Puslapis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ()

Supažindinti studentus su vaiko teisėmis ir pareigomis, atskleisti Vaiko teisių konvencijos ypatumus.

Suteikti studentams pedagoginių ir psichologinių žinių apie kūrybiškumą, jo kilmę bei kūrybiškumo plėtojimo ir ugdymo galimybes.

Suteikti studentams žinių apie vaikystės pedagogiką.

Ugdyti studentų meninės raiškos kompetencijas, suteikti pagrindinių meno sričių – dailės, muzikos, šokio, teatro žinių ir atlikimo gebėjimų

Studentai supažindinami su sveikatos ir lytiškumo ugdymo sampratomis, sveikatą determinuojančiais veiksniais, priemonėmis ir gyvenimo ypatumais.

Studentai supažindinami su žaidimų terminologijos ir klasifikavimo problemomis, žaidimų rūšimis, jų organizavimo metodika.

Dalyko metu analizuojami dailės ti technologijų tikslas, uždaviniai, mokymo(si) metodai ir formos, (isi)vertinimo būdai.

Šis kursas skirtas studentams suteikti teorinių ir praktinių žinių apie kalbinio ugdymo ypatumus.

Studijų metu analizuojama socialinio ir emocinio ugdymo samprata, pagrindinės nuostatos, įgūdžių sritys.

Studijų sando tikslas supažindinti būsimuosius pradinio ugdymo pedagogus su tėvų švietimo organizavimo ypatumais.

Supažindinami studentai su vaikų skirtybių ugdymu ir socialine integracija.

Kurso tikslas - suteikti žinių apie psichologijos principų ir metodų taikymą organizacijų efektyvumo didinimui ir darbuotojų gerovės užtikrinimui.

Kurso tikslas - suteikti žinių apie socialinės psichologijos indėlį į žmonių elgesio dėsingumų socialinėse situacijose supratimą, supažindinti studentus su pagrindinėmis socialinių psichologinių tyrimų sritimis bei lavinti jų praktinius įgūdžius, būtinus tiriamojoje ir visuomeninėje psichologo veikloje.

Apibrėžiami asocialaus elgesio kriterijai, apibūdinamos jo raiškos formos. Aptariamos asocialaus elgesio priežastis bei ontogenenetinę raidą aiškinančios psichologinės teorijos. Nagrinėjamos nepilnamečių agresijos, kriminalinių nusikaltimų, smurto šeimose ir ugdymo įstaigose priežastys. Analizuojami psichologiniai valkatavimo, priklausomybių, sucidinio elgesio, seksualinių deviacijų formavimosi aspektai. Aptariamos nepilnamečių asocialaus elgesio prevencijos strategijos, principai ir kryptys, akcentuojant psichologų vaidmenį šioje srityje.

Kurso metu studijuojantieji supažindinami su pedagoginės diagnostikos teoriniais pagrindais. Išmoksta metodologiškai pagrįsti ir praktiškai naudoti diagnostikos instrumentus ugdymo reiškiniams tirti.

Ugdymo sociologijos dalyko studijų tikslas – plėtoti ugdymo kaip savito socialinio instituto ir socialinio proceso sisteminio pažinimo kompetencijas. Kurso uždaviniai: 1) supažindinti su ugdymo sociologijos metodologiniais pagrindais; 2) išnagrinėti ugdymą kaip sisteminį socialinį reiškinį, besireiškiantį konkrečiame sociokultūrinaime kontekste, ir jo įtaką asmenybės ir visuomenės pažangai; 3) plėtoti kompetencijas, reikalingas ugdymui darančių įtaką socialinių sąlygų ir veiksnių pažinimui.

Karjeros edukologijos dalyko studijų tikslas – plėtoti magistrantų žinias, mokėjimus, įgūdžius, nuostatas, reikalingas karjeros vystymo edukacinio optimizavimo pažinimui ir valdymui. Kurso uždaviniai: atskleisti šiuolaikinės karjeros modelių kaitos ypatumus, išnagrinėti karjeros teorijas, atskleisti ugdymo karjerai modeliavimo strategijas užsienyje bei Lietuvoje, ugdyti magistrantų gebėjimus pažinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų karjeros vystymo problemas, formuoti jų sprendimui skirtų projektų rengimo ir įgyvendinimo gebėjimus.

Kurso tikslas - analizuoti Rusijos tautinės politikos specifiką Baltijos jūros regione (t.y. visų pirma vadinamosiose Pabaltijo gubernijose ir Suomijos didžiojoje kunigaikštystėje). Tam, kad studentai aiškiai suvoktų tos politikos specifiką pirmiausia bus analizuojami Rusijos imperijos tautinės politikos pokyčiai XIX a., “lenkų klausimo” svarba. Kurso pradžioje studentai bus supažindinti su šios problemos istoriografija skirtingose šalyse, aptartos svarbiausios problemos, o vėliau magistrantai privalės patys aptarti pasirinktas problemas.

Kurso tikslas - nušviesti Lietuvos ir Rusijos santykių moderniųjų laikų istoriją. Iš istorinės perspektyvos priartėti prie šiandieninių Lietuvos – Rusijos santykių problematiškumo ir bandyti aiškintis to problematiškumo įveikos eventualius variantus.Kurso centriniu objektu bus Lietuvos sutartys su Rusija (SSRS), sudarytos 1920, 1926, 1929, 1931, 1934 ir 1939 m. Pateikiama tų sutarčių teisinė, politinė - diplomatinė bei istorinė analizė. Galiausia, aptariama dabartinių Lietuvos – Rusijos santykių (1990-2006m) specifika.

Teologijos, istorijos, kalbų (lotynų, hebrajų, graikų) ir bendrauniversitetinių disciplinų išplėstinės programos, konspektai ir metodinė medžiaga.

Puslapis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ()