Puslapis: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()

Besimokantieji supažins su įvairiomis sociologijos teorijomis ir jų taikymo galimybėmis gerinant socioedukacinių paslaugų vaikams ir jaunimui kokybę. Studentams bus sudaromos sąlygos analizuoti ugdymo kaip formalios socialinės sistemos ypatumus, jo įtaką individualiai ir socialinei pažangai, patekimo į formalaus ugdymo sistemą socialinius aspektus (lyčių, rasių, religijų, kultūrų, socialinės kilmės ir kt. atžvilgiais). Tobulinimas studentų gebėjimas vertinti vaikų ir jaunimo skirtingų socialinių grupių gyvenimo kokybę ir jų raišką bei numatyti švietimo ir socialinės politikos kaitos būtinybę bei socioedukacinių paslaugų plėtrą siekiant socialinio mobilumo.

Kursas skirtas psichologijos tyrimų metodologijos žinioms pagilinti ir tyrimo kompetencijoms ugdyti. Nagrinėjama tyrimo metodologijos samprata, atskleidžiama mokslinio tyrimo esmė, paskirtis bei uždaviniai. Analizuojami mokslinio tyrimo etapai, principai bei planavimas. Susipažįstama su kiekybinių ir kokybinių tyrimų .metodologija, atskleidžiamos jų filosofinės prielaidos. Nagrinėjami kokybinių tyrimų metodai, jų pasirinkimo sprendžiant mokslines problemas kriterijai, duomenų rinkimo ir analizės strategijos. Antroji kurso dalis skirta pagilinti statistinės duomenų analizės žinias bei įsisavinti daugiamatės statistinės analizės metodus.

Literatūros, mokslinių tyrimų ir norminių dokumentų analizės pagrindu studentams pristatoma neformaliojo vaikų ugdymo raida, analizuojamos neformaliojo vaikų fizinio ugdymo (NFU) organizavimo Lietuvoje bei Europoje teorinės ir prakseologinės dimensijos, atskleidžiama NFU reikšmė vaikui bei visuomenei. Dalyko struktūra ir dėstymo metodai įgalina ne tik supažindinti studentus su teorinėmis NFU idėjomis bet ir plėtoja kritinio mąstymo, komandinio darbo problemų sprendimo gebėjimus. Pratybų metu įtvirtinamos žinios apie NFU programų rengimo metodiką bei jų įgyvendinimo ypatumus. Parengiamas renginio projektas ir jis realizuojamas praktinėje veikloje.

Kurso tikslas – padėti studentams suvokti suaugusių socialinio-pedagoginio švietimo esmę, paskirtį, formas, metodus, dėsningumus. Kurso paskirtis – ugdyti požiūrį į šiuolaikinio, „aktyvaus“, neformalaus suaugusių švietimo plėtojimą (-si), kaip sąlygą socialinių-pedagoginių problemų sprendimui.

Kurso autorius Julija Melnikova

Kurso metu studentai įgis žinių apie ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinių gebėjimų raidos dėsningumus, taikomus metodus ir veiklos būdus. Susipažins su vaikų dainuojamojo balso ypatumais, vokalinių pratybų svarba ir specifika.Taip pat susipažins su senosiomis lietuvių pasakomis su dainuojamais intarpais, mokysis juos improvizuoti. Mokysis atskleisti lietuvių ir kitų tautų dainų vaikams grožį ir prasmingumą. Susipažins su įvairių tautų vaikų dainų ir muzikinių žaidimų pavyzdžiais, išmoks orientuotis repertuaro gausoje, mokysis atrinkti meniškai vertingiausius kūrinius. Mokysis meninės repertuaro interpretacijos, kūrybiškai taikant instrumentinius intarpus, rečitatyvą, individualų ir ansamblinį instrumentinį pritarimą. Gebės ugdyti vaikų kūrybiškumą, lavinti balsą, judesio koordinaciją,vaidybinius gebėjimus, ugdysis menines, kūrybiškumo, komunikacines, bendrakultūrines kompetencijas.

Kursas skirtas suteikti studentui specialių žinių apie olimpines vertybes sporte, jų vietą kultūroje. Kurso metu studentai supažindinami su Olimpine chartija, olimpizmo sąvoka, olimpizmo idėjomis ir jų atgaivinimu, Pjero de Kuberteno veikla. Aptariami olimpinio sąjūdžio, kilnaus elgesio (Fair Play) pagrindiniai idealai ir vertybės. Suteikiama žinių apie olimpinę simboliką, kilnų žaidimą ir jo sudėtines dalis. Analizuojamos Lietuvos, Europos ir kitų pasaulio šalių parengtos olimpinio ugdymo programos mokiniams. Nagrinėjamos olimpinio judėjimo Lietuvoje ir pasaulyje problemos.

