Puslapis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ()

Laivo korpuso konstrukcijos vystymosi istorinė apžvalga. Nagrinėjama laivo korpuso konstrukcija, jos skaičiavimo ir projektavimo pagrindiniai principai. Aiškinama apie laivo korpuso konstrukcijos dugno, borto ir denio pagrindines perdangas, skersinės-išilginės pertvaras, antstatų ir laivagalių konstrukcijas. Nagrinėjamos įvairios paskirties laivų bendrosios korpuso konstrukcijų ypatybės. Tvirtumo skaičiavimai. Supažindinama su pagrindiniu norminiu dokumentu: “Jūrinių laivų klasifikacijos ir statybos taisyklės” ir šio dokumento taikymu projektuojant laivo korpuso konstrukcijas.

Studijuojantys dalyką įgyja žinių apie dujų įvairovę akcentuojant suskystintasias gamtines dujas (SGD) - kokybės specifikaciją bei jos palyginimas su kitų skystų kuro rūšimis. Kurso metu nagrinėjami aplinkosauginiai iššūkiai ir emisijos apribojimai Baltijos jūroje, SGD istorija ir SGD rinka. Apžvelgiama SGD tiekimo grandinė: gavyba, skystinimas, transportavimas, išdujinimas ir tiekimas vartotojams.

Studijuojantys dalyką įgyja žinių apie dujų įvairovę akcentuojant suskystintasias gamtines dujas (SGD) - kokybės specifikaciją bei jos palyginimas su kitų skystų kuro rūšimis. Kurso metu nagrinėjami aplinkosauginiai iššūkiai ir emisijos apribojimai Baltijos jūroje, SGD istorija ir SGD rinka. Apžvelgiama SGD tiekimo grandinė: gavyba, skystinimas, transportavimas, išdujinimas ir tiekimas vartotojams.

BIM grafinė aplinka tai statinių projektavimo kursas, paremtas informacinio modeliavimo technologija (BIM), kuri užtikrina viso projekto vieningumą, suteikia visišką kūrybinę laisvę ir maksimalų efektyvumą.

Kurse studentams suteikiama profesinių žinių apie miestų ir gyvenviečių planavimą bei statybą, numatantis miestų raidos perspektyvas, pastatų ir konstrukcijų standartizavimą ir unifikavimą, konstrukcines schemas ir sistemas. Uosto statinių planavimą bei statybą.

Sisteminės ekologijos kursinis darbas - tai svarbiausia studentų savarankiško darbo forma. Kursinis darbas Skirtas ekosistemų struktūros, jų funkcijų pažinimui, organizmų ir aplinkos veiksnių tarpusavio ryšių atskleidimui bei analizei, racionaliam bioišteklių naudojimui. Ruošiant kursinį darbą išmokstama formuoti tyrimo tikslus ir uždavinius pasirinktoje temoje, organizuoti eksperimentą ir stebėjimus, padaryti darbo turinį atitinkančias išvadas

Studentai gebės suprasti pastatų statybos technologijos racionalių variantų projektavimo principus, mūrinių bei surenkamų civilinių pastatų statybos technologiją bei monolitinių pastatų statybos būdus, susipažins su statybos produkcijos valdymu, pramoninių pastatų ir statybos technologiją, inžinerinių pastatų statybą. Supras kaip projektuoti, skaičiuoti technologinius procesus, gebės organizuoti statybos darbus. Atliks tam reikalingus projektavimo bei skaičiavimo darbus. Studentai bus supažindinami su apie profesinę veiklą reglamentuojančiais dokumentais, o taip pat gebės parengti statybų sąmatinę dokumentaciją.

Kurso metu studentai supažindinami su pastatų statybos technologijų racionalių variantų projektavimo principais, supažindinami su pagrindinėmis technologinėmis operacijomis (pastatų pagrindų ir pamato įrengimo technologija, požeminių statinių statyba, mūrinių bei surenkamų civilinių pastatų statybos technologija ir t.t.). Kurso metu formuojamos studento žinios apie statybinę veiklą reglamentuojančius dokumentus.

Kurso metu nagrinėjami darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos tikslai, uždaviniai, struktūra, saugą ir sveikatą reglamentuojantys teisiniai, normatyviniai dokumentai. Analizuojami saugios darbuotojų veiklos, gaisrinės saugos, elektros saugos, darbo higienos organizavimo įmonėje metodai. Aiškinami profesinės rizikos vertinimo būdai, prevencines priemones. Nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų tyrimas, įforminimas, apskaita, suteikia žinių realių situacijų priežastims, aplinkybėms nustatyti, tyrimo organizavimui.

Sandas skirtas ekologijos ir aplinkotyros specialybės studentams, studijuojantiems pagal ekologijos ir aplinkotyros studijų bakalauro programą. Sando paskirtis - supažindinti studentus su įvairių sausumos ir akvoekosistemų bei landšaftų, tame tarpe agroekosistemų, pelkių, miškų vieta ir reikšme biosferoje. Studijų metu studentai supažindinami su antropogeninės apkrovos poveikiu agroekosistemų formavimuisi, florai, faunai, vandens ekosistemoms. Pateikiama žinių apie gyvenviečių landšaftą, statinių, želdynų išdėstymą. Aiškinamasi miškų, pelkių vaidmenį formuojant ir saugant gamtinę aplinką. Aptariamas globalaus atšilimo galimas poveikis landšaftui.

