Help with Search courses

Mechanikos inžinerijos bakalauras žino ir supranta esminius mechanikos inžinerijos principus; formuluodamas ir spręsdamas problemas geba taikyti pagrindinius inžinerijos principus ir analitinius metodus; išmano inžinerinio projektavimo procesą ir moka projektuoti. Išmano pagrindinius verslo aplinkos veiksnius – rinkodarą, finansus ir investicijų vertinimą turi bendravimo, skaičiavimo, naudojimosi informacinėmis technologijomis, projektų valdymo, darbo komandoje ir kitų perkeliamųjų įgūdžių. 

Suteikti žinių apie pagrindinius laiko eilučių bei bei kitus ekonometrijos modelius.

Steikti studentams pakankamai profesinių žinių apie Lietuvos Valstybinį planinį bei niveliacijos tinklus, suformuoti supratimą apie geodezinių darbų turinį, toponuotraukų sudarymo būdus. Lauko praktinių darbų metu suteikti metodinius ir praktinius geodezinių matavimų įgūdžius. Išmokyti studentus sudaryti topografinius planus (žemėlapius), spręsti taikomąsias užduotis juose.

Supažindinti su tikimybių teorijos ir matematinės statistikos pagrindinėmis sąvokomis. Studentai sugebės spręsti praktines užduotis, kurioms reikalingos tikimybių teorijos ir matematinės statistikos žinios.

Sando paskirtis - įtvirtinti elektros sistemų teorijos žinias, išmokti skaičiuoti reikalingus elektros sistemos parametrus, pereinamuosius procesus specifinėms elektros sistemoms, išmokti skaičiuoti sunaudotą energiją, nuostolius ir nustatyti elektros sistemos naudingumo koeficientą, sudaryti principinę valdymo schemą ir parinkti tinkamus elektros sistemos valdymo elementus.

Šiame kurse studentai supažindinami su tikimybių teorija, statistiniais kokybinių ir kiekybinių duomenų analizės metodais, atsitiktiniais dydžiais, hipotezių tikrinimu, koreliacine, regresine ir laiko eilučių analize bei jų taikymo galimybėmis.

Šio kurso aprėptyje duomenų surinkimo, jų ištyrimo aspektai bei duomenis vizualizuojančių diagramų tipai. Aptariami matematiniai instrumentai, kaip antai regresijos modeliai, klasifikavimo ir klasterizavimo metodai, kuriuos pasitelkdami galime surasti naujus dėsningumus duomenyse, juos apibūdinti. Užbaigę šį kursą studentai gebės vizualizuoti duomenis, taikyti regresijos, klasifikavimo ir klasterizavimo metodus, pateikti reikšmingas išvadas apie aptiktus dėsningumus jų tiriamuose duomenų rinkiniuose.

Sande pateikiama informacija apie skaitmeninio vaizdo formavimą ir analizė taikant WEB sąsajos projektavimo ir kūrimo įrankius. Pateikiami kompiuterinės grafikos pagrindai, skirti skaitmeninio vaizdo kūrimui, taikant informatikos inžinerijos metodus ir priemones.

Šiuo studijų sandu studentams suteikiamos kompiuterinio modeliavimo žinios susijusios su parametrinių detalių bei mazgų kūrimu, brėžinių generavimu iš sukurtų modelių. Įgyjama erdvinio modeliavimo patirtis, geba kurti trimačius modelius, projektuoti ir konstruoti jų surinkimo vienetus, bei projektinės dokumentacijos apipavidalinimas.

Supažindinti studentus su įvairiais tiesinių lygčių sistemų sprendimo metodais, funkcijos ribų, išvestinių, integralų ir diferencialinių lygčių skaičiavimais ir jų įvairiais taikymais. Visa mokomoji medžiaga suskirstyta į atskiras temas. Kiekvienoje temoje išdėstoma teorija, išanalizuojami ir išsprendžiami tipiniai uždaviniai.

Supažindinti studentus su statinių ir pastatų įvairove. Pristatyti statybinių gaminių ir medžiagų pramonės įmones, technologijas, produkciją. Apžvelgti poveikius, apkrovas, projektavimo ciklą. Pristatyti teisinę, statybos priežiūros sritį.

Informatikos inžinerijos specialybės bakalaurai mokomi skirtingus įvairaus sudėtingumo matematikos uždavinius spręsti, naudojant specializuotą programinę įrangą (pvz. MatLab, Maple ir kitas). Supažindinami su tokių programinių paketų taikymo galimybėmis, sprendžiant inžinerinius uždavinius. Nagrinėjamos tiesinės algebros, diferencialinių lygčių teorijos, skaitinių metodų uždavinių sprendimo matematine programine įranga problemos, pateikiami tokių uždavinių sprendimo pavyzdžiai bei gautų rezultatų vizualizavimas. Išmokstama taikyti matematinę programinę įrangą tipinių matematikos ir taikomosios matematikos uždavinių bei inžinerinių problemų sprendimui.

Kurso tikslas - suteikti žinių apie socialinės psichologijos indėlį į žmonių elgesio dėsingumų socialinėse situacijose supratimą, supažindinti studentus su pagrindinėmis socialinių psichologinių tyrimų sritimis bei lavinti jų praktinius įgūdžius, būtinus tiriamojoje ir visuomeninėje psichologo veikloje.

Kurso programoje dėstomi klasikiniai chemijos termodinamikos pagrindai. Remiantis pagrindiniais termodinamikos dėsniais išvedamos pagrindinės charakteringos funkcijos ir termodinaminiai potencialai, kurių dėka galima apskaičiuoti įvairius šiluminius balansus, įskaitant ir cheminių reakcijų šilumas. Išryškinamos entropijos vaidmuo nustatant pusiausvyros sąlygas ir procesų savaiminį vykimą. Parodomas praktinis termodinaminių funkcijų taikymas cheminiuose procesuose.

Supažindinti studentus su statistikos metodais. Išmokyti juos analizuoti ekonominius duomenis remiantis statistikos metodais. Taip pat išmokyti statistinei duomenų analizei taikyti specializuotas programas (SPSS, STATISTICA ir kt.).

Žinios apie statinio konstrukcijų mechaniką, kaip kurti statinių konstrukcijų skaičiuojamąsias schemas, analizuoti mechaninių sistemų kinematinį pastovumą bei statinį išsprendžiamumą, skaičiuoti daugiaatramių sijų, rėmų, santvarų bei kitų konstrukcijų įrąžas, sudaryti atraminių reakcijų bei įrąžų infliuentes nuo paslankiųjų apkrovų poveikio, galiojančių projektavimo dokumentų pagrindu nustatyti nuolatinių bei kintamųjų poveikių reikšmes.

Žinios apie sudėtingų laikančiųjų konstrukcijų skaičiavimą, kaip spręsti statiškai išsprendžiamų bei statiškai neišsprendžiamų sistemų skaičiavimo uždavinius, atlikti paprastųjų ir sudėtingų skaičiuojamųjų schemų tiesinę statinę analizę, dinaminę analizę, bendrojo pastovumo analizę, galiojančių projektavimo dokumentų pagrindu rengti inžinerinių skaičiavimų ataskaitas, taikomas konstrukcijoms projektuoti.

Būsimiems pajūrio regiono statybos inžinieriams suteikiamos teorinės ir praktinės žinios apie plieninių konstrukcijų naudojimo pranašumus bei trūkumus, skirtų statybai plieno gaminių įvairovę bei savybes, lenkiamųjų ir kitaip veikiamų konstrukcinių elementų projektavimą nacionalinių reglamentų pagrindu, eurokodų bei tarptautinių standartų reikalavimus plieninėms konstrukcijoms projektuoti ir gaminti (montuoti), virintinių bei varžtinių jungčių skaičiavimą, sijų, santvarų ir kolonų konstravimo ypatumus, rėmų, arkų bei specialiųjų konstrukcijų projektavimą, darbo projekto brėžinių rengimą.

Kurso metu suteikiamos bendros žinios apie duomenų gavybos intelektualiose aplinkose principus, agentais grindžiamų intelektualiųjų aplinkų fizikinių parametrų matuoklius ir jų sąsajas su duomenis kaupiančiaisiais kompiuteriais. Supažindinama su realaus laiko signalų matavimo, apdorojimo įranga, signalų filtracija, garsų bei vaizdų analize ir sinteze. Analizuojamas nutolusios informacijos surinkimas, daugialypės terpės sistemų signalų rinkimas ir apdorojimas, agentinių technologijų taikymas duomenims rinkti ir apdoroti lokalinėje ir paskirstytoje terpėse.