Puslapis: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ()

Skautų organizacijos apžvalga ir įkūrimas (Lietuvoje ir pasaulyje).Supažindinama su skautų žaidimų kilme ir raida, akcentuojant jų reikšmę žmogaus fizinių galių stiprinimui. Kurse aptariama skautų žaidimo raida Lietuvoje XX a. 1918-1930 m.,1930-1940 ir 1990-2002 m.; žaidimo turinio ypatumai skautų organizacijoje, vikrumą, išradingumą ugdantys žaidimai, paramos ir savitarpio pagalbos suteikimas, patriotizmo ir Tėvynės meilės, riteriškumo ugdymas. Taip pat studijuojantieji supažindinami XX a. 2-ame ir 3 –me dešimtmetyje aktyviai tautinius ir skautų žaidimus propagavusių mokytojų ir pedagogų asmenybėmis (K.Dineika, J.Klusiu, J.Kuzmickiu, V.Steponaičiu) ir jų darbais.

Išryškinamos ir analizuojamos vaiko globos ir priežiūros sąsajos su ugdymu. Analizuojama bendravimo ir bendradarbiavimo svarba vaiko priežiūros ir globos procese bei aptariami pagalbos vaikui įvairiose institucijose (darželyje, spec. ugdymo įstaigose, sanatorijose, ligoninėse ir pan.) klausimai. Apibendrinami šeimos vaidmenys, vykdant vaiko priežiūrą ir globą, analizuojamos bendravimo galimybės teikiant šeimos nariams pasiūlymus, susijusius su vaiko elgesio korekcija. Nagrinėjami Europos Sąjungos priimti teisiniai dokumentai, kuriuose aptariami vaiko priežiūros ir globos klausimai, programos, sistema.

Studijuodami dalyką studentai sužinos pasaulio pažinimo pradinio ugdymo programų reikalavimus, turinį bei principus, planavimo ypatumus, metodus; gebės planuoti ir valdyti socialinio ir gamtamokslinio ugdymo procesą, interpretuoti, koreguoti, modeliuoti ir kūrybiškai taikyti ugdymo turinį ugdymo procese įvairių tipų institucijose, atsižvelgiant į specifinius vaiko raidos ypatumus. Būsimieji mokytojai mokysis kurti saugią, bendradarbiavimą skatinančią, intelektualinį vystymąsi palaikančią ugdymosi aplinką, padedančią mokiniui patirti pažinimo džiaugsmą, skatinančią mokinius reflektuoti savo veiklą bei mokyti mokytis. Studentai bus skatinami kurti ir naudoti IKT priemones gamtamokslinio ugdymo procese, gebės dirbti komandoje, dalyvauti projektų veikloje. Besimokantieji vertins profesinės praktikos privalumus ir trūkumus numatydami profesinio tobulėjimo perspektyvas.

Tikslas- atskleisti studentams neformaliojo švietimo svarbą bendroje švietimo sistemoje pozityviosios socializacijos kontekste, ugdant asmenines vaikų ir jaunimo savybes, jo poveikį užimtumo skatinimui ir nusikalstamumo prevencijai, ugdant jų bendrakultūrines kompetencijas; suvokti neformalaus švietimo galimybes sprendžiant svarbias moksleivių problemas: pilietiškumo ugdymą, tolerancijos įvairių kultūrų atžvilgiu ugdymą, socialinių problemų prevenciją; skatinti gebėjimą planuoti ir organizuoti vaikų neformaliojo ugdymo procesą.

Siekiama plėtoti studento kompetencijas aplinkos pažinimo ir socialinio ugdymo srityje, padėti būsimiems pedagogams suprasti ikimokyklinės, priešmokyklinės veiklos bei pradinio gamtos, matematikos, socialinio ugdymo tikslų, turinio ir metodų kaitą, jų tarpusavio sąsajas ir priežastinius ryšius.

Tai pasirenkamas dalykas, kuriame atskleidžiama socialinio – kultūrinio ugdymo šeimoje samprata, pagrindinės sąvokos, ugdymo principai, turinys, formos. Paskaitų metu studentai supažindinami su pastarųjų metų pokyčiais Lietuvos šeimose bei vaiko raidos ir ugdymo ypatumais šeimoje. Aptariamas tradicinių šeimos bruožų nykimas ir naujų atsiradimas bei šiuolaikinės ugdymo šeimoje tendencijos. Analizuojamas vertybių šeimose kaitos poveikis vaikų socialiniam – kultūriniam ugdymui.

Paskaitų metu supažindinama su Klaipėdos universiteto akademinės bendruomenės gyvenimu – tradicijomis, simbolika, struktūra, tikslais, principais, studijų proceso aukštojoje mokykloje tvarka; vaikystės pedagogikos studijų specifika. Mokomasi atlikti informacijos paiešką, naudoti informacines technologijas, reikšti idėjas, mintis, faktus naudojant įvairias komunikacijos priemones. Pristatomos šiuolaikinės mokymosi strategijos ir technologijos, taikomos studijų procese. Lavinami savarankiško darbo įgūdžiai, taikant studijose įvairias, nuolatinio mokymosi strategijas, metodus ir priemones, padedančias jiems įgyvendinti savo studijų planus, sėkmingos karjeros lūkesčius.

Tai studijų pagrindų dalykas, kurio metu atskleidžiama ikimokyklinės vaikystės pedagogikos samprata, aptariami ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai. Įvairiais aspektais analizuojami vaikystės reiškiniai. Analizuojamos ugdymo kryptis, vaikų ugdymo sistemos, ugdymą sąlygojantys veiksniai. Studentai mokomi formuluoti ugdymo tikslus, uždavinius. Supažindinami su ugdymo turinio modeliavimo įvairove, išryškinant tas svarbiausias sąlygas, kurių būtina laikytis, siekiant, jog ugdymas kuo labiau padėtų asmenybės raidai. Ugdomi stebėjimo įgūdžiai praktinėje veikloje.

Dalyko tikslas – supažindinti studentus su fizinio aktyvumo esme, funkcijomis ir padėti įgyti žinių apie sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo technologijas, ugdyti gebėjimą įgytas žinias pritaikyti praktikoje, skatinti studentų nuolatinės fizinės saviugdos poreikį.

Kurso autorius Eugenija Adaškevičienė

Supažindinti studentus su ypatingų vaikų socialine integracija: neįgaliųjų vaikų pažinimo, ugdymo ir integracijos teorija ir praktika, ypatingų vaikų ugdymo modeliais. Mokomasi sudaryti individualias programas, numatyti šių vaikų integravimosi į socialinį gyvenimą perspektyvas. Supažindinti su ekonominėmis, socialinėmis, politinėmis ir kultūrinėmis sąlygomis, įtakojusiomis ypatingų vaikų švietimą bei iškiliausiomis asmenybėmis, padėjusiomis pagrindus ypatingų vaikų ugdymui. Lietuvą ir jos ypatingų vaikų ugdymo tradicijas aptariame Vakarų Europos kontekste, lyginant ją su kitomis šalimis.

Atskleidžiama kūdikystės ir ankstyvosios vaikystės pedagogikos samprata, struktūra, tikslai, uždaviniai. Nagrinėjami vystymosi dėsningumai kūdikystės ir ankstyvosios vaikystės periodais. Atskleidžiamos ugdymosi prielaidos ir ypatumai. Analizuojama sociokultūrinės aplinkos įtaka ir ryšio su motina svarba vaiko vystymuisi; pedagoginės sąveikos strategija ir taktika įvairiais kūdikystės ir ankstyvosios vaikystės etapais. Studijuojantieji skatinami įgyti vaiko priežiūros ir globos pagrindus, išmokti organizuoti vaiko veiklą ir bendravimą su juo, gebėti kurti ugdomąją aplinką, kuri užtikrintų optimalų vaiko vystymąsi.

Kursas skirtas atskleisti priešmokyklinio ugdymo sampratą, teorinius pagrindus, šiuolaikines problemas, tikslus, uždavinius. Parengti studentus ugdyti priešmokyklinio amžiaus vaikus. Supažindinti studentus su priešmokyklinio amžiaus vaiko fizinio, protinio, socialinio, emocinio vystymosi ypatumais. Analizuojamos individualaus ugdymo galimybės, įgyjami ugdymo metodikos pagrindai. Studijuojantieji mokosi pažinti vaiko kultūrą, išmoksta mokomųjų žaidimų, aplinkos tyrinėjimo būdų, veiklų integravimo technologijų, individualizuoto mokymo(si) programų sudarymo, įgyja gebėjimus rengti vaikus mokyklai.

Studentams atskleidžiama pedagoginių tyrimų esmė, tyrimo objekto struktūra ir tyrimo objektų įvairovė. Teikiama žinių apie tyrimų metodus, tyrimų tipus ir tyrimo procedūras, duomenų rinkimo, sisteminimo, interpretavimo ir įvertinimo būdus. Atskleidžiama rašto darbo struktūra, komponentų loginio ryšio svarba, tyrimų etikos principų esmė. Apibūdinami reikalavimai rašto darbo apiforminimui, kalbos kultūrai, apimčiai. Teorinės paskaitos ir praktikumai skirti studentams susipažinti su tyrimo planavimu, jo vykdymo taisyklėmis ir pagrindiniais principais, tyrimo tikslo ir uždavinių formulavimo ypatumais, tyrimų duomenų rinkimu, sisteminimu, analizavimu ir pateikimu.

Išryškinamos ir analizuojamos vaiko globos ir priežiūros sąsajos su ugdymu. Analizuojama bendravimo ir bendradarbiavimo svarba vaiko globos procese bei aptariami pagalbos vaikui institucijoje klausimai. Apibendrinami šeimynos vaidmenys, vykdant vaiko globą, analizuojamos bendravimo galimybės teikiant joms pasiūlymus, susijusius su vaiko elgesio korekcija. Nagrinėjami Europos Sąjungos priimti teisiniai dokumentai, kuriuose aptariami vaiko globos klausimai, programos, sistema.

Studentai supažindinami su šeimos ir santuokos samprata, šeimos santykių istorija, pasaulio tautų šeimos tradicijomis, socialiniais-psichologiniais pokyčiais šiuolaikinėje šeimoje, jų įtaka individo ir visuomenės raidos procesams. Dėmesys skiriamas vaikų ugdymo šeimoje metodų ir sąveikos būdų analizei. Susipažįstama su ikisantuokinio bendravimo funkcijomis ir pasirengimo šeimai problemomis, jaunos šeimos funkcionavimo psichologinėmis problemomis ir jų sprendimu. Aptariami šeiminių vaidmenų konfliktai, krizės, psichopedagoginės paramos šeimai būdai ir metodai.

Studijų dalyko tikslas- atskleisti besimokantiesiems ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo integracijos pagrindus, integruotosios vaiko veiklos ypatumus (1), išryškinti pedagogo veiklos specifiką vaikų integruotojo ugdymo procese (2), mokyti studentus organizuoti ugdymo procesą (5), plėtoti integruotojo ugdymo efektyvinimo kompetenciją (7).

Supažindinama su ikimokyklinės ugdymo įstaigos administravimo samprata, tikslais, uždaviniais, principais, vadybinėmis funkcijomis, su ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklą, reglamentuojančiais dokumentais. Analizuojami pedagogų atestacijos nuostatai, auklėtojo pareigybės aprašas. Mokomasi efektyviai organizuoti ir pravesti susirinkimus, spręsti kylančius konfliktus, priimti sprendimus, dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti su vaiko šeima, kitomis ugdymo, priežiūros ir pagalbos paslaugas teikiančiomis institucijomis, specialistais, taisyklingai rengti dokumentus. Apžvelgiami karjeros projektavimo ypatumai, mokomasi planuoti, vertinti ir tobulinti savo profesinę ir įstaigos veiklą.

Akredituota Sorry, your browser does not support inline SVG.

Tai pasirenkamas dalykas, kurio metu plėtojama vadybinė kompetencija. Paskaitų metu studentai supažindinami su švietimo organizacijų administravimo samprata; su administracijos veiklos principais moderniosios vadybos aspektu; su administracijos darbuotojų funkcijų pasiskirstymo reglamentavimu ir administracijos sudėties, valdymo struktūros principais vadybos teorijoje; su švietimo organizacijų vadybos ypatumais; su švietimo organizacijų administravimą reglamentuojančiais teisės aktais ir kitais normatyviniais dokumentais; su valdymo - administravimo metodais, stiliais ir vadovavimo priemonėmis ir komandinio darbo ypatumais.

Puslapis: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ()