Puslapis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ()

Sande pateikiama informacija apie skaitmeninio vaizdo formavimą ir analizė taikant WEB sąsajos projektavimo ir kūrimo įrankius. Pateikiami kompiuterinės grafikos pagrindai, skirti skaitmeninio vaizdo kūrimui, taikant informatikos inžinerijos metodus ir priemones.

Šiuo studijų sandu studentams suteikiamos kompiuterinio modeliavimo žinios susijusios su parametrinių detalių bei mazgų kūrimu, brėžinių generavimu iš sukurtų modelių. Įgyjama erdvinio modeliavimo patirtis, geba kurti trimačius modelius, projektuoti ir konstruoti jų surinkimo vienetus, bei projektinės dokumentacijos apipavidalinimas.

Supažindinti studentus su įvairiais tiesinių lygčių sistemų sprendimo metodais, funkcijos ribų, išvestinių, integralų ir diferencialinių lygčių skaičiavimais ir jų įvairiais taikymais. Visa mokomoji medžiaga suskirstyta į atskiras temas. Kiekvienoje temoje išdėstoma teorija, išanalizuojami ir išsprendžiami tipiniai uždaviniai.

Supažindinti studentus su statinių ir pastatų įvairove. Pristatyti statybinių gaminių ir medžiagų pramonės įmones, technologijas, produkciją. Apžvelgti poveikius, apkrovas, projektavimo ciklą. Pristatyti teisinę, statybos priežiūros sritį.

Informatikos inžinerijos specialybės bakalaurai mokomi skirtingus įvairaus sudėtingumo matematikos uždavinius spręsti, naudojant specializuotą programinę įrangą (pvz. MatLab, Maple ir kitas). Supažindinami su tokių programinių paketų taikymo galimybėmis, sprendžiant inžinerinius uždavinius. Nagrinėjamos tiesinės algebros, diferencialinių lygčių teorijos, skaitinių metodų uždavinių sprendimo matematine programine įranga problemos, pateikiami tokių uždavinių sprendimo pavyzdžiai bei gautų rezultatų vizualizavimas. Išmokstama taikyti matematinę programinę įrangą tipinių matematikos ir taikomosios matematikos uždavinių bei inžinerinių problemų sprendimui.

Kurso tikslas - suteikti žinių apie socialinės psichologijos indėlį į žmonių elgesio dėsingumų socialinėse situacijose supratimą, supažindinti studentus su pagrindinėmis socialinių psichologinių tyrimų sritimis bei lavinti jų praktinius įgūdžius, būtinus tiriamojoje ir visuomeninėje psichologo veikloje.

Kurso programoje dėstomi klasikiniai chemijos termodinamikos pagrindai. Remiantis pagrindiniais termodinamikos dėsniais išvedamos pagrindinės charakteringos funkcijos ir termodinaminiai potencialai, kurių dėka galima apskaičiuoti įvairius šiluminius balansus, įskaitant ir cheminių reakcijų šilumas. Išryškinamos entropijos vaidmuo nustatant pusiausvyros sąlygas ir procesų savaiminį vykimą. Parodomas praktinis termodinaminių funkcijų taikymas cheminiuose procesuose.

Supažindinti studentus su statistikos metodais. Išmokyti juos analizuoti ekonominius duomenis remiantis statistikos metodais. Taip pat išmokyti statistinei duomenų analizei taikyti specializuotas programas (SPSS, STATISTICA ir kt.).

Žinios apie statinio konstrukcijų mechaniką, kaip kurti statinių konstrukcijų skaičiuojamąsias schemas, analizuoti mechaninių sistemų kinematinį pastovumą bei statinį išsprendžiamumą, skaičiuoti daugiaatramių sijų, rėmų, santvarų bei kitų konstrukcijų įrąžas, sudaryti atraminių reakcijų bei įrąžų infliuentes nuo paslankiųjų apkrovų poveikio, galiojančių projektavimo dokumentų pagrindu nustatyti nuolatinių bei kintamųjų poveikių reikšmes.

Žinios apie sudėtingų laikančiųjų konstrukcijų skaičiavimą, kaip spręsti statiškai išsprendžiamų bei statiškai neišsprendžiamų sistemų skaičiavimo uždavinius, atlikti paprastųjų ir sudėtingų skaičiuojamųjų schemų tiesinę statinę analizę, dinaminę analizę, bendrojo pastovumo analizę, galiojančių projektavimo dokumentų pagrindu rengti inžinerinių skaičiavimų ataskaitas, taikomas konstrukcijoms projektuoti.

Būsimiems pajūrio regiono statybos inžinieriams suteikiamos teorinės ir praktinės žinios apie plieninių konstrukcijų naudojimo pranašumus bei trūkumus, skirtų statybai plieno gaminių įvairovę bei savybes, lenkiamųjų ir kitaip veikiamų konstrukcinių elementų projektavimą nacionalinių reglamentų pagrindu, eurokodų bei tarptautinių standartų reikalavimus plieninėms konstrukcijoms projektuoti ir gaminti (montuoti), virintinių bei varžtinių jungčių skaičiavimą, sijų, santvarų ir kolonų konstravimo ypatumus, rėmų, arkų bei specialiųjų konstrukcijų projektavimą, darbo projekto brėžinių rengimą.

Kurso metu suteikiamos bendros žinios apie duomenų gavybos intelektualiose aplinkose principus, agentais grindžiamų intelektualiųjų aplinkų fizikinių parametrų matuoklius ir jų sąsajas su duomenis kaupiančiaisiais kompiuteriais. Supažindinama su realaus laiko signalų matavimo, apdorojimo įranga, signalų filtracija, garsų bei vaizdų analize ir sinteze. Analizuojamas nutolusios informacijos surinkimas, daugialypės terpės sistemų signalų rinkimas ir apdorojimas, agentinių technologijų taikymas duomenims rinkti ir apdoroti lokalinėje ir paskirstytoje terpėse.

Laivo korpuso konstrukcijos vystymosi istorinė apžvalga. Nagrinėjama laivo korpuso konstrukcija, jos skaičiavimo ir projektavimo pagrindiniai principai. Aiškinama apie laivo korpuso konstrukcijos dugno, borto ir denio pagrindines perdangas, skersinės-išilginės pertvaras, antstatų ir laivagalių konstrukcijas. Nagrinėjamos įvairios paskirties laivų bendrosios korpuso konstrukcijų ypatybės. Tvirtumo skaičiavimai. Supažindinama su pagrindiniu norminiu dokumentu: “Jūrinių laivų klasifikacijos ir statybos taisyklės” ir šio dokumento taikymu projektuojant laivo korpuso konstrukcijas.

Studijuojantys dalyką įgyja žinių apie dujų įvairovę akcentuojant suskystintasias gamtines dujas (SGD) - kokybės specifikaciją bei jos palyginimas su kitų skystų kuro rūšimis. Kurso metu nagrinėjami aplinkosauginiai iššūkiai ir emisijos apribojimai Baltijos jūroje, SGD istorija ir SGD rinka. Apžvelgiama SGD tiekimo grandinė: gavyba, skystinimas, transportavimas, išdujinimas ir tiekimas vartotojams.

Studijuojantys dalyką įgyja žinių apie dujų įvairovę akcentuojant suskystintasias gamtines dujas (SGD) - kokybės specifikaciją bei jos palyginimas su kitų skystų kuro rūšimis. Kurso metu nagrinėjami aplinkosauginiai iššūkiai ir emisijos apribojimai Baltijos jūroje, SGD istorija ir SGD rinka. Apžvelgiama SGD tiekimo grandinė: gavyba, skystinimas, transportavimas, išdujinimas ir tiekimas vartotojams.

BIM grafinė aplinka tai statinių projektavimo kursas, paremtas informacinio modeliavimo technologija (BIM), kuri užtikrina viso projekto vieningumą, suteikia visišką kūrybinę laisvę ir maksimalų efektyvumą.

Kurse studentams suteikiama profesinių žinių apie miestų ir gyvenviečių planavimą bei statybą, numatantis miestų raidos perspektyvas, pastatų ir konstrukcijų standartizavimą ir unifikavimą, konstrukcines schemas ir sistemas. Uosto statinių planavimą bei statybą.

Sisteminės ekologijos kursinis darbas - tai svarbiausia studentų savarankiško darbo forma. Kursinis darbas Skirtas ekosistemų struktūros, jų funkcijų pažinimui, organizmų ir aplinkos veiksnių tarpusavio ryšių atskleidimui bei analizei, racionaliam bioišteklių naudojimui. Ruošiant kursinį darbą išmokstama formuoti tyrimo tikslus ir uždavinius pasirinktoje temoje, organizuoti eksperimentą ir stebėjimus, padaryti darbo turinį atitinkančias išvadas

Studentai gebės suprasti pastatų statybos technologijos racionalių variantų projektavimo principus, mūrinių bei surenkamų civilinių pastatų statybos technologiją bei monolitinių pastatų statybos būdus, susipažins su statybos produkcijos valdymu, pramoninių pastatų ir statybos technologiją, inžinerinių pastatų statybą. Supras kaip projektuoti, skaičiuoti technologinius procesus, gebės organizuoti statybos darbus. Atliks tam reikalingus projektavimo bei skaičiavimo darbus. Studentai bus supažindinami su apie profesinę veiklą reglamentuojančiais dokumentais, o taip pat gebės parengti statybų sąmatinę dokumentaciją.

Puslapis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ()