio ugdymo programos mokiniams. Nagrinėjamos olimpinio judėjimo Lietuvoje ir pasaulyje problemos.

Pateikiama sporto šakų: futbolo, rankinio vystimosi raida, istorinė apžvalga ir charakteristikos. Supažindinama ir mokoma pagrindinių žaidimų technikos veiksmų atlikimo būdų. Nagrinėjamos futbolo, rankinio mokymo metodikos. Aptariami futbolo, rankinio sporto šakų ypatumai. Parenkami pratimų kompleksai skirti futbolo, rankinio sporto šakų sėkmingam technikos elementų įvaldymui ir tobulinimui. Analizuojamos taisyklės, teisėjavimo specifika, varžybų pravedimo sistemos, supažindinama su futbolo, rankinio sporto šakose naudojamu inventoriumi.

Šio kurso metu studentai bus supažindinami su karjeros samprata, pedagogo karjeros ypatumais. Kurso metu bus nagrinėjami aktualūs pedagogo karjerą reglamentuojantys dokumentai, analizuojama pedagogų veikla ir jos tobulinimo galimybės. Studentai bus supažindinami su pašaukimo, saviugdos, kūrybiškumo reikšme ir įtaka pedagogo karjeros raidai; apžvelgiama nuolatinio mokymosi reikšmė bei pedagogo karjeros galimybės ES.

Suteikti žinių apie ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinių gebėjimų raidos dėsningumus, taikomus metodus ir veiklos būdus. Supažindinti su vaikų dainuojamojo balso ypatumais, vokalinių pratybų svarba ir specifika. Supažindinti su senosiomis lietuvių pasakomis su dainuojamais intarpais, mokytis juos improvizuoti. Atskleisti lietuvių ir kitų tautų dainų vaikams grožį ir prasmingumą. Supažindinti su įvairių tautų vaikų dainų ir muzikinių žaidimų pavyzdžiais, išmokyti orientuotis repertuaro gausoje. Mokyti meninės repertuaro interpretacijos, kūrybiškai taikant instrumentinius intarpus, rečitatyvą, instrumentinį pritarimą.

Kurso metu studentai įgis žinių apie ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinių gebėjimų raidos dėsningumus, taikomus metodus ir veiklos būdus. Susipažins su vaikų dainuojamojo balso ypatumais, vokalinių pratybų svarba ir specifika.Taip pat susipažins su senosiomis lietuvių pasakomis su dainuojamais intarpais, mokysis juos improvizuoti. Mokysis atskleisti lietuvių ir kitų tautų dainų vaikams grožį ir prasmingumą. Susipažins su įvairių tautų vaikų dainų ir muzikinių žaidimų pavyzdžiais, išmoks orientuotis repertuaro gausoje, mokysis atrinkti meniškai vertingiausius kūrinius. Mokysis meninės repertuaro interpretacijos, kūrybiškai taikant instrumentinius intarpus, rečitatyvą, individualų ir ansamblinį instrumentinį pritarimą. Gebės ugdyti vaikų kūrybiškumą, lavinti balsą, judesio koordinaciją,vaidybinius gebėjimus, ugdysis menines, kūrybiškumo, komunikacines, bendrakultūrines kompetencijas.

Kurso metu studentams sudaromo sąlygos įsisavinti teorinius žaidimų kilmės ir raidos pagrindus, mokytis tikslingai parinkti ir organizuoti žaidimus ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurti žaidimams žaisti palankią aplinką, mokytis žaisti įvairius žaidimus, bendrauti, bendradarbiauti ir žaisti žaidimus su ikimokyklinio amžiaus vaikais.

Dalyko studijų metu siekiama, kad studentai susipažintų su pažinimo ir socialinės kompetencijos ugdymo teoriniais pagrindais bei įgytų vaikų vystymosi vertinimo, pažintinės ir socialinės veiklos modeliavimo ir valdymo įgūdžių.Siekiama plėtoti studento kompetencijas aplinkos pažinimo ir socialinio ugdymo srityje, padėti būsimiems pedagogams suprasti ikimokyklinės, priešmokyklinės veiklos bei pradinio gamtos, matematikos, socialinio ugdymo tikslų, turinio ir metodų kaitą, jų tarpusavio sąsajas ir priežastinius ryšius. Išklausę kursą studentai įgis mokinių pažinimo veiklos organizavimo įgūdžių, gebės įvairias aplinkos pažinimo bei socialinio ugdymo formas taikyti praktikoje.

Šiuo kursu siekiama supažindinti studentus su vaikiškų muzikos instrumentų įvairove, ugdyti gebėjimą kūrybiškai juos naudoti, taikant ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos dėsningumus atitinkančius metodus ir veiklos būdus. Ugdyti gebėjimą savarankiškai atsirinkti meniškai vertingą repertuarą, mokėti pasigaminti paprastus instrumentus muzikavimui, naudojant gamtinę medžiagą. Ugdyti gebėjimą dirbti komandoje, nedidelėmis grupėmis ir individualiai.

Kurso metu ugdomos vaikų gerovės projektų modeliavimo, rengimo, vadybos kompetencijos.

Kurso tikslas – padėti studentams suvokti suaugusių socialinio-pedagoginio švietimo esmę, paskirtį, formas, metodus, dėsningumus. Kurso paskirtis – ugdyti požiūrį į šiuolaikinio, „aktyvaus“, neformalaus suaugusių švietimo plėtojimą (-si), kaip sąlygą socialinių-pedagoginių problemų sprendimui.

Kurso autorius Julija Melnikova

Dalyko studijų metu bakalaurai susipažįsta su socialinės pedagogikos mokslo ir praktinės veiklos raida, vaikų ir jaunimo socializacijos ypatumais, išsamiai susipažįsta su socialinio ugdymo ypatumais įvairiuose  socialiniuose kontekstuose.  Paskaitų metu gilinasi į aktualių socialinės pedagogikos, socialinio ugdymo problemų esmę, socialinės pedagoginės veiklos technologijas ir jų praktinį taikymą švietimo, vaikų globos institucijose ir bendruomenėje, aiškinasi socialinio pedagogo profesinės veiklos specifiką, jos struktūrą, veiklos funkcijas ir socialinius vaidmenis, asmenybės bruožus ir profesinę kompetenciją.

Studentai supažindinami su mokymo proceso teorijomis, analizuojama ugdymo proceso dalyvių sąveika ir veikla.

Puslapis: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()