Sandas skirtas ekologijos ir aplinkotyros specialybės studentams, studijuojantiems pagal ekologijos ir aplinkotyros studijų bakalauro programą. Sandas paskirtis - supažindinti studentus su įvairių sausumos ir akvoekosistemų bei landšaftų, tame tarpe agroekosistemų, pelkių, miškų vieta ir reikšme biosferoje. Studijų metu studentai supažindinami su antropogeninės apkrovos poveikiu agroekosistemų formavimuisi, florai, faunai, vandens ekosistemoms. Pateikiama žinių apie landšafto kompozicinius reikalavimus, gyvenviečių landšaftą, statinių, želdynų išdėstymą. Aiškinamasi miškų, pelkių vaidmenį formuojant ir saugant gamtinę aplinką. Aptariamas globalaus atšilimo galimas poveikis landšaftui.

Kurso metu studentai supažindinami su statybos darbų organizavimu, tam reikalingais projektavimo bei skaičiavimo darbais, supažindinami su statybos produkcijos valdymu, mažaaukščių bei daugiaaukščių gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statybos technologija. Taip pat studentai supažindinami su statybinių sąmatų sudarymo principais bei statybos dokumentacija. Kurso metu studentai parengia pagal individualią užduotį statybos technologijų ir organizavimo kursinį projektą.

Dalyko studijų metu suteikiamos profesinės žinios apie medinių ir plastmasinių konstrukcijų skaičiavimo teoriją, jų projektavimo pagrindinius principus. Kurso studijos lavina studentų inžinerinio darbo įgūdžius (projektavimo srityje), inžinerinį mąstymą, gebėjimus praktinių uždavinių sprendimui panaudoti statybinių medžiagų, medžiagų atsparumo, statybinės mechanikos, skaičiavimo technikos, inžinerinės grafikos ir kt. dalykų studijų metu įgytas žinias. Praktinių užsiėmimų metu vystomi studentų darbo su automatizuotomis projektavimo sistemomis įgūdžiai.

Supažindinami studentai su uosto infrastruktūros projektavimo ir plėtros principais. Kursas apima įvairrius uosto infrastruktūros projektavimo ir plėtros etapus: nuo projekto pagrindimo iki įgyvendinimo. Kurse nagrinėjami atskiri uosto projektavimo ir plėtros etapai remiantis tarptautiniame ir Lietuvos patirtimi

Laivo sandaros ir inžinerinės grafikos kursiniame projekte nagrinėjami laivų klasifikacijos principai, pagrindiniai laivų tipai, nagrinėjamos laivo techninės ir eksploatacinės charakteristikos. Supažindinama su laivų klasifikacinių bendrovių veikla. Analizuojama tipinio laivo architektūra ir konstrukcija, pagrindiniai ir pagalbiniai mechanizmai, laivo varikliai bei sistemos. Nagrinėjamos laivinės medžiagos ir jų savybės. Naudojantis kompiuterinio projektavimo sistema AutoCAD braižomi laivo korpuso konstrukcijos, sistemų, laivo teminiai brėžiniai. Analizuojami bendro išdėstymo laive brėžiniai.

Laivo statikos kurse nagrinėjamos laivo jūrinės savybės: plūdrumas, stovumas, neskęstamumas. Mokoma nustatyti laivo plūdrumo ir pradinio stovumo charakteristikas. Supažindinama su laivo plaukiojimo saugumui keliamais reikalavimais. Atliekamas laivo stovumo įvertinimas.

Kurso metu supažindinama su auginamų ir namuose laikomų žuvų įvairove, laikymo sąlygomis ir reikalavimais joms, gyvenamosios aplinkos parametrais, jų poveikiu žuvų sveikatai bei gerovei, veterinarijos laboratorijose naudojama medicinine bei diagnostikos įranga, įrankiais ir priemonėmis, biopsijos būdais, mikrobiologijos pagrindais, aptariami žuvų ligų nustatymo metodai, ligų kilmė bei šaltiniai, apžvelgiamos virusinės, bakterinės, grybinės, parazitinės, neinfekcinės žuvų ligos, patogeninių organizmų vystymosi ciklai, įvairių ligų gydymo metodai, profilaktikos ir prevencijos metodai ir priemonės. Laboratorinių darbų metu bus išmokstama identifikuoti žuvų patogeninius organizmus.

Inžinerinės ir kompiuterinės grafikos kursas apima braižomosios geometrijos ir braižybos kursų pagrindus. Inžinerinėje grafikoje mokoma brėžinio sudarymo pagrindų, atvaizduoti plokštumoje bet kokį erdvinį kūną, taip pat pagal nubraižytus kūno atvaizdus suvokti jo formą, nustatyti matmenis ir padėtį erdvėje. Disciplinoje studijuojami geometrinės braižybos pagrindai, nagrinėjami projekcinės braižybos klausimai, braižomi eskizai, detalių ir surinkimo brėžiniai. Inžinerinės grafikos pagrindams mokyti naudojama automatizuoto projektavimo sistema Auto CAD.

Laivo inžinerinės grafikos kurse nagrinėjama tipinio laivo architektūra ir konstrukcija. Automatizuota laivų projektavimo sistema AUTOSHIP atliekamas laivo korpuso modeliavimas, kompiuterinio projektavimo sistema AutoCAD braižomi laivo korpuso konstrukcijos brėžiniai.

Jūrų inžinerijos pagrindų kurse nagrinėjami laivų klasifikacijos principai, pagrindiniai laivų tipai, nagrinėjamos laivo techninės ir eksploatacinės charakteristikos. Supažindinama su laivų klasifikacinių bendrovių veikla. Analizuojama tipinio laivo architektūra ir konstrukcija, pagrindiniai ir pagalbiniai mechanizmai, laivo varikliai bei sistemos. Nagrinėjamos laivinės medžiagos ir jų savybės. Naudojantis kompiuterinio projektavimo sistema AutoCAD braižomi laivo korpuso konstrukcijos, sistemų bėžiniai. Analizuojami bendro išdėstymo laive brėžiniai.

Puslapis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ()