Puslapis: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()

Šis studijų dalykas padės atskleisti studentams pedagoginio kūrybiškumo kilmę, ugdymo problemas, kūrybingų žmonių asmenybės savybes, kūrybiškumą lemiančius veiksnius, pedagogo asmenybės ugdymo (-si) ir saviugdos ypatumus. Aptariamas šiuolaikinio pedagogo profesinės savybės, aptariamas ugdytinių pažinimas ir individualizuotas ugdymas; aiškinamasi bendravimo ir bendradarbiavimo svarba, mokomasi kūrybiškai analizuoti ir vertinti pedagoginio darbo rezultatus.

Kurso tikslas - analizuoti bendravimo pedagogikos sampratą, problemas, tikslus, uždavinius, technologijas, atskleisti profesinio bendravimo ir savęs vertinimo sąsajas, sąveikos bendraamžių grupėse problemas, rūšis ir korekciją. Išanalizuoti bendruomenės kūrimosi ypatumus, bendravimo mikro grupėje, lyderiavimo ypatumus, plėtoti studentų gebėjimus bendrauti komandoje.

Tai pasirenkamas dalykas, kurio metu plėtojama vadybinė kompetencija. Paskaitų metu studentai supažindinami su švietimo organizacijų administravimo samprata; su administracijos veiklos principais moderniosios vadybos aspektu; su administracijos darbuotojų funkcijų pasiskirstymo reglamentavimu ir administracijos sudėties, valdymo struktūros principais vadybos teorijoje; su švietimo organizacijų vadybos ypatumais; su švietimo organizacijų administravimą reglamentuojančiais teisės aktais ir kitais normatyviniais dokumentais; su valdymo - administravimo metodais, stiliais ir vadovavimo priemonėmis ir komandinio darbo ypatumais.

Studijų dalyko tikslas- atskleisti besimokantiesiems ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo integracijos pagrindus, integruotosios vaiko veiklos ypatumus (1), išryškinti pedagogo veiklos specifiką vaikų integruotojo ugdymo procese (2), mokyti studentus organizuoti ugdymo procesą (5), plėtoti integruotojo ugdymo efektyvinimo kompetenciją (7).

Dalyko tikslas – supažindinti studentus su fizinio aktyvumo esme, funkcijomis ir padėti įgyti žinių apie sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo technologijas, ugdyti gebėjimą įgytas žinias pritaikyti praktikoje, skatinti studentų nuolatinės fizinės saviugdos poreikį.

Kurso autorius Eugenija Adaškevičienė

Tai studijų pagrindų dalykas, kurio metu atskleidžiama ikimokyklinės vaikystės pedagogikos samprata, aptariami ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai. Įvairiais aspektais analizuojami vaikystės reiškiniai. Analizuojamos ugdymo kryptis, vaikų ugdymo sistemos, ugdymą sąlygojantys veiksniai. Studentai mokomi formuluoti ugdymo tikslus, uždavinius. Supažindinami su ugdymo turinio modeliavimo įvairove, išryškinant tas svarbiausias sąlygas, kurių būtina laikytis, siekiant, jog ugdymas kuo labiau padėtų asmenybės raidai. Ugdomi stebėjimo įgūdžiai praktinėje veikloje.

Paskaitų metu supažindinama su Klaipėdos universiteto akademinės bendruomenės gyvenimu – tradicijomis, simbolika, struktūra, tikslais, principais, studijų proceso aukštojoje mokykloje tvarka; vaikystės pedagogikos studijų specifika. Mokomasi atlikti informacijos paiešką, naudoti informacines technologijas, reikšti idėjas, mintis, faktus naudojant įvairias komunikacijos priemones. Pristatomos šiuolaikinės mokymosi strategijos ir technologijos, taikomos studijų procese. Lavinami savarankiško darbo įgūdžiai, taikant studijose įvairias, nuolatinio mokymosi strategijas, metodus ir priemones, padedančias jiems įgyvendinti savo studijų planus, sėkmingos karjeros lūkesčius.

Studijuodami dalyką studentai sužinos pasaulio pažinimo pradinio ugdymo programų reikalavimus, turinį bei principus, planavimo ypatumus, metodus; gebės planuoti ir valdyti socialinio ir gamtamokslinio ugdymo procesą, interpretuoti, koreguoti, modeliuoti ir kūrybiškai taikyti ugdymo turinį ugdymo procese įvairių tipų institucijose, atsižvelgiant į specifinius vaiko raidos ypatumus. Būsimieji mokytojai mokysis kurti saugią, bendradarbiavimą skatinančią, intelektualinį vystymąsi palaikančią ugdymosi aplinką, padedančią mokiniui patirti pažinimo džiaugsmą, skatinančią mokinius reflektuoti savo veiklą bei mokyti mokytis. Studentai bus skatinami kurti ir naudoti IKT priemones gamtamokslinio ugdymo procese, gebės dirbti komandoje, dalyvauti projektų veikloje. Besimokantieji vertins profesinės praktikos privalumus ir trūkumus numatydami profesinio tobulėjimo perspektyvas.

Kurso metu analizuojama religingumo raida bei religijos įtaka įvairiais asmenybės gyvenimo tarpsniais, remiantis teologijos bei religijos psichologijos teorijomis. Aptariama vaiko ir paauglio religingumo specifika, ją įtakojantys veiksniai; jaunimo religingumo ypatumai, religinio tikėjimo reikšmė ir jo bruožai suaugusiųjų bei senų žmonių gyvenime; analizuojamos pagyvenusių žmonių dvasingumo išraiškos; aptariami įvairūs pasąmoniniai Dievo įvaizdžiai: negatyvūs, kurie, kaip esminės nuostatos, gali daryti lemiamą įtaką žmogaus gyvenimui, kelti baimes, kaltės jausmus ir pan. bei pozityvūs, įgalinantys teigiamiems gyvenimo ir brandesnio religingumo pokyčiams.

Aptariama požiūrio į sapnus ir sapnų empirinių tyrimų istorijos raida. Analizuojamos įvairios sapnų teorijos (S.Freud, A.Adler, C.G.Jung, E.Hartman, D.Hobson - R.McCarley, M.Ullman) bei empirinių tyrimų rezultatai. Nagrinėjamos sapnų analizės panaudojimo galimybės praktinėms problemoms spręsti psichoterapijos ir psichologinio konsultavimo procese. Supažindinama su sapnų analizės sistemomis bei konkrečiomis technikomis.

Studentai susipažįsta su profesinės pedagogikos pagrindais, išmoksta sudaryti profesiogramas, nustatyti pasirengimo profesinei veiklai lygmenį. Aptariami pasirengimo profesinei veiklai kriterijai. Apibūdinama profesinė etika ir meistriškumas, profesinio rengimo sistemos, kvalifikacijos tobulinimas, perkvalifikavimas. Supažindinama su informacijos įsisavinimo technologijomis, darbo vertybių internalizacija. Aptariamos profesinės komunikacijos problemos. Sudaroma CV, supažindinama su portfolio struktūra.

Supažindinama su ikimokyklinės ugdymo įstaigos administravimo samprata, tikslais, uždaviniais, principais, vadybinėmis funkcijomis, su ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklą, reglamentuojančiais dokumentais. Analizuojami pedagogų atestacijos nuostatai, auklėtojo pareigybės aprašas. Mokomasi efektyviai organizuoti ir pravesti susirinkimus, spręsti kylančius konfliktus, priimti sprendimus, dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti su vaiko šeima, kitomis ugdymo, priežiūros ir pagalbos paslaugas teikiančiomis institucijomis, specialistais, taisyklingai rengti dokumentus. Apžvelgiami karjeros projektavimo ypatumai, mokomasi planuoti, vertinti ir tobulinti savo profesinę ir įstaigos veiklą.

Skautų organizacijos apžvalga ir įkūrimas (Lietuvoje ir pasaulyje).Supažindinama su skautų žaidimų kilme ir raida, akcentuojant jų reikšmę žmogaus fizinių galių stiprinimui. Kurse aptariama skautų žaidimo raida Lietuvoje XX a. 1918-1930 m.,1930-1940 ir 1990-2002 m.; žaidimo turinio ypatumai skautų organizacijoje, vikrumą, išradingumą ugdantys žaidimai, paramos ir savitarpio pagalbos suteikimas, patriotizmo ir Tėvynės meilės, riteriškumo ugdymas. Taip pat studijuojantieji supažindinami XX a. 2-ame ir 3 –me dešimtmetyje aktyviai tautinius ir skautų žaidimus propagavusių mokytojų ir pedagogų asmenybėmis (K.Dineika, J.Klusiu, J.Kuzmickiu, V.Steponaičiu) ir jų darbais.

Studijų dalyko turinys įgalina suvokti jaunimo organizacijų ir judėjimų sampratą, siekius, pagrindinius veiklos tikslus bei uždavinius pasaulyje ir Lietuvoje. Kurse apžvelgiamos Lietuvos jaunimo organizacijų (skautų, šaulių, ateitininkų, gediminaičių, kudirkaičių ir kt.) veiklos užuomazgos, jų raida. Akcentuojama aktyvi jų veikla bei nuopelnai 1918-1940 m.m., atkreipiant dėmesį į susiklosčiusias politines Lietuvos aplinkybes. Pateikiama dabartinių organizacijų klasifikacija (skėtinės, kultūrinės, katalikiškos, politinės, švietėjiškos, pilietinės, socialinės, ekologinės, profesinės, studentiškos). Išryškinami jaunimo organizacijų struktūriniai aspektai. Nušviečiama jaunimo organizacijų strateginės nuostatos valstybės politikos atžvilgiu.

Karjeros edukologijos dalyko studijų tikslas – plėtoti magistrantų žinias, mokėjimus, įgūdžius, nuostatas, reikalingas karjeros vystymo edukacinio optimizavimo pažinimui ir valdymui. Kurso uždaviniai: atskleisti šiuolaikinės karjeros modelių kaitos ypatumus, išnagrinėti karjeros teorijas, atskleisti ugdymo karjerai modeliavimo strategijas užsienyje bei Lietuvoje, ugdyti magistrantų gebėjimus pažinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų karjeros vystymo problemas, formuoti jų sprendimui skirtų projektų rengimo ir įgyvendinimo gebėjimus.

Ugdymo sociologijos dalyko studijų tikslas – plėtoti ugdymo kaip savito socialinio instituto ir socialinio proceso sisteminio pažinimo kompetencijas. Kurso uždaviniai: 1) supažindinti su ugdymo sociologijos metodologiniais pagrindais; 2) išnagrinėti ugdymą kaip sisteminį socialinį reiškinį, besireiškiantį konkrečiame sociokultūrinaime kontekste, ir jo įtaką asmenybės ir visuomenės pažangai; 3) plėtoti kompetencijas, reikalingas ugdymui darančių įtaką socialinių sąlygų ir veiksnių pažinimui.

Dalyko studijų metu siekiama, kad studentai susipažintų su pažinimo ir socialinės kompetencijos ugdymo teoriniais pagrindais bei įgytų vaikų vystymosi vertinimo, pažintinės ir socialinės veiklos modeliavimo ir valdymo įgūdžių.Siekiama plėtoti studento kompetencijas aplinkos pažinimo ir socialinio ugdymo srityje, padėti būsimiems pedagogams suprasti ikimokyklinės, priešmokyklinės veiklos bei pradinio gamtos, matematikos, socialinio ugdymo tikslų, turinio ir metodų kaitą, jų tarpusavio sąsajas ir priežastinius ryšius. Išklausę kursą studentai įgis mokinių pažinimo veiklos organizavimo įgūdžių, gebės įvairias aplinkos pažinimo bei socialinio ugdymo formas taikyti praktikoje.

Siekiama plėtoti studento kompetencijas aplinkos pažinimo ir socialinio ugdymo srityje, padėti būsimiems pedagogams suprasti ikimokyklinės, priešmokyklinės veiklos bei pradinio gamtos, matematikos, socialinio ugdymo tikslų, turinio ir metodų kaitą, jų tarpusavio sąsajas ir priežastinius ryšius.

Siekiama supažindinti studentus su meno terapija kaip taikomosios edukologijos sritimi. Gilinamasi į jos psichoterapinius, korekcinius ir auklėjamuosius aspektus. Analizuojama meno terapijos samprata, tikslų įvairovė, formų, metodų ypatumai. Gvildenami pedagoginiai muzikos terapijos aspektai. Aiškinama/si muzikos terapijos taikymo galimybės ypatingiems (nestabilios psichikos, elgesio sutrikimų, specialių poreikių ir kt.) vaikams. Nagrinėjamos meninio ugdymo integracijos galimybės bei formos įvairių tipų švietimo ir ugdymo institucijose.

Tikslas- atskleisti studentams neformaliojo švietimo svarbą bendroje švietimo sistemoje pozityviosios socializacijos kontekste, ugdant asmenines vaikų ir jaunimo savybes, jo poveikį užimtumo skatinimui ir nusikalstamumo prevencijai, ugdant jų bendrakultūrines kompetencijas; suvokti neformalaus švietimo galimybes sprendžiant svarbias moksleivių problemas: pilietiškumo ugdymą, tolerancijos įvairių kultūrų atžvilgiu ugdymą, socialinių problemų prevenciją; skatinti gebėjimą planuoti ir organizuoti vaikų neformaliojo ugdymo procesą.

Puslapis: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()