Gebėjimas taikyti sportinės treniruotės planavimo teorines žinias sudarant trumpalaikius ir ilgalaikius fizinio ugdymo planus. Vykdyti fizinio ugdymo procesą, taikant įvairius mokymo metodus ir priemones, individualizuoti ugdymo turinį, kūrybiškai organizuoti fizinio ugdymo užsiėmimus.

Kurso autorius Genovaitė Avižonienė

Kūno kultūros psichologijos pagrindų kursas skirtas įgyti žinių apie žmogaus psichiką, kuri pasireiškia, formuojasi ir tobulėja specifinėmis kūno kultūros sąlygomis. Studentai supažindinami su pagrindinėmis psichologinio rengimo sritimis, nagrinėjama fizinio aktyvumo motyvacija, asmenybės formavimas kūno kultūros priemonėmis, sporte reikalingų savybių ugdymas, bendravimo, vadovavimo, dėmesio, konfliktų valdymo, pasitikėjimo savimi ir tikslų kėlimo įgūdžiai, emocinės sferos ir streso reguliavimo būdai. Susipažįstama su palankaus psichologinio klimato kūrimo specifika kūno kultūros pamokų metu, pateikiamos praktinės psichologinių įgūdžių lavinimo užduotys.

Dalykas skirtas studentus supažindinti su kūno kultūros ir sporto terminais, sąvokomis. Studentams suteikti žinių apie bendruosius fizinio ugdymo dėsningumus ir didaktinius fizinio ugdymo(si) principus. Ugdyti studentų gebėjimą sėkmingai organizuoti fizinio ugdymo procesą ir individualizuoti fizinio ugdymo turinį atsižvelgiant į mokinių poreikius, amžių ir fizinį pajėgumą.

Kurso autorius Rolandas Jančiauskas

Dalyko kursas skirtas supažindinti studentus su lengvosios atletikos istorija, rungtimis ir jų technika, mokymo ypatumais. Analizuojamos Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programas (2008) bei jų 10 priedas „Kūno kultūra“ (Lengvoji atletika) bei Vidurinio ugdymo bendrosios programos (2011), mokomasi parengti lengvosios atletikos pamokos planą – konspektą, formuluoti ugdymo(si) tikslus ir uždavinius, atrinkti metodus, tinkamus ugdymo(si) tikslams pasiekti, parengti įdomų bei mokiniams patrauklų, saugumo reikalavimus atitinkantį ugdymo turinį. Pratybų metu mokomasi atlikti lengvosios atletikos atskirų rungčių technikos veiksmus, pravesti lengvosios atletikos pamoką, teisėjauti lengvosios atletikos varžybose.

Pristatoma vadybos mokslo raida,  administravimo, vadybos, valdymo, vadovavimo esmė, analizuojami administracijos veiklos principai, organizacijos samprata ir jos valdymo struktūra, darbuotojų funkcijų pasiskirstymo reglamentavimas vadybos teorijoje bei nagrinėjami ikimokyklinių ugdymo įstaigų administravimo ir vadybos ypatumai. Analizuojami vadybinių funkcijų (planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės) taikymo ypatumai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, vadovo savybės ir funkcijos, jų vaidmenys ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, atskleidžiami komandinio, projektinio darbo ypatumai. Mokomasi planuoti, vertinti ir numatyti tobulinimosi veiksnius savo profesinėje ir įstaigos veikloje.

Tai pasirenkamas dalykas, kurio metu ugdoma tarpkultūrinė kompetencija. Integruojant teorinius ir praktinius užsiėmimus studentai supažindinami su tarpkultūrinės kompetencijos sampratą; su tarpkultūrinės kompetencijos struktūra; gilinamos tarpkultūrinės žinios, kurios padės analizuoti savo patirtį, giliau pažvelgti į save, brandinti save kaip asmenybę, mokytis efektyviai bendrauti tarpkultūrinėse situacijose, toleruoti kitus daugiakultūrinėje visuomenėje, analizuoti ir adekvačiai suprasti skirtingus kultūrinius kontekstus, interpretuoti kitos kultūros įvykius ir susieti tai su savo kultūros įvykiais, atpažinti ir paaiškinti nesusipratimų sritis, mokytis spręsti ir išvengti konfliktų.

Tikslas - padėti suprasti pažinimo kompetencijos ugdymo ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse bei pradinėse klasėse tikslų, turinio ir metodų kaitą, jų sąsajas ir ryšius. Išklausę kursą studentai gebės suvokti pažinimo kompetencijos ugdymo ypatumus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėse įvairiose pedagoginėse sistemose. Susipažins su ugdymo metodų bei formų įvairovėje bei praktikuosis juos kūrybiškai taikyti praktinėje pedagoginėje veikloje. Pažintinės veiklos organizavimo įgūdžiai įtvirtinami konstruojant edukacinius projektus, stebint, analizuojant ir organizuojant vaikų pažintinę veiklą ikimokyklinėse įstaigose.

Kursas skirtas ugdyti ir didinti studentų meninę kompetenciją, atskleisti jos svarbą šiuolaikiniame vaikų ugdyme. Studentams pateikiamos teorinės žinios apie meną, jo rūšis, dalykinę bei ugdymo specifiką. Analizuojami meninės kompetencijos ugdymo ypatumai ankstyvajame, ikimokykliniame bei priešmokykliniame amžiuje. Supažindinama su vaikų meninio ugdymo metodais, formomis, tautiniais meninių kompetencijų ugdymo aspektai. Ugdoma studentų kompetencija praktinėje meninėje veikloje, taikant įvairias meninės išraiškos priemones, jų integravimo galimybes; mokoma pedagoginio proceso metu skleisti vaikų menines kompetencijas.

Studentai susipažins su socialumo kompetencijos ugdymo pagrindais, analizuos socialinės kompetencijos sampratą, struktūrą, požymių sistemą; kompetencijos turiniu: vertybinėmis nuostatomis, gebėjimais, žiniomis ir supratimu. Socializacijos fenomenu. Vaikų socialine kompetencija, situaciniu elgesiu bei kognityvinės-socialinės elgsenos struktūra.

Supažindinama su ikimokyklinės ugdymo įstaigos administravimo samprata, tikslais, uždaviniais, principais, vadybinėmis funkcijomis, su ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklą, reglamentuojančiais dokumentais. Analizuojami pedagogų atestacijos nuostatai, auklėtojo pareigybės aprašas. Mokomasi efektyviai organizuoti ir pravesti susirinkimus, spręsti kylančius konfliktus, priimti sprendimus, dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti su vaiko šeima, kitomis ugdymo, priežiūros ir pagalbos paslaugas teikiančiomis institucijomis, specialistais, taisyklingai rengti dokumentus. Apžvelgiami karjeros projektavimo ypatumai, mokomasi planuoti, vertinti ir tobulinti savo profesinę ir įstaigos veiklą.

Akredituota Sorry, your browser does not support inline SVG.

Sporto psichologijos pagrindų kursas skirtas supažindinti studentus su sporto psichologijos mokslo samprata, objektu ir uždaviniais, sportininkų psichologinio rengimo teorija bei pagrindinėmis psichologinio rengimo sritimis. Programoje numatoma suteikti žinių apie treniravimo motyvaciją, sportininko asmenybės ir sporte reikalingų savybių ugdymą, bendravimo, vadovavimo, konfliktų valdymo, pasitikėjimo savimi ir tikslų kėlimo įgūdžius, emocinės sferos ir streso reguliavimo būdus. Įgyjama teorinių ir praktinių žinių apie psichologinį sportininkų rengimą varžyboms, pateikiamos praktinės psichologinių įgūdžių lavinimo užduotys.

Kurso metu ugdomos socialinių projektų modeliavimo, rengimo, vadybos kompetencijos. Studentai supažindinami su teoriniais taikomaisiais projektavimo pagrindais, jiems sudaromos sąlygos rengti projektus atsižvelgiant į savo profesinės veiklos sritį. Skiriamas dėmesys vadybiniam aspektui, ugdomas gebėjimas modeliuoti programas, orientuojantis į jaunimo socialinio ugdymo ateities modelius. Didelis dėmesys bus skiriamas projekto vadybos aspektams aptarti; vadovo vaidmeniui projekte, jo funkcijoms, veiksmų planavimui ir koordinavimui, projektinės grupės ir komandos sudarymui. Kursas prisideda prie visuomeninių ugdytojų vadybinės kompetencijos stiprinimo.

Kurso autorius Julija Melnikova

Kurso tikslas yra plėtoti vadybinę kompetenciją, lemiančią efektyvų dalyvavimą socialinių ir švietimo institucijų vadybos procesuose, veiklos tobulinime. Kurso paskirtis - išnagrinėti socialinių ir švietimo institucijų veiklos vadybinius ypatumus, parodyti vadovo vaidmenį socialinių ir švietimo institucijų valdymo procesuose, planuojant ir tobulinant institucijų veiklą. Kurso metu atskleidžiama socialinių ir švietimo institucijų vadybos esmė: išryškinama socialinių ir švietimo institucijų struktūra ir specifika, nagrinėjami vadybos aspektai: analizuojamos valdymo funkcijos, aptariamos vadovavimo teorijos.

Kurso autorius Julija Melnikova

Supažindinti studentus su pedagoginio bendravimo ir bendradarbiavimo teoriniais (edukologiniais, filosofiniais, psichologiniais) pagrindais; aptarti bendravimo kaip pedagoginio poveikio strategijas, ugdytojo bendravimo su ugdytiniais kultūrą bei pozityvaus bendravimo klimato ir teigiamų ugdytojo ir ugdytinio santykių kūrimą; atskleisti pedagoginio bendradarbiavimo sistemos įvairiose ugdymo situacijose esmę bei efektyvaus jo funkcionavimo įvairiose plotmėse sąlygas ir galimybes; suteikti studentams pirminius pedagoginio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

kurso autorius Julija Melnikova

Puslapis: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()