Puslapis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ()

Studijų metu apibrėžiamos ir analizuojamos socialinio ir emocinio ugdymo strategijos, pedagogų ir tėvų sisteminė pagalba vaikų emocinio intelekto ugdymui.

Studentai supažindinami su sveikatos ugdymo sistema, svarbiausiomis sveikatos ir jos ugdymo sampratomis, sveiku ir saugiu gyvenimo būdu, sveikatą determinuojančiais veiksniais, sveikatos stiprinimo priemonėmis, šeimos gyvenimo ypatumais ir jos gerove šiuolaikinėje socialinėje terpėje. Ugdomas studentų teigiamas požiūris į sveikatą, analizuojamos sveikos gyvenamosios ir mokymo(-si) aplinkos kūrimo galimybės šeimoje, mokomasi turimas sveikos gyvensenos žinias perteikti vaikams ir tėvams, parinkti ir modeliuoti tinkamas priemones sveikatai stiprinti ir gerovei užtikrinti, atsižvelgiant į asmens prigimtines savybes, individualius ypatumus.

The students will be introduced with the most current research and history of cross-cultural psychology. After completing the course they are expected to demonstrate the knowledge of cross-cultural research methodology, to explain how culture influences personalitry and behavior, to analyze the interrelationsips between culture and cognitive processes, to appreciate the importance of culture in explaining human development.

Studijų dalyko metu siekiama sudaryti sąlygas studentams ugdytis tarpkultūrinę kompetenciją: gebėjimą dirbti daugiakultūrėje aplinkoje, bendraujant ir bendradarbiaujant su įvairių kultūrų atstovais, gebėjimą modeliuoti ir praktiškai įgyvendinti tarpkultūrinio ugdymo turinį, naudojant įvairius būdus ir metodus, gebėjimą organizuoti savo mokymąsi, reflektuoti, kritiškai ir savikritiškai mąstyti, atlikti informacijos paiešką.

Šis studijų dalykas skirtas besimokančiajam pažinti akademinės bendruomenės, akcentuojant Klaipėdos universiteto, tikslus, uždavinius, veiklos sritis, studijų proceso organizavimo principus. Studijuojant šį studijų dalyką: - susipažinsite su studijų procesu, studijų darbų rengimo reikalavimais; - mokysitės atlikti informacijos paiešką, naudoti informacines technologijas, reikšti idėjas, mintis, faktus naudojant įvairias komunikacijos priemones; - lavinsite savarankiško darbo įgūdžius, sietinus su kritinio mąstymo, tyrinėjimo, vertinimo, bendravimo, bendradarbiavimo, kūrybos ir nuolatinio mokymosi strategijomis bei technologijomis.

Gilinti magistrantų šiuolaikinių ugdymo teorijų ir vaiko gerovės politikos pažinimo kompetencijas.

Studentams sudaromos sąlygos susipažinti su šiuolaikišku matematikos mokymu(-si) pradinėse klasėse. Išsamiai analizuojamos pradinių klasių matematikos programos, jų sudarymo principai, atskleidžiami matematikos mokymo(-si) proceso ypatumai teoriniu aspektu ir stebint matematikos pamokas. Studentai supažindinami su aibės, atitikties, sąryšio, natūralių skaičių, veiksmų su jais, algoritmo ir kt. sąvokomis bei jų savybėmis ir jų formavimo ypatumais pradinėse klasėse skirtingose matematikos didaktinėse sistemose. Konkrečiai aptariami matematinio ugdymo organizavimo klausimai, gilinantis į skaičių bei veiksmų su jais mokymo(-si) metodiką skirtinguose koncentruose.

Kurse analizuojamas holistinis požiūris į ikimokyklinio ir pradinio ugdymo turinį, jo įgyvendimo iššūkius šiuolaikinėse ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigose. Išsamiai analizuojami šie fenomenai: mokymo turinys (curriculum), mokymo(si) programos ir mokymo standartai. Vadybinis – pedagoginis aspektas leidžia įsigilinti į mokymo turinio standartų ir mokymo programų sąsajas, pereiti nuo standartų prie programos realizavimo logikos, mokymo(si) metodų bei priemonių atrankos kriterijų, modernių ugdymo turinio vadybos modelių, atskleidžiant pedagogo lyderystės ir kūrybiškumo reikšmę edukacinių inovacijų kūrime bei taikyme.

Suteikti studentams teorinių ir praktinių pradinio ugdymo pedagogikos žinių; mokyti analizuoti pradinį ugdymą reglamentuojančius dokumentus bei ugdymo programas; suteikti žinių apie mokinių raidos bei ugdymo ypatumus; išmokyti, taikyti įvairias ugdymo technologijas; mokyti stebėti, analizuoti pradinio ugdymo procesą.

Kursas skirtas padėti studijuojantiems suvokti pedagoginį profesinį rengimą kaip visą gyvenimą trunkantį žmogaus ugdymosi procesą atpažįstant jo sistemą, institucijas, procesus bei įvertinant asmens, profesinio tobulėjimo formų ir programų bei karjeros ir veiklos pasaulio sąsajas.

Dalyko studijų metu siekiama, kad studentai susipažintų su gamtamokslinio ir socialinės kompetencijos ugdymo teoriniais pagrindais bei įgytų vaikų vystymosi vertinimo, pažintinės ir socialinės veiklos modeliavimo ir valdymo įgūdžių.

Supažindinti studentus su kritinio ir refleksyviojo mąstymo ugdymo pagrindais, atskleisti glaustą kritinio ir refleksyviojo mąstymo mokymo raidą, kritinio ir refleksyviojo mąstymo ugdymo jaunesniajame mokykliniame amžiuje turinį bei struktūrą; ugdymo planavimo ir organizavimo ypatumus, siekiamų rezultatų ir jų pasiekimų vertinimo specifiką.

Dalyko studijų metu siekiama atskleisti priešmokyklinio ugdymo sampratą, teorinius pagrindus, šiuolaikines problemas, tikslus, uždavinius. Parengti studentus ugdyti priešmokyklinio amžiaus vaikus. Supažindinti studentus su priešmokyklinio amžiaus vaiko fizinio, protinio, socialinio, emocinio vystymosi ypatumais. Analizuojamos individualaus ugdymo galimybės, įgyjami ugdymo metodikos pagrindai. Studijuojantieji mokosi pažinti vaiko kultūrą, išmoksta mokomųjų žaidimų, aplinkos tyrinėjimo būdų, veiklų integravimo, ugdymo technologijų, individualizuoto mokymo(si) programų sudarymo, įgyja gebėjimus rengti vaikus mokyklai.

Studentams atskleidžiama pedagoginių tyrimų esmė, tyrimo objekto struktūra ir tyrimo objektų įvairovė. Teikiama žinių apie tyrimų metodus, tyrimų tipus ir tyrimo procedūras, duomenų rinkimo, sisteminimo, interpretavimo ir įvertinimo būdus. Atskleidžiama tiriamojo darbo struktūra, komponentų loginio ryšio svarba, tyrimų etikos principų esmė. Apibūdinami reikalavimai ataskaitos apiforminimui, kalbos kultūrai, apimčiai. Teorinės paskaitos ir praktikumai skirti studentams susipažinti su tyrimo planavimu, jo vykdymo taisyklėmis ir pagrindiniais principais, tyrimo tikslo ir uždavinių formulavimo ypatumais, tyrimų duomenų rinkimu, sisteminimu, analizavimu ir pateikimu.

Baigiamojo darbo paskirtis – atskleisti studijų metu įgytas tiriamojo darbo kompetencijas, nagrinėjant aktualias ugdymo vaikystėje problemas teoriniu ir praktiniu aspektais. Šis baigiamasis darbas apima empirinių tyrimo rezultatų tikslinimą, išvadų rengimą, darbo kalbos stiliaus tobulinimą, pasirinktų literatūros šaltinių aprašymą, darbo apipavidalinimą, studento pasirengimą mokslinei diskusijai baigiamojo darbo gynimo metu.

Studijuojamos valdymo funkcijos pedagogo veikloje, šiuolaikinės visuotinės kokybės vadybos koncepcijos, planavimas, organizavimas, vadovavimas, kontrolė; susipažįstama su žinių vadyba ir valdymo modeliais, informacijos vaidmeniu ugdymo įstaigose ir žinių valdymo sistemomis; analizuojami mokinių / ugdytinių pasiekimų vertinimo metodai ir jų taikymas, vertinimo užduočių ir strategijų tobulinimas; atliekamas pedagogo profesinės veiklos tyrimas, analizuojami metodai ir būdai, problemų identifikavimas, duomenų rinkimas, analizavimas ir interpretavimas, kompleksinių tyrimų iniciavimas ir įgyvendinimas.

Supažindinti studentus su vaiko teisėmis ir pareigomis, atskleisti Vaiko teisių konvencijos ypatumus.

Suteikti studentams pedagoginių ir psichologinių žinių apie kūrybiškumą, jo kilmę bei kūrybiškumo plėtojimo ir ugdymo galimybes.

Suteikti studentams žinių apie vaikystės pedagogiką.

Ugdyti studentų meninės raiškos kompetencijas, suteikti pagrindinių meno sričių – dailės, muzikos, šokio, teatro žinių ir atlikimo gebėjimų

Puslapis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ()