Puslapis: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()

Studentams atskleidžiama pedagoginių tyrimų esmė, tyrimo objekto struktūra ir tyrimo objektų įvairovė. Teikiama žinių apie tyrimų metodus, tyrimų tipus ir tyrimo procedūras, duomenų rinkimo, sisteminimo, interpretavimo ir įvertinimo būdus. Atskleidžiama rašto darbo struktūra, komponentų loginio ryšio svarba, tyrimų etikos principų esmė. Apibūdinami reikalavimai rašto darbo apiforminimui, kalbos kultūrai, apimčiai. Teorinės paskaitos ir praktikumai skirti studentams susipažinti su tyrimo planavimu, jo vykdymo taisyklėmis ir pagrindiniais principais, tyrimo tikslo ir uždavinių formulavimo ypatumais, tyrimų duomenų rinkimu, sisteminimu, analizavimu ir pateikimu.

Išryškinamos ir analizuojamos vaiko globos ir priežiūros sąsajos su ugdymu. Analizuojama bendravimo ir bendradarbiavimo svarba vaiko globos procese bei aptariami pagalbos vaikui institucijoje klausimai. Apibendrinami šeimynos vaidmenys, vykdant vaiko globą, analizuojamos bendravimo galimybės teikiant joms pasiūlymus, susijusius su vaiko elgesio korekcija. Nagrinėjami Europos Sąjungos priimti teisiniai dokumentai, kuriuose aptariami vaiko globos klausimai, programos, sistema.

Studentai supažindinami su šeimos ir santuokos samprata, šeimos santykių istorija, pasaulio tautų šeimos tradicijomis, socialiniais-psichologiniais pokyčiais šiuolaikinėje šeimoje, jų įtaka individo ir visuomenės raidos procesams. Dėmesys skiriamas vaikų ugdymo šeimoje metodų ir sąveikos būdų analizei. Susipažįstama su ikisantuokinio bendravimo funkcijomis ir pasirengimo šeimai problemomis, jaunos šeimos funkcionavimo psichologinėmis problemomis ir jų sprendimu. Aptariami šeiminių vaidmenų konfliktai, krizės, psichopedagoginės paramos šeimai būdai ir metodai.

Studijų dalyko tikslas- atskleisti besimokantiesiems ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo integracijos pagrindus, integruotosios vaiko veiklos ypatumus (1), išryškinti pedagogo veiklos specifiką vaikų integruotojo ugdymo procese (2), mokyti studentus organizuoti ugdymo procesą (5), plėtoti integruotojo ugdymo efektyvinimo kompetenciją (7).

Supažindinama su ikimokyklinės ugdymo įstaigos administravimo samprata, tikslais, uždaviniais, principais, vadybinėmis funkcijomis, su ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklą, reglamentuojančiais dokumentais. Analizuojami pedagogų atestacijos nuostatai, auklėtojo pareigybės aprašas. Mokomasi efektyviai organizuoti ir pravesti susirinkimus, spręsti kylančius konfliktus, priimti sprendimus, dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti su vaiko šeima, kitomis ugdymo, priežiūros ir pagalbos paslaugas teikiančiomis institucijomis, specialistais, taisyklingai rengti dokumentus. Apžvelgiami karjeros projektavimo ypatumai, mokomasi planuoti, vertinti ir tobulinti savo profesinę ir įstaigos veiklą.

Akredituota Sorry, your browser does not support inline SVG.

Tai pasirenkamas dalykas, kurio metu plėtojama vadybinė kompetencija. Paskaitų metu studentai supažindinami su švietimo organizacijų administravimo samprata; su administracijos veiklos principais moderniosios vadybos aspektu; su administracijos darbuotojų funkcijų pasiskirstymo reglamentavimu ir administracijos sudėties, valdymo struktūros principais vadybos teorijoje; su švietimo organizacijų vadybos ypatumais; su švietimo organizacijų administravimą reglamentuojančiais teisės aktais ir kitais normatyviniais dokumentais; su valdymo - administravimo metodais, stiliais ir vadovavimo priemonėmis ir komandinio darbo ypatumais.

Kurso tikslas - analizuoti bendravimo pedagogikos sampratą, problemas, tikslus, uždavinius, technologijas, atskleisti profesinio bendravimo ir savęs vertinimo sąsajas, sąveikos bendraamžių grupėse problemas, rūšis ir korekciją. Išanalizuoti bendruomenės kūrimosi ypatumus, bendravimo mikro grupėje, lyderiavimo ypatumus, plėtoti studentų gebėjimus bendrauti komandoje.

Šis studijų dalykas padės atskleisti studentams pedagoginio kūrybiškumo kilmę, ugdymo problemas, kūrybingų žmonių asmenybės savybes, kūrybiškumą lemiančius veiksnius, pedagogo asmenybės ugdymo (-si) ir saviugdos ypatumus. Aptariamas šiuolaikinio pedagogo profesinės savybės, aptariamas ugdytinių pažinimas ir individualizuotas ugdymas; aiškinamasi bendravimo ir bendradarbiavimo svarba, mokomasi kūrybiškai analizuoti ir vertinti pedagoginio darbo rezultatus.

Dalyko studijų metu studentai supažindinami su edukacinių renginių klasifikacija ir formomis, jų organizavimo ypatumais bei specifika, mokomasi kurti renginio scenarijų, planuoti, organizuoti ir pravesti renginį, atsižvelgiant į vaikų amžių, jų pomėgius ir poreikius ir kt.

Plėtoti būsimųjų specialistų bendrąsias, dalykines kompetencijas, laiduojančias gebėjimus modeliuoti, projektuoti, organizuoti, valdyti ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi procesą, sudaryti studentams sąlygas įgyti gebėjimus ugdyti vaikų intelektinės, emocinės, dorinės asmenybės sritis, formuoti komunikavimo kultūros pagrindus, mokyti taisyklingai vartoti lietuvių kalbą kaip saviraiškos, komunikavimo priemonę, plėtojant vaiko intuityvų supratimą apie lietuvių kalbos savitumą, mokyti klausytis, išgirsti, kalbėti, pasirengti skaitymo, rašymo mokymuisi.

Dalyko studijų metu studentai ugdosi socialinių pedagoginių problemų prevencijos organizavimo ir vykdymo gebėjimus. Studentai supažindinami su prevencinės pedagogikos teorine bei praktine reikšme, sužino esminius socialinių pedagoginių problemų prevencijos organizavimo bei vykdymo principus, mokosi identifikuoti socialines pedagogines sąlygas ir veiksnius, užkertančius kelią socialinių problemų plitimui; organizuoti prevencinę veiklą atsižvelgiant į mokinių amžių, poreikius, socialinės pedagoginės problemos mąstą bei pobūdį. Išsamiai susipažįsta su prevencijos organizavimu ugdymo įstaigose, bendrojo lavinimo mokyklų prevencinio darbo grupių veiklos ypatumais.

Kurso tikslas – suteikti studentams žinių apie sveiką gyvenimo būdą ir jį determinuojančius veiksnius, sveikatos stiprinimo priemones ir būdus, sveikatos saviugdą. Analizuoti ir vertinti sveikos gyvensenos ypatumus, formuoti moksleivių vertybines nuostatas, spręsti sveikatos palaikymo ir jos ugdymo problemas ugdymo institucijoje, šeimoje ir šiuolaikinėje socialinėje terpėje.

Šis sandas skirtas aukštojo mokslo struktūros ir funkcijų, mokytojo profesinės etikos ir kompetencijų, kūno kultūros specialistų rengimo bei Kūno kultūros ir sporto pedagogikos studijų programos pažinimui. Paskaitų metu studentai įgys žinių apie aukštojo mokslo raidą, KU ir PF sandarą, funkcijas, studijų pakopas, studentų teises ir pareigas. Studentai supažindinti su pedagoginės etikos ir kūno kultūros bei sporto pedagogų rengimo istorija, mokytojo profesinėmis kompetencijomis. Pratybų metu studentai supažindinami su studijų programa, išaiškinami įvairių studijų darbų rengimo reikalavimai, formuojami informacijos rinkimo ir mokymosi įgūdžiai, studijų dalykų atsiskaitymo tvarka.

Studijuojant kursą supažindinama su ugdymo technologijų priešmokykliniame amžiuje samprata, teoriniais pagrindais, priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų plėtotės galimybėmis. Atskleidžiama ugdymo technologijų įvaldymo metodika, pateikiami individualizuotų programų priešmokykliniame amžiuje sudarymo metodiniai pagrindai, ugdymo turinio atranka ir įgyvendinimo galimybės. Ugdomas studentų gebėjimas taikyti pažangiausias ugdymo technologijas dirbant priešmokyklinėse grupėse.

Studentai susipažįsta su socialinės pedagogikos mokslo ir praktinės veiklos istorine raida, pagilina pagrindines sąvokas, kategorijas, funkcijas, išsamiai susipažįsta su žmogaus socializacijos ontogeneze, į aktualių socialinės pedagogikos problemų esmę, socialinio pedagogo profesinės veiklos specifiką, veiklos funkcijas ir profesinę kompetenciją.

Dalyko studijų tikslas – suteikti socialinės pedagogikos bakalauro studijų studentams žinių apie socialinio pedagogo profesinę etiką, ugdyti(is) kūrybišką, atsakingą, etišką požiūrį į socialinio pedagogo veiklą bei skatinti aktyviai teorines žinias taikyti praktikoje. Studijų sande išsamiai analizuojama profesinė etika kaip taikomosios etikos sritis, analizuojama pedagoginė etika, jos kategorijos, asmenybės profesinis kryptingumas, doroviniai bruožai ir pan.

Pedagoginės diagnostikos pagrindų kurso metu studijuojantieji supažindinami su pedagoginės diagnostikos samprata, paskirtimi ir vieta edukologijos mokslų sistemoje. Studijuojantieji išmoksta analizuoti diagnostinius instrumentus, įvertinti jų validumą bei standartiškumą, skatinami laikytis etinių diagnozavimo reikalavimų. Išbando didaktinės bei auklėjimo diagnostikos priemones, ugdomi studijuojančiųjų gebėjimai sudaryti bei įvertinti įvairaus tipo testus, atlikti ugdomojo proceso tikslų diagnostinę patikrą bei atlikti prognostinę funkciją.

Akredituota Sorry, your browser does not support inline SVG.

Praktikos metu studentai stebėdami, protokoluodami ir analizuodami ugdymo veiklą, organizuojamą skirtingose įstaigose, klasėse atlieka mokyklos bei mokymo aplinkos, kaip vieno iš svarbesnių veiksnių, įtakojančių ugdymo proceso struktūrą, turinį, priemonių visumą bei sąlygas, stebėjimą ir vertinimą, moksleivių poreikių ugdymo identifikaciją, ugdymo procesą reglamentuojančių dokumentų analizę, stebi, protokoluoja bei analizuoja ugdytojų bei ugdytinių veiklą pagal didaktinius principus.

Studentams sudaromos sąlygos ne tik pasimokyti, bet ir įgyti patirties savarankiškai planuoti, organizuoti, reflektuoti pedagoginę veiklą. Mokymo(-si) procese jie taiko efektyvias ir modernias ugdymo strategijas, metodus, IKT, atsižvelgdami į mokinių amžiaus ypatybes ir ugdymo sričių tikslus. Organizuoja mokinių mokymosi veiklą , nukreiptą į bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą, kuriant individualizuotą, diferencijuotą bei integruotą ugdymo turinį, labiau pritaikytą planuoti mokinių pasiekimus ir pažangą, vertinimą ir įsivertinimą. Praktika organizuojama trimis etapais: I – stebimasis; II – bandomasis; III skirtas savarankiškai ir parodomajai veiklai .

Kūno kultūros kurse ugdomas studentų poreikis būti fiziškai aktyviems, gebėti kūno kultūros priemonėmis gerinti fizinę ir psichinę sveikatą. Studentai mokomi apskaičiuoti KMI, mokoma pratimų atlikimo metodikos.

Puslapis: